Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady SAF 10.3.2020

10.03.2020 Haanova ul. Bratislava 17:00

Prítomní členovia Dozornej rady R. Kollár, M. Skrášek, B. Feilhauerová

Prísediaca: K. Boďová

  1. Schválenie správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2019
  2. Diskusia o úlohe DR SAF 
  3. Rôzne

1. Schválenie správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2019

Dozorna rada schválila jednohlasne správu Dozornej rady o činnosti SAF v roku 2019, ktorú pripravil Richard Kollár. Zároveň vzala na vedomie Správu o činnosti SAF za rok 2019 a Výročnú finančnú správu SAF za rok 2019.

2. Diskusia o úlohe DR SAF 

Richard Kollár predstavil ostatným novozvoleným členom Dozornej rady SAF činnosť DR SAF. Prebehla diskusia o Stanovách SAF a ďalších vnútorných dokumentoch SAF, o archivácii záznamov v SAF, o správe členstva a financií SAF. Členovia DR SAF si zároveň dohodli spôsob činnosti (najmä emailom, najbližšie osobné stretnutie na jar 2021). Predsedu si DR SAF zvolí online počas apríla 2020, dočasne bude túto funkciu vykonávať Richard Kollár. 

Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady SAF 10.3.2020 v pdf formáte.

Zapisovateľ: Richard Kollár, 13.3.2020
Overovateľ: Martin Skrášek, 13.3.2020