Zápisnica zo stretnutia 30.1.2017

 

Zápisnica zo stretnutia K-ULT  – 30.1.2017
online stretnutie cez skype, streda 30.1.2017, 19:00

Prítomní členovia K-ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková (VČ), Marcel Kucharík (MKu), Tomáš Lehuta (TL), Jakub Banetka (JB), Peter Dižo (PD), Michal Némethy (MN), Dominik Kovalik (DK), Lukáš Kvetan (LK), Patrik Kovalik (PK)

Neprítomní členovia K-ULT:

Martin Keseg (MK), Jakub Jančišin, Pavol Vaca, Júlia Banetková (zastupoval PK), Jozef Horváth, Urban Sivák, Richard Melicher, Lenka Bobeková (zastupoval LK), Lucia Pekárová


Program:

 1. Zmeny v súťažnom poriadku
  1. a. bidy na európske a svetové podujatia
  2. b. ako riešiť prestupy z klubu do klubu v rámci K-ULT
  3. c. termíny podujatí – outdoor sezóna a ostatné turnaje
 2. Manuál zástupcu – ako efektívne zmeniť nereagujúceho zástupcu
 3. Financovanie z VR vs. K-ULT (medaile, ceny/putovné ceny….) / aké ceny mať na jednotlivých majstrovstvách
 4. Continuous/pull play v hale
 5. Dotazník juniorov – remainder
 6. Výročné ceny – remainder na kategóriu Spirit of the Game
 7. Stredoškolská liga, školenia pre učiteľov (viď mail od Suryho 29.1.2017)
 8. Online marketing (mail od Mikiho Kvetana preposlaného Surym zo dňa 8.1.2017)
 9. EUF Survey „Train the Trainer and Youth Ultimate Culture Camps 2018 implementation“ (viď mail od MP zo dňa 23.1.)
 10. Organizácia väčšieho podujatia v horizonte 3 rokov.

Nové úlohy zo stretnutia 30.1.2017:

 • MK vyzistí trofej/putovné trofeje na slovenské majstrovstvá Termín: do najbližších MS
 • VR SAF prezistí podmienky pre akreditáciu školenia ultimate frisbee Termín: N/A
 • MS odkomunikuje to, že ak pasívny člen komisie nemá ambíciu sa ďalej aktívne zapájať do diania v K-ULT, požiada ho o rezignáciu. Termín: 30.4.2017

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (23.8.2016) :

 • MK zabezpečí zmenu zástupcu v google groupe zo Sama Molčana na Dominika Kovalika Termín: 5.11.2016 – SPLNENÉ
 • MKu rozpošle mail na všetkých členov SAF ohľadne platenia členského (členské bude potrebné zaplatiť do konca novembra). Termín: 5.11.2016 – SPLNENÉ
 • VČ pošle mail na komisiu s výzvouo záujem zúčastniť sa trénerského campu organizovaného  WFDF v Prahe (termín na prihlásenie bude do soboty 5.11.2016). Termín: 3.11.2016 – SPLNENÉ
 • MS sa dohodne s Martinom Chalánym ohľadne možnej organizácie HMSR Open v Hlohovci (termin 4.-5. februar). MS zároveň podá výzvu na bid na HMSR Open. Termín: 12.11.2016 – SPLNENÉ
 • MS pošle mail so skorším termínom na prihlasovanie sa na kvalifikáciu na HMSR. Termín: 12.11.2016 – SPLNENÉ
 • MKu podá výzvu na HMSR mix v období začiatok marca 2017.Termín: 11.11.2016 – SPLNENÉ
 • MS updatne novú verziu súťažného poriadku. Termín: 30.11.2016 –  TRVÁ
 • MP pripravi dotazník realizačných tímov pre open women juniorov a U17 juniorov. Termín: 30.11.2016 – SPLNENÉ
 • VČ sa skontaktuje s Chrisom a EUF s návrhom podnietiť juniorské súťaže v Európe aj v sezóne, keď je hlavná súťaž MS mimo Európy (napr. WJUC 2018 v Kanade). Termín: 30.11.2016 – SPLNENÉ
 • MP spíše článok o počínaní si slovenskej mixovej reprezentácie na WUGC, VČ a JT spíšu članok o juniorskej ženskej  a mužskej reprezentácii na WJUC.ČIASTOČNE SPLNENÉ
 • MP má zu úlohu koorindáciu nominácií na Výročné ceny. Termín: december 2016 – SPLNENÉ
 • VČ má na starosti organizáciu plesu/galavečeru SAF. Termín: február 2017 – SPLNENÉ
 • VČ pripomeie tvorbu ročenky (na tvorbe ročenky by sa podieľal každý klub) na ďalšom stretnutí. Termín: 15.12.2016 –  ODLOŽENÉ DO ĎALŠÍCH STRETNUTÍ
 • JT sa dohodne s vedením Gymnázia Poštová na tom, aby každoročne organizovaný turnaj stredných škôl bol oficiálnymi Majstrovstvami Slovenska v SŠ pod záštitou SAF. Termín: 30.11.2016 – SPLNENÉ
 • MK overí možnosti a navrhne mechanizmus prijímania 2% pre nasledujúci rok. Termín: 15.12.2016 –  TRVÁ

