Súťažný poriadok SAF

Verzia 4.0 (platná od 12.1.2018)

Odkaz na kompletnú originalnu verziu 4.0.

© Slovenská asociácia Frisbee.
Dátum vydania 11.1.2018

Ďalšia verzia Súťažného poriadku SAF bude zverejnená do 31.12.2018. Návrhy a pripomienky k jej zneniu posielajte na adresu safslovakia@gmail.com do 31.10.2018 na posúdenie Výkonnej rade SAF.

Obsah

I. Harmonogram podujatí

II. Štatút SAF pre hráčov, tímy, kluby a reprezentantov

 1. Štatút hráčov
 2. Štatút tímov
 3. Štatút klubov
 4. Štatút reprezentanta

III. Súťažné pravidlá pre turnaje SAF

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Povinnosti usporiadateľov turnaja a delegátov sekcie voči SAF (VR)
 3. Financie a sponzoring

IV. Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee

 1. Členské obdobie
 2. Typy členstva
 3. Evidencia členstva
 4. Povinnosti klubov SAF
 5. Úhrada členského

Elektronická prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee