Pravidlá

Pravidlá discgolfu

Pri hre treba dodržiavať 12 jednoduchých pravidiel:

1. Hráči hrajú sami alebo v skupinách po najviac 5 hráčov. Ak je hráčov viac, rozdelia sa do menších skupín a začnú hrať na rôznych jamkách tak, aby si počas hry tieto skupiny neprekážali. Pri rekreačnej hre môžu hrať spolu aj väčšie skupiny hráčov.

2. Na začiatku každej jamky hráči v skupine postupne hádžu z určeného miesta – odhodiska. Prvý odhadzuje ten, kto zahral najlepšie na predchádzajúcej jamke, potom druhý najlepší, až po toho, kto zahral na predchádzajúcej jamke najhoršie. Ak mali hráči na predchádzajúcej jamke rovnaké skóre, hrá prvý ten, kto na nej odhadzoval skôr. Poradie hráčov na prvej jamke sa spravidla určí losom alebo hrá najprv hráč s najnižšou hráčskou známkou (tagom).

3. Pri svojom odhode disku z odhodiska sa nesmie hráč žiadnou časťou svojho tela dotknúť zeme mimo vyznačeného odhodiska. Prešliapnúť za čiaru odhodiska môže až po odhode, t.j. potom, ako stratí kontakt so svojim diskom. Hráči sa vždy pred hodom presvedčia, či ich ich hod neohrozí spoluhráčov alebo okoloidúcich. Taktiež spoločne všetci hráči v skupine sledujú dráhu disku, aby ho vedeli po odhádzaní rýchlo nájsť.

4. Ďalej pokračuje hráč v hre z miesta, kde sa jeho predcházajúci hod zastavil. Toto miesto (bod dopadnutého disku, ktorý je najbližšie ku košu) si označí a to buď minidiskom alebo v prípade rekreačnej hry iným objektom (malý kameň, šiška, prípadne preklopí disk dopredu). Následne háže z tohto označeného miesta svoj ďalší hod. Pri hode si nesmie nijak upravovať ihrisko pred sebou (t.j. dávať preč zavadzajúce vetvičky), smie odstrániť len nepevné súčasti ihriska (kamene, konáre a pod.), ktoré sú za bodom odhodu disku a zavadzajú mu pri zaujatí postavenia.

5. Pri každom svojom ďalšom odhode sa musí hráč vždy dotýkať aspoň jednou časťou tela miesta do 30 cm priamo za označeným miestom. Ak nie je kôš bližšie ako 10 metrov od tohto miesta, po odhode môže hráč prešliapnúť tak ako pri prvom hode z odhodiska. Pri kratšej vzdialenosti sa už hráč nesmie žiadnou časťou tela počas alebo po odhodení dotknúť zeme alebo akýchkoľvek objektov, ktoré sú bližšie ku košu ako bod odhodu (presnejšie ako kolmica na spojnicu bodu odhodu na stred koša vedená cez bod odhodu).

6. Po odhode disku musí hráč preukázať stabilné postavenie v rámci tohto vyhradeného priestoru (toto býva niekedy ťažké dodržať, najmä ak sa hádže smerom dole alebo hore kopcom). Za každé porušenie tohto pravidla môžu hráča protihráči v skupine najprv napomenúť (v tom prípade hod hráč opakuje) a pri opakovanom porušení tohto pravidla v rámci jedného kola hráč nielen opakuje hod, ale navyše si pripočíta trestný hod.

7. Pokiaľ disk ostane po hode na strome alebo na inej prekážke, označí hráč miesto priamo pod alebo nad prekážkou a nepripočítava si trestný hod. Ak je disk nedosiahnuteľný, t.j. nie je možné hádzať z miesta, kde zastal, ani v miesta pod alebo nad diskom (napr. skončil v strede hustých černíc), v tom prípade hráč označí ako svoje nasledujúci bod odhodu najbližšie také miesto ku košu, kam sa dokáže postaviť a ktoré je na spojnici stredu koša a miesta, kde disk zastal, avšak ďalej od koša ako toto miesto. V tom prípade si hráč pripočíta jeden trestný hod ak pravidlá špeciálne pre túto prekážku neumožňujú takéto označenie miesta bez postihu.

