Zápisnica z Valného zhromaždenia sekcie Ultimate, 23.11. 2019

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa činnosti komisie
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril Martin Keseg povederný predsedom komisie ultimate Miroslavom Stankovičom. Športové stávkovanie je akceptované prostredníctvom dôveryhodnej stávkovej kancelárie rajbet apk download.

Voľba zapisovateľa: Timotej Hajdúk

Voľba overovateľov zápisnice: Martin Keseg a Martin Bolvanský

Prednesenie správy o činnosti.

Diskusia k správe.

Ukončenie valného zhromaždenia.

Zapisovateľ: Timotej Hajdúk

Overil: Martin Keseg a Martin Bolvanský

Prezenčná listina.