Zmeny v pravidlách ultimate frisbee platné od 2013

Mnohí z vás iste postrehli, že medzinárodná federácia lietajúceho disku (WFDF) nedávno aktualizovala pravidlá ultimate frisbee. Prečo sa tak stalo? Je to prirodzená reakcia na vývoj v športe, snaha o odstránenie rozdielov voči americkým pravidlám, zefektívnenie samorozhodovania a zjednodušenie zložitých formulácií. V ďalších riadkoch získate prehľad o zmenách oproti poslednej edícii pravidiel z roku 2009 a čoskoro sa môžete tešiť aj na kompletné nové pravidlá v slovenčine.
Jednotlivé zmeny sú doplnené aj konkrétnymi bodmi v pravidlách, ktoré tieto situácie vysvetľujú. Aby ste neboli príliš zaplavení informáciami, dlhšie body pravidiel sú vysvetlené až v druhej časti článku, Vysvetlivky. Tieto zmeny budú aktuálne na všetkých turnajoch organizovaných SAF a organizátori ich chcú využiť aj na blížiacom sa HAT turnaji v Senici.
Viac informácií nájdete na tejto adrese. Prajem vám príjemné čítanie.
Dôležité zmeny:
A) Po turnoveri alebo prerušení hry môže v prípade neopodstatneného zdržovania prísť k samostatnému checku disku. (8.6.2, 10.1.4)
B) Odstránenie časovej medzery medzi „Stalling“ a „One“ pri počítaní. Odteraz musí byť medzera v dĺžke jednej sekundy len medzi jednotlivými číslami. (9.1)
C) Zjednodušenie začiatku počítania (stall countu) po prerušení hry. (9.5)
D) Ak hráč po turnoveri položí disk na zem alebo naschvál dropne, zostáva pri držaní disku. (13.6)
E) Len hráč s diskom môže hlásiť marking infractions (Fast Count, Straddle, Disc Space, Wrapping, Double Team, Vision, Contact). (15.5)
F) Zmena pravidla o pokračovaní hry po calle: Dianie v hre ostáva v platnosti, ak ju call alebo porušenie pravidiel neovplyvnili, bez ohľadu na to, kedy sa call udial. (16.3)

Menšie zmeny:
Jedná sa o ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne nebudú mať vplyv na vašu schopnosť okamžite hrať podľa nových pravidiel, ale postupne by ste si ich mali naštudovať.
G) Pridaná požiadavka na používanie callov konzistentným spôsobom a hlásiť len porušenia, ktoré majú významný vplyv na hru. (1.3.7, 1.3.8)
H) Umožnenie hráčom požiadať o pomoc nehrajúcich pri vyjasnení pravidiel a pre hlášky spojené s čiarami (hranicami ihriska). (1.10)
I) Zmena názvoslovia: „Playing Zone Proper“ (nazývané aj vlastné ihrisko, je to časť ihriska bez koncových zón, patria sem aj zónové čiary, nepatria autové čiary) sa mení na „Central Zone“. (2.4)
J) Vzdialenosť na umiestnenie bricku sa mení z 20 na 18 metrov od zónovej čiary. (2.5)
K) Zmena pri pulle (výhod disku): Oba tímy musia pred pullom dať signál o pripravenosti, aspoň jeden hráč z každého tímu dvihne ruku nad hlavu. (7.2)
L) Hláška offside (porušenie pravidiel pri pulle; až do vypustenia pullu musia útočníci stáť jednou nohou na čiare a nesmú sa vymieňať a obrancovia musia stáť vo vnútri obrannej zóny) musí odznieť kým sa útočiaci tím nedotkne disku. (7.5)
M) Ak sa disk kotúľa po zemi a hráč ho v snahe zastaviť výrazne posunie, nemusí sa zastaviť hra. Súperi môžu požadovať ustanovenie pivotu na mieste kontaktu s diskom. (8.5)
N) Hráči nesmú používať svoje ruky alebo nohy ako prekážku v pohybe súperom. (12.11)
O) Hra musí byť zastavená a odštartovaná checkom po týchto turnoveroch: “hand-over”, “deflection”, “double touch”, “stall-out” a nekontestovanom útočnom faule pri príjmaní disku (ak útočník vyvolá kontakt s obrancom pred alebo počas chytania disku, ide o turnover). (13.4)
P) Ľubovolný útočník môže vziať disk po turnoveri, s výnimkou :
– obranca chytí disk hodený útočníkom (interception turnover), disk musí rozohrať hráč s diskom
– po nekontestovanom útočnom faule pri príjmaní disku, disk musí rozohrať faulovaný hráč. (13.5)
Q) Pivot po turnoveri mimo ihriska (zmena kvôli názvosloviu centrálnej zóny). (13.8)
R) Po turnoveri v útočnej zóne môže hráč signalizovať, že pôjde rozohrať disk na čiaru. (13.11.2.1)
S) Nová hláška – „goal“ – zastavuje hru. (14.1.1)
T) Čo sa deje, ak hráč nesprávne zastaví hru. (15.8)
U) Nenáhodný kontakt medzi súpermi pri pohybe na rovnaké miesto. (17.10.2)
V) Zmena definície „wrapping“. (18.1.1.4)
W) Zmena definície „double team“. (18.1.1.5)
X) Ak po marking infraction marker neopraví stall count, hádzač môže zahlásiť Violation. (18.1.6)
Y) Ak je hádzač markovaný, odhodí disk, po odhode je zahláseny nekontestovaný Travel a prihrávka je úspešne dokončená, čiže disk sa vracia k hádzačovi, marker sa môže vrátiť a po ustanovení pivotového bodu hádzača na príslušnom mieste markovať. (18.2.8.1)
Z) Obranca musí byť vzdialený od útočníka maximálne 3 metre, aby mohol zahlásiť Pick (dosiaľ bola v definícií potrebná tesná obrana). (18.3.1)
AA) Zranenie („Injury“) môže hlásiť ľubovolný hráč z tímu zraneného hráča. (19.1.1)
BB) Ak nie je zranenie výsledkom kontaktu so súperom, hráč môže okrem bežného callu Injury a vystriedania zavolať aj time-out. (19.1.3)
CC) Pokračovanie po zranení, ktoré nie je dôsledkom faulu. (19.3.1)
DD) Medzi bodmi môže ľubovoľný hráč zavolať time-out. (20.5)
EE) Definície „Ovplyvnenie hry“ a „Iniciovanie kontaktu“.