8. Z miest, kde im ich disk zastal, hráči vždy pokračujú začínajúc tým, ktorý je najďalej od koša bez ohľadu na to, o koľký ich hod na prebiehajúcej jamke ide. Ak sa hod hráčovi nepodarí a aj po svojom ďalšom hode je stále najďalej od koša, hádže z tohto nového miesta svoj nasledujúci hod skôr ako ostatní hráči zo svojich miest. Pri hode ktoréhokoľvek hráča všetci ostatní hráči a diváci musia stáť najmenej tri metre za ním, prípadne na inom mieste, tak aby hráča pri odhode svojou prítomnosťou nevyrušovali.

9. Ak je na jamke vyznačená povinnosť (mandatory), musia ju hráči splniť, t.j. ich disk musí označenú prekážku alebo prekážky obísť z predpísanej strany. Ak sa to hráčovi nepodarí a jeho disk obíde prekážku nesprávne, t.j. pri jednej prekážke pretne kolmicu spojnice odhodiska a miesta prekážky v mieste prekážky opačným smerom ako je predpísaný, resp. pri viacnásobnej prekážke pretne spojnicu označených prekážok, v tom prípade si hráč povinnosť nesplnil. Pripočíta si za to jeden trestný hod a ďalej pokračuje z miesta, ktoré na danej jamke určujú pravidlá. Ak to nie je inak stanovené, pokračuje z akéhokoľvek miesta vzdialeného najviac 1 meter od prekážky smerom ďalej od koša, ktorá označovala povinnosť, ktorú hráč nesplnil.

10. Ak je na jamke označené územie mimo ihriska (OB – out of bounds), a hráčov disk skončí po hode celým svojim objemom v tomto území, hráč si pripočíta jeden trestný hod a spolu s ostatými hráčmi v svojej skupine určí bod, v ktorom jeho disk naposledy opustil ihrisko a prešiel do územia mimo ihriska. Miesto svojho ďalšieho odhodu potom umiestni vo vzdialenosti najviac 1 meter od tohto bodu kolmo na hranicu ihriska v tomto bode. Hráč sa nikdy nesmie pri odhode disku dotýkať územia mimo ihriska.

11. Posledným krokom pre úspešné zvládnutie jamky je dostať disk do koša, presnejšie do vnútra jeho spodnej obruče alebo do reťazí koša. Ak sa hod odrazí od koša alebo reťazí a nezastaví sa tam, hráč pokračuje ďalším hodom. Ak disk zastane na vrchu koša, jamka sa pre hráča považuje za ukončenú, avšak hráč si ešte k svojmu skóre na jamke (svoj počet hodov na dosiahnutie koša z odhodiska) pripočíta jeden hod navyše. Keď všetci hráči dohrajú jamku, jeden z hráčov zapíše dosiahnuté skóre všetkých hráčov v skupine na jamke do skórkarty. Hráči následne pokračujú na ďalšej jamke v poradí.

12. Na konci kola si všetci hráči spočítajú svoje skóre dosiahnuté na jednotlivých jamkách. Víťazom sa stáva ten hráč, ktorý dosiahol najnižší súčet hodov.

Slovník

Pri discgolfe sa používa viacero špecializovaných výrazov, zvyčajne prebratých z anglického označenia pre loptičkový golf.

 • Tee pad – odhodisko
 • Tee off – odhodenie disku z odhodiska
 • Par – očakávaný počet hodov na jamke zahranej dobre ale nie výnimočne dobre
 • Birdie – skóre hráča na jamke, ak sa mu podarí zahrať jamku o jeden hod lepšie ako je par príslušnej jamky
 • Eagle – skóre hráča na jamke, ak sa mu podarí zahrať jamku o dva hody lepšie ako je par príslušnej jamky (ak je par jamky aspoň 4)
 • Bogey – skóre hráča na jamke, ak sa mu podarí zahrať jamku o jeden hod horšie ako je par príslušnej jamky
 • Double bogey – skóre hráča na jamke, ak sa mu podarí zahrať jamku o dva hody horšie ako je par príslušnej jamky
 • Hole in one, Ace, eso – trafenie koša z odhodiska na jeden hod
 • Driver – typ disku používaný na najdlhšie hody, spravidla úzky disk, ktorý kladie malý odpor vzduchu
 • Mid-Range – typ disku určený na stredné vzdialenosti
 • Putter – typ disku určený na krátke hody, najmä na zakončenie do koša, spravidla hrubší disk, ktorý kladie väčší odporu vzduchu ale ľahko sa ovláda
 • Mandatory, mando – povinnosť na jamke, väčšinou povinnosť obhodiť strom z predpísanej strany, prípade pomedzi dva vyznačené stromy
 • Out of bounds – územie mimo ihriska, ak disk skončí v tomto území, kráč získava trestné hody
 • Hyzer – hod hodený vonkajším oblúkom pri backhande a vnútorným oblúkom pri forehande
 • Anhyzer – hod hodený vnútorným oblúkom pri backhande a vonkajším oblúkom pri forehande
 • Putt – krátky hod na kôš
 • Drive – dlhý hod

