Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady SAF 10.11.2019

10.11.2019 FMFI UK Bratislava, 12:30

Prítomní členovia Dozornej rady R. Kollár, M. Chalány, M. Mesároš

Prísediaca: K. Boďová

 1. Schválenie správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2018
 2. Diskusia o činnosti SAF v roku 2019
 3. Príprava správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2019
 4. Rôzne

 

 1. Schválenie správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2018

Dozorna rada schválila jednohlasne správu Dozornej rady o činnosti SAF v roku 2018, ktorú pripravil Richard Kollár. Zároveň vzala na vedomie Správu o činnosti SAF za rok 2018 a Výročnú finančnú správu SAF za rok 2018. 

 1. Diskusia o činnosti SAF v roku 2019 

Dozorna rada vyhodnotila činnosť SAF a špecificky VR SAF počas prebiehajúcej sezóny 2019. Ako pozitívne vníma 

 • plnú funkčnosť elektronického systému členstva SAF a prepojenie tohto systému na Informačný systém športu,
 • návrh elektronického systému evidencie finančných operácií SAF a jeho testovaciu prevádzku (systém sa spustí v roku 2020),
 • finančnú disciplínu SAF a jej sekcií športových disciplín,
 • nárast počtu členov do 23 rokov a najmä do 18 rokov,
 • organizáciu stále väčšieho množstva podujatí pre juniorov (celoslovenská Stredoškolská liga ultimate, juniorské súťaže v discgolfe, vrátane veľkého počtu účastníkov Majstrovstiev Slovenska juniorov), a tiež čoraz výraznejší štart juniorov na medzinárodných vrcholvých podujatiach.

Ako negatívne vníma

 • nedostatočnú funkcionalitu samosprávneho orgánu sekcie športovej disciplíny ultimate,
 • všeobecný nedostatok propagačných aktivít voči verejnosti na rozširovanie povedomia o diskových športoch na Slovensku (vrátane chýbajúcej informovanosti prostredníctvom webových stránok SAF).

Ako dlhodobý najzávažnejší problém SAF vníma Dozorna rada stále nedostatočné ľudské zdroje vrámci organizácie.   

 1. Príprava správy Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2019

Prípravou správy DR SAF o činnosti SAF za rok 2019 bol poverený Martin Chalány. Overovateľom bude Richard Kollár. 

Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady SAF 10.11.2019 v pdf formáte.

Zapisovateľ: Richard Kollár, 11.11.2019
Overovateľ: Martin Chalány, 12.11.2019