Slovenská asociácia Frisbee

ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA, DOTKNUTEJ OSOBY A ĎALŠÍCH OSÔB V INTERNETOVOM PROSTREDÍ – COOKIES

Vážení športovci a priatelia športu,
Nad rámec podrobnej informácie o zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov, ktorú
nájdete na našej webovej stránke v sekcii „na stiahnutie“, si vám dovoľujeme priblížiť konkrétne
informácie ohľadne používania tzv. cookies webovou stránkou www.szf.sk, ktorá patrí
Slovenskej asociácii Frisbee (ďalej aj ako „SAF“), Eisnerova 13, 841 07 Bratislava IČO: 317 49 852,
občianskemu združeniu registrovanému v SR podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov rozhodnutím Ministerstva vnútra č. VVS/1-900/90-116 zo dňa 15.5.1996
ktoré je prevádzkovateľom, t.j. subjektom, ktorý spracúva osobné údaje.
Cookies sú krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú
na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača
daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ
neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies, ktoré si pred tým uložil
na počítači používateľa, späť na webový server. Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a
prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.
Na našej webovej stránke používame technické cookies, ktoré sú potrebné k správnemu fungovaniu
stránky a používajú sa ďalej aj na meranie návštevnosti. Tzv. session cookies majú krátku životnosť a
mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies majú
životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je 24 hodín.
Pri týchto operáciách sú získavané IP adresy, ktoré sú systémom anonymizované, ďalej sa
špecifikuje typ prehliadača a operačný systém návštevníkovho zariadenia, ktoré informácie slúžia na
vyhodnotenie ako dlho bol návštevník na webovej stránke a ktoré podstránky si prezeral. Cookies sa
uchovávajú podľa nastavenia prehliadača konkrétneho návštevníka, pričom si ich môžete aj vypnúť
a samostatne si ich spravovať.
Informácie zaslané návštevníkom prostredníctvom kontaktného formulára sa odosielajú
pomocou SMTP servera na info@szf.sk a zároveň sa ukladajú v redakčnom systéme,
pričom informácie z tohto formulára sú prístupné výlučne prevádzkovateľovi a sú používané na účel,
na ktorý boli dotknutou osobou poskytnuté.
K údajom nemajú prístup žiadne tretie strany, teda nepoužívame napr. google analytics, okrem
poskytovateľa webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov, poskytovateľa IT servisu a
údržby (len k nahliadnutiu) a poskytovateľa trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb.Taktiež nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu. Štatistiky sa
uchovávajú jeden rok. Údaje zbierame v záujme plnenia cieľov a poslania SAF a meranie
návštevnosti a atraktívnosti obsahu webovej stránky
Ako návštevníci webovej stránky www.szf.sk máte právo dočasné cookies
kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov
na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste
dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia vášho prehliadača. Obmedzenie
cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke
prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.
V prípade, že by ste chceli získať konkrétne informácie ohľadne spracúvaných údajov o vašej
osobe, kedykoľvek nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenej emailovej adrese.
Naše kontaktné údaje:

Slovenská asociácia Frisbee

Eisnerova 13

841 07 Bratislava
predseda@szf.sk
+421 903-363 033