Disky

Tak ako v golfe každý hráč pri hre používa v rôznych herných situáciách rozličné typy palíc, aj v discgolfe hráči používajú rôzne typy diskov. Základné delenie je pomerne jednoduché: na krátke dohadzovanie do koša používame disky typu Putt & Approach, na stredné vzdialenosti Mid-range a na dlhé hody Driver (fairway alebo distance). Každý typ disku má iné vlastnosti v závislosti na jeho tvare a typu plastu, z ktorého je vyrobený. Len značky Innova a Discmania majú viac ako 100 rôznych druhov diskov, ktoré môžu byť vyrobené celkom z 12 rôznych plastov, veľké množstvo diskov vyrábajú aj firmy Discraft, Gateway, Vibram, MVP atď.

Nájsť medzi toľkými rôznymi diskami tie správne, ktoré vám budú vyhovovať, je dlhodobý proces. Málokedy sa ale stáva, že hráč po prvom použití nový disk odloží s tým, že mu nevyhovuje, alebo nenájde pre jeho vlastnosti využitie, pretože nikdy nie je jasné, či sa presne tento disk nebude hráčovi hodiť za určitých špecifických okolností (uhol hodu, vietor, a pod.). No a napokon, nesmieme zabudnúť ani na rôznu hmotnosť diskov. Takmer každý typ disku sa vyrába v rôznych hmotnostných verziách, zvyčajne medzi 150 – 180 g (ultimate disk Ultrastar ma hmotnosť 175 g). Všeobecne ľahšie disky sú vhodnejšie pre deti, začiatočníkov a hráčov, ktorí pri hode využívajú viac švihu, než sily. Naopak ťažšie disky sú vhodné pre silových hráčov, prípadne pri hodoch v silnejšom vetre.

Discgolf však možno hrať aj diskom Ultrastar určeným na hru ultimate frisbee (je to schválený disk), avšak tento disk sa pri nárazoch na prekážky rýchlo ničí, jeho veľký rozmer je hendikepom pri hre v hustých stromoch a taktiež sa veľmi ťažko hádže do koša. Pre hráčov ultimate však môže pri prvých discgolfových pokusoch splniť svoj účel.

1. ZÁKLADNÉ ROZDELENIE DISKOV

Putt & Approach – stabilné disky, ktoré lietajú pomalšie. Najviac pripomínajú vlastnosti ultimate disku. Vďaka tomu ponúkajú skvelú kontrolu aj pri horších poveternostných podmienkach, čo je pri dohadzovaní do koša veľmi dôležité. Putt-re (čítaj patre) sa dajú skvelo použiť aj na prihrávku pod alebo ku košu. Každý skúsenejší hráč discgolfu vám potvrdí, že základom dobrého skóre je najmä skvelé ovládanie putteru.

Mid-range – tieto disky sú vhodné pre skoro všetky druhy hodov, najmú pre ich stabilnú dráhu letu aj pri dlhších hodoch. Práve z tohto dôvodu sú najviac odporúčané začiatočníkom ako ich jediný disk. Prioritne sú určené na kratšie (20 – 40 m) prihávky, ale dá sa s nimi dobre hádzať aj na dlhšiu vzdialenosť (do cca. 70m) ku košu. Je však možné ich použiť na kratšie drive, ako aj pri puttovaní, avšak treba myslieť na to, že podľa svojich parametrov môžu mať preferenciu bočiť do strany.

Fairway driveR – tieto disky používajú hráči, keď je pre nich presnosť dôležitejšia ako vzdialenosť. Sú pomalšie a teda ľahšie kontrolovateľné ako distance drivre (čítaj drajvre), a preto sú pre začiatočníkov oveľa vhodnejšie.

Distance driver – vrchol dizajnového vývoja diskov. Majú vysokú rýchlosť, dlhý dolet a vyžadujú, aby mal hráč dobre vypracovanú techniku hodu. Pri nedodržaní správnej techniky môžu uletieť veľmi ďaleko nesprávnym smerom, najmä pri silnejšom vetre. V rukách neskúsených hráčov môžu takéto disky pôsobiť ako delo v rukách dieťaťa.

2. PODĽA LETOVÝCH VLASTNOSTÍ

Pri výbere disku je možné sa riadiť číselnými parametrami, ktoré hovoria o jeho letových vlastnostiach. Výber disku je komplikovaná záležitosť, keďže sa dnes vyrába viac ako 1000 typov diskov od desiatok rôznych výrobcov. Čo je ešte horšie, rôzni výrobcovia majú rôzne číselné kódovania. Tu popíšeme vlastnosti diskov podľa kódovania výrobcov značiek Innova, Discmania. Výrobca Discraft má veľmi podobné kódovanie.

Parametre disku závisia na celkovom tvare disku a jeho vnútornej stavbe (plochý resp. vypuklý disk, širší vs. ostrý okraj, rovnomerne radiálne rozložená hmotnosť vs. centrovaná alebo necentrovaná hmotnosť). Tieto dôležité parametre sú:

– rýchlosť (SPEED),
– kĺzavosť (GLIDE),
– zatáčanie v plnej rýchlosti letu (TURN)
– a zatáčanie pri spomaľovaní (FADE).

Už z tohto delenia teda vyplýva, že let disku ma niekoľko fáz, v ktorých sú jeho letové vlastnosti rôzne (disk môže pri vysokej rýchlosti letu najprv letieť doprava a následne po spomalení zmeniť smer doľava, takto možno hádzať tzv. eskové hody s letom v tvare písmena S), a taktiež, že let je veľmi ovplyvnený či už rýchlosťou (švihom) a silou jeho vypúšťania z ruky alebo prítomnosťou a smerom vetra. Taktiež rovnaké disky hodené tým istým spôsobom ľavákom a pravákom zatáčajú do opačných strán.

Speed – schopnosť disku prerážať vzduch, čím vyššie číslo, tým je disk rýchlejší. Rýchlejší disk letí ďalej s vynaložením menšieho úsilia. Pomalšie disky je nutné hodiť väčšou silou, ale pravdepodobnosť, že preletí cieľ je nižšia. Rýchlosť hodnotíme na škále od 1 do 14. Parameter rýchlosť tiež hovorí o tom, pri akej rýchlosti má disk ideálne letové vlastnosti. Preto disky s vysokými rýchlostnými číslami nie sú vhodné pre hráčov, ktorí pri hode nedokážu dať disku dostatočnú rýchlosť. Pre začiatočníkov preto odporúčame začať s diskami s rýchlosťami menšími ako 10.

Glide – popisuje schopnosť disku niesť sa vzduchom. Vyšší glide je skvelý pre začiatočníkov a pre dosiahnutie maximálnej vzdialenosti. Kĺzavosť sa hodnotí číslami 1-6. Čím vyššie číslo, tým väčšia kĺzavosť. Najmä pri hádzaní proti vetru alebo s bočným vetrom hrá kĺzavosť disku veľkú rolu a dokáže veľmi predĺžiť dĺžku jeho letu.

Turn – disk hodený pravorukým hráčom technikou backhand má väčšiu či menšiu tendenciu sa vďaka svojej vysokej rýchlosti rotácie stáčať v prvej fáze letu doprava. Disky s označením 0 majú najnižšiu tendenciu sa otáčať cez os, disky s označením -5 zatáčajú najviac. Pre ľavákov pri backhande disk zatáča v tejto fáze letu doľava. Niektoré disky ako Viper a Whippet majú tento parameter kladný, t.j. pri správnej technike hodu zatáčajú letia rovno, príp. mierne zatáčajú doľava. Disky s hodnotami -2 až -5 sú vhodné aj na rolovanie.

Fade – na konci letu má každý disk tendenciu zabočiť vľavo (pri hode praváka backhandom). Toto discgolfové disky najviac odlišuje od diskov používaných na ultimate frisbee, ktoré takúto vlastnosť nemajú. Disky s malou kladnou hodnotou, či hodnotou 0 (napr. Innova Mako) lietajú priamejšie, prípadne je s nimi možné hodiť bez toho, aby na konci zmenili smer letu doľava, t.j. ich fade (zabočenie) je veľmi malé, naopak disky s hodnotením 5 (napr. Innova Gator) zabáčajú pri spomalení najviac, často vo veľmi ostrých uhloch. Opäť, pre ľavákov pri backhande disk zatáča v tejto fáze letu doprava.

3. PODĽA MATERIÁLU

Aj v tomto prípade sa typy diskov a plastov líšia podľa výrobcu.
Popíšeme plasty používané výrobcom Innova a Discmania.

Innova
Star plastic : najlepšia kombinácia trvanlivosti a gripu (úchop). Disky z tohto plastu vydržia veľmi dlho, aj keď ich budete vytrvalo hádzať do stromov. Na druhej strane v mokrom počasí sa najviac šmýkajú, taktiež sa dokážu dobre odrážať od zeme, alebo sa šmýkať po tráve. Zároveň sú pre kvalitný použitý plast aj najdrahšie.

Champion plastic : tvrdší materiál, ktorý však tiež vydrží dlho. Nie je extra vhodný pre začiatočníkov, keďže nemá dobrý grip, najmä v chladnom alebo vlhkom počasí.

Pro plastic : disky majú perfektný grip a lepší Glide. Sú taktiež trvanlivejšie ako základný plast DX.

R-Pro : mäkší materiál s výborným gripom. Sú dobrou voľbou pri chladnejšom počasí, výhodou môže byť tiež minimálny odraz a odskakovanie pri pristátí.

DX plast : základný a najpopulárnejší materiál. DX plast ponúka najväčší výber diskov. Veľmi vhodné najmä na puttery, ktoré sa často nehádžu plnou silou do stromov. Pri silných nárazoch sa disk poškodzuje, najmä jeho hrana. Skúsenejší hráči tieto disky po poškodení opracovávajú pilníkom. Poškodené DX plastové disky však nie sú tiež na zahodenie. Množstvo nárazov môže zmeniť ich letové vlastnosti natoľko, že majú unikátnu dráhu letu, napr. sa pri dlhších hodoch nepreklápajú, či letia na opačnú stranu ako ostatné disky. Taktiež z nich bývajú dobre rolery. Preto dobre poškodené DX disky bývajú najväčšími pokladmi zbierok špičkových hráčov.

G plastic: mäkky pružný plast s výborným gripom a zároveň dobrým odskokom po pristátí.

Discmania:

D-line : dobrý grip aj za mokra, najvhodnejšie pri putteroch.

P-line : materiál podobný R-Pro od Innovy.

C-line : Tvrdší plast s dobrým gripom a výbornou trvanlivosťou.

S-line : Perfektný grip a stále dobrá životnosť.

SG-line : Mäkšia verzia materiálu S-line. V tomto plastie sa zatiaľ vyrába iba disk MD1.

4. PODĽA HMOTNOSTI

Hmotnosť má zásadný vplyv na letové vlastnosti disku, používajú sa najmä disky v hmotnostnom rozpätí 150 – 180 g, existujú však ja veľmi ľahké disky s hmotnosťami od 130 g. Ľahšie disky síce lietajú ďalej, najmä pri hodoch do kopca, avšak silno podliehajú vplyvom vetra. Na druhej strane ťažšie disky udržia smer aj vo vetre a menej sa odrážajú od zeme.

Taktiež treba spomenúť, že niektoré disky majú špeciálne vlastnosti. Existujú disky, ktoré plávu na vodnej hladine (vhodné na hody cez jazerá alebo v ich blízkosti) alebo disky s veľkým obvodom vhodné na rolovanie, prípadne iné veľmi špecifické typy. Viac informácií o diskoch nájdete na stránkach ich výrobcov, prípadne na iných stránkach, ako je napr. discgolfreview, kde nájdete recenzie jednotlivých diskov.

