Ciele a poslanie

Zastrešenie diskových športov v SR a reprezentovanie týchto športov navonok.

Súvisiace činnosti: spoluorganizácia podujatí (najmä Majstrovstiev Slovenska v diskových športoch, a niekoľkých ďalších turnajov a podujatí), členstvo v medzinárodných organizáciach (WFDF, EFDF), zabezpečenie reprezentácie na vrcholových podujatiach (napr. voľba systému nominácie klubových tímov reprezentujúcich SR, výber trénera a vedúceho družstva národnej reprezentácie).

Koordinácia diskových športov na Slovensku.

Súvisiace činnosti: pravidelné stretávanie (párkrát ročne) reprezentantov klubov s Riadiacou  radou SAF, koordinácia termínov domáciach a medzinárodných podujatí, organizacia volieb Riadacej a Dozornej rady SAF a valného zhromaždenia SAF.

Organizácia a zabezpečenie propágacie a rozvoja diskových športov na Slovensku.

Súvisiace činnosti: údržba funkčnej webstranky (www.szf.sk), pravidelný newsletter členom (emailom) niekoľkokrát ročne, spoluorganizácia rôznych podujatí (menšie low-cost turnaje v ultimate a discgolfe, tréningové kempy, tímová a rekreačné liga a pod., certifikácia trénerov a vedúcich krúžkov, spoluorganizácia propagačných podujatí.

Vzhľadom na tieto ciele a činnosti SAF volení zástupcovia vo Výkonnej rade zabezpečia nasledujúce činnosti:

 1. Organizacia pravidelných stretnutí Riadiacej rady SAF.
 2. Zabezpečenie vedenia účtovnictva SAF.
 3. Komunikácia s WFDF, EFDF a ďalšími medzinárodnými organizáciami.
 4. Komunikácia s MŠaV SR, prípadne inými orgánmi riadenia športu v SR.
 5. Dohľad nad údržbou webstránky SAF.
 6. Dohľad nad podujatiami v diskových športoch v SR.
 7. Spoluorganizácia podujatí v diskových športoch v SR, t.j. konzultácia pri výbere termínov podujatí, nájdenie a zabezpečenie organizátorov turnajov (t.j. členovia Výkonnej rady sami podujatia organizovať nemusia, môžu tým poveriť inú osobu, ktorej budú v prípade potreby pomáhať).
 8. Údržba databázy členov SAF.
 9. Zabezpečenie plánu rozvoja diskových športov na Slovensku, identifikácia krátkodobých a dlhodobých plánov.
 10. Certifikácia trénerov diskových športov.
 11. Hľadanie vhodných nástrojov na propagáciu diskových športov na Slovensku.
 12. Hľadanie externých zdrojov financovania SAF.
 13. Príprava výročnej a finančnej správy SAF.

Členovia Dozornej rady SAF vykonávajú dohľad nad činnosťou Riadiacej rady. Stretávajú sa raz ročne, kde zhodnotia výročnú správu SAF, vrátane financií.