Zoznam otvorených úloh z predošlých stretnutí:

 • Súťažná subkomisia (MS, MKu, US) vypracuje kalendár podujatí SAF na rok 2017. Termín: 15.9.2016 –  TRVÁ
 • MS a MK iniciujú stretnutie členov SAF, kde prebehne diskusia o práci v SAF osobne na QMSR (MS) a na MSR (MK). Zároveň ponúknu pozíciu na admina webu SAF a pripomenú povinnosť doplniť údaje za registrovaných členov. Termín: 6.9.2016 – ČIASTOČNE SPLNENÉ
 1. Zmeny v súťažnom poriadku

Komisii bol predostrené nové úpravy v novom súťažnom poriadku na rok 2017. V roku 2017 má záujem o účasť na kvalifikačných kolách európskej klubovej sérii (EUCS) väčšie množstvo slovenských klubov ako po minulé roky. MP informoval všetkých zúčastnených o súčasných postupových kritériách. Zástupcovia klubov predostreli komisii predbežný záujem štartovať na EUCS v jednotlivých divíziách.

 1. Manuál zástupcu – ako efektívne zmeniť nereagujúceho zástupcu

Prebehla diskusia ako riešiť pasívnych členov komisie obzvlášť na volených pozíciách. MP preveril aký je postup pri odstúpení voleného člena komisie podľa stanov. MS odkomunikuje nasledovný postup a možnosti s pasívnym členom a v prípade, že tento člen komisie nemá ambíciu sa ďalej aktívne zapájať do diania v K-ULT, požiada ho o rezignáciu.

 1. Financovanie z VR vs. K-ULT (medaile, ceny/putovné ceny….) / aké ceny mať na jednotlivých majstrovstvách

TL upozornil komisiu na termín zbieranie členského do SAF od klubov. K-ULT sa rozhodla predĺžiť termín na zaplatenie členského na koniec novembra. MKu pošle remainder zástupcom klubov s kompletnými informáciami ohľadne zaplatenia členského.

Prebehla diskusia o cenách. Všetky ceny (mimo cien SAF udeľovaných na Plese SAF idú z rozpočtu komisie). K-ULT sa zhodla na tom, ze majstrovstvách Slovenska vo všetkých divíziách (open/women/mix), povrchoch (indoor, outdoor) a vekových kategóriách (ZŠ/SŠ/seniori) budú odovzdávané medaile. Na seniorských podujatiach bude víťazovi odovzdaná putovná cena (v súčasnosti je iba v Open divízii). Na školských podujatiach (MS ZŠ/SŠ) budú každoročne zakúpené trofeje.

 1. Continuous/pull play v hale

Prebehla diskusia o rozdielnosti systému hry continous vs pull play v hale. Viacerí členovia komisie sa zhodli, že pull play v hale pridáva na taktickosti v hre. Možnosť variovať formát hry bude zapracovaná v súťažnom poriadku.

 1. Dotazník juniorov – remainder

VČ pripomenula vyplnenie juniorského prieskumu.

 1. Výročné ceny – remainder na kategóriu Spirit of the Game

MP z pozície koordinátora nominácii na výročné ceny vyzval všetkých zúčastnených o pridanie nominácií v kategórii Spirit of the Game.

 1. Stredoškolská liga, školenia pre učiteľov (viď mail od Suryho 29.1.2017)

MS predostrel K-ULT víziu stredoškolskej ligy. Nutnou podmienkou na fungovanie stredoškolskej ligy sú školenia učiteľov. V rámci platového postupu funguje v školstve kreditný systém, v ktorom sa učitelia môžu školeniami zlepšiť v platovom ohodnotení. Ak by bolo školenie akreditované, bolo byatraktívne pre učiteľov. MS vyzval VR SAF o preverení možností a podmienok ako získať akreditáciu na školenie v ultimate frisbee. Pilotný program školenia učiteľov bez akreditácie plánuje MS uskutočniť v okolí Senice za podpory mesta.

 1. Online marketing (mail od Mikiho Kvetana preposlaného Surym zo dňa 8.1.2017)

K-ULT diskutovala o možnostiach propagácie ultimate vo veľkom. Väčšina členov bola skeptická k formám online marketingu platenou formou cez facebook.

 1. EUF Survey „Train the Trainer and Youth Ultimate Culture Camps 2018 implementation“ (viď mail od Škrečka zo dňa 23.1.)

Viacerí ľudia prejavili záujem o takéto školenia.

 1. Organizácia väčšieho podujatia v horizonte 3 rokov.

Prebehla voľná diskusia o možnostiach kde a aké väčšie Európske podujatie by bolo možné zorganizovať na Slovensku. JB prezistí hracie plochy v oblasti Kysúc. VČ spomenula areál ihrísk v okolí Interu v Bratislave (veľká nevýhoda – viacero majiteľov)

Ďalšie stretnutie K-ULT prebehne operatívne.

Spísala: Veronika Čolláková

Overil: Matej Surový

Celý dokument si môžete stiahnuť Zápisnica zo stretnutia K-ULT – 30.1.2017