ZÁVER

Vybrať ten správny disk je naozaj ťažké. Odporúčame si disk najprv od niekoho požičať a vyskúšať si s ním hodiť pár hodov. Ideálna minimálna kolekcia diskov by mala obsahovať jeden putter, jeden mid-range disk, a pár driverov s dostatočne rozlišnými parametrami Turn a Fade, minimálne však jeden z malým a veľkým Fade. Na hranie na Malom Slavíne by mala postačovať kolekcia 4 diskov, na turnaje ako Budmerice alebo Smolenice sa vám už zíde aj 6-10 rôznych diskov, kým na veľké turnaje, prípadne špecifické ihriská ako je napríklad Makov (na ktorom je časť ihriska dole zjazdovkou) treba kolekciu patrične rozšíriť.

Predaj diskov

Na Slovensku možno kúpiť viacero značiek diskov:
Značky Innova a Discmania predáva firma andysport.sk, disky Discraft ponúka firma Discline.com. Disky možno taktiež nakupovať na discgolfových turnajoch.

Discgolf vo svete a na Slovensku

Moderné začiatky discgolfu siahajú do severnej Ameriky šesťdesiatych rokov minulého storočia. Prvé oficiálne discgolfové ihrisko vzniklo v Oak Grove Parku v Kalifornii v roku 1975, o rok neskôr už aj s novým kovovým reťazovým štýlom koša. V roku 1976 vznikla aj organizácia PDGA (Professional Disc Golf Association), ktorá združuje hráčov discgolfu a zastrešuje súťaže v ňom. Počas posledných dvoch desaťročí zaznamenal discgolf vo svete obrovský boom, čoho výsledkom je dnes vyše 4000 ihrísk po celom svete a odhadovaný počet hráčov už dávno presiahol pol milióna. V PDGA je registrovaných viac ako 70 000 v PDGA registrovaných hráčov (menej ako 10 000 v roku 1995) a po svete sa organizujú ročne tisícky turnajov.

Na Slovensku je cca. 80 hráčov a koná sa tu ročne cca. 10 turnajov. Najväčšími turnajmi sú Budmerice Spring Fling, Smolenice Open a Makov Open, na ktoré chodievajú okrem slovenských hráčov aj viacerí kvalitní zahraniční hráči (tieto turnaje budú mať v roku 2015 medzinárodný štatút PDGA C). Slovenské turnaje sú súčasťou Slovenskej discgolfovej ligy, do ktorej sa hráčom započítavajú body za domáce a niekoľko najlepších skóre zo zahraničných turnajov. Na pevnom ihrisku FMFI UK od februára 2015 prebieha dlhodobá liga. Všetky slovenské turnaje sú vhodné aj pre začiatočníkov aj pre pokročilých hráčov.

Pevné discgolfové ihriská možno nájsť v Bratislave na FMFI UK (18 jamiek, 5 košov), na Malom Slavíne (12 jamiek, 3 koše). Sezónne pevné ihriská sú aj v Makove (9 košov) a Kuchyni (9 košov), jednotlivé inštalované koše môžete nájsť aj na Devíne alebo v Banskej Bystrici. Podrobnosti o ihriskách môžete nájsť na stránke http://discgolf.sk/ihriska alebohttp://szf.sk/node/139

Pevné ihriská možno nájsť aj v blízkom okolí Bratislavy – vo Viedni v parku Prater, v Budapešti, dve ihriská v Brne, v Uherskom Hradišti, vo Valašskom Meziříčí a viacero ihrísk na severnej Morave. Najmä v Českej republike bolo v posledných rokoch vybudovaných mnoho pevných ihrísk. Viac informácií o discgolfe v susedných krajinách nájdete na stránkach http://discgolf.at, http://discgolf.cz, http://disc-golf.hu

Webstránky o discgolfe

Viac o discgolfe a o histórii disgolfu sa môžete dozvedieť na wikipedii, na stránke PDGA , discgolfu v európe sa venuje stránka http://www.pdga-europe.com/.

O slovenskom discgolfe sa môžete dočítať na stránke http://www.discgolf.sk, najnovšie turnaje a výsledky nájdete nahttp://www.discgolf.sk/statistics a na stránke Slovenskej asociácie Frisbee. Viac informácií o discgolfe v susedných krajinách nájdete na stránkach Rakúsko (http://discgolf.at), Česká republika (http://discgolf.cz), Maďarsko (http://disc-golf.hu).