Zápisnica z Valného zhromaždenia sekcie Discgolf, 23.11. 2019

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa činnosti komisie
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril Karol Hrubják ako predseda komisie discgolfu.

Voľba zapisovateľa: Soňa Švecová

Voľba overovateľov zápisnice: Karol Hrubják a Michal Kúdela

Prednesenie správy o činnosti.

Diskusia k správe.

Ukončenie valného zhromaždenia.

Zapisovateľ: Soňa Švecová

Overil: Karol Hrubják a Michal Kúdela

Prezenčná listina.