Vysvetlivky:
A)
8.6 Po turnoveri musí tím, ktorý získal držanie disku, bez zdržovania pokračovať v hre. Budúci hádzač sa musí pohybovať aspoň chôdzou alebo rýchlejšie priamo k disku, ktorý zdvihne a ustanoví pivot (pozor, disk nemusí zdvihnúť najbližší útočník, ak sa aj iný útočník blíži k disku).
8.6.1. Ak útočiaci tím poruší toto pravidlo, obrana môže dať slovné varovanie („Delay of Game“), alebo oznámiť porušenie pravidiel („Violation“).
8.6.2. Ak hráč, ktorý sa chystá rozohrať disk, je do troch metrov od disku a napriek slovnému varovaniu naďalej porušuje pravidlo 8.6, môže marker začať počítať.
10.4 Hráč, ktorý sa chystá na check disku, musí najprv overiť u najbližšieho protihráča, že súperov tím je pripravený.
10.4.1. Ak nastane zbytočné zdržovanie pri checku, tím, ktorý nezdržuje môže vysloviť slovné varovanie („Delay of Game“). V prípade, že zdržovanie pokračuje, môže zavolať „Disc In“ bez bez overenia z radov súpera.
C)
9.5 Po prerušení hry sa počítanie obnovuje takto:
9.5.1. Po nekontestovanom porušení pravidiel zo strany obrany sa počítanie reštartuje a začína od 1.
9.5.2. Po nekontestovanom porušení pravidiel zo strany útoku začína počítanie maximálne od 9 (v závislosti od narátaného stall countu pred prerušením).
9.5.3. Po kontestovanom calle „Stall-out“ (hráč je vyrátaný, stráca disk) začína počítanie maximálne od 8.
9.5.4. Po všetkých ostatných calloch začína počítanie maximálne od 6.
9.6. Reštartovať počítanie „pri maximálnom n“, kde „n“ je číslo od 1 do 9, znamená oznámiť „Stalling“ nasledované o jedna vyšším číslom ako odznelo pred zastavením hry alebo číslom „n“, ak bol stall count pre zastavením vyšší ako „n“.
D)
13.6. Ak hráč v držbe po turnoveri úmyselne pustí disk alebo umiestni disk na zem, musí sa obnoviť držanie disku týmto hráčