Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady 28.6.2024

ZÁPISNICA č. SAF/2024/DR/01

zo zasadnutia Dozornej rady Slovenskej asociácie frisbee (ďalej len DR SAF)

 

Miesto konania zasadnutia:            online

Deň konania zasadnutia:                28. 06. 2024

Čas začiatku zasadnutia:                20.30                              Čas ukončenia zasadnutia: 21.30

Predsedajúci: Katarína Vilhanová                                          Zapisovateľ: Beáta Feilhauerová

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí: Beáta Feilhauerová, Katarína Vilhanová

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: Richard Kollár

 

Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina – 2 hlasy, každý člen má 1 hlas

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:

Program aj návrh kandidáta na predsedu DR bol zaslaný emailom členom DR dňa 28. 06. 2024 (viď. Pozvánka v prilohe I)

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 

  1. Katarína Vilhanová privítala prítomných a otvorila zasadnutie DR SAF

Katarína Vilhanová navrhla za predsedajúceho Katarínu Vilhanovú a zapisovateľa Beátu Feilhauerovú.

Hlasovanie o navrhnutých kandidátkach:

za 2 hlasy                     proti 0 hlasov              zdržal sa 0 hlasov

 

  1. Schválenie programu zasadnutia DR v znení:
  1. Otvorenie, voľba predsedajúceho a zapisovateľa
  2. Schválenie programu zasadnutia DR
  3. Voľba predsedu DR
  4. Diskusia

 Hlasovanie o programe:

za 2 hlasy                     proti 0 hlasov              zdržal sa 0 hlasov

 

  1. Voľba predsedu DR
    Členovia DR SAF navrhli na funkciu predsedu DR SAF Katarínu Vilhanovú.

Hlasovanie o navrhnutej kandidátke:

za 2 hlasy                     proti 0 hlasov              zdržal sa 0 hlasov

Hlasovaním bola do funkcie predsedu DR SAF zvolená Katarína Vilhanová. V zmysle Stanov SAF a Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov predseda DR plní funkciu kontrolóra.

 

  1. Diskusia o kompetenciách kontrolóra

Členky DR diskutovali o kompetenciách kontrolóra a o pláne kontrolnej činnosti DR.

 

Prílohy:

Príloha I – Pozvánka na zasadnutie DR s návrhom kandidáta na funkciu predsedu DR

Príloha II – Snímok obrazovky – plní funkciu prezenčnej listiny

 

Zapisovateľ:                                                              Predsedajúci:

Beáta Feilhauerová                                                      Katarína Vilhanová

 

Plné znenie zápisnice aj s prílohami v pdf Zapisnica-zo-stretnutia-Dozornej-rady-28.6.2024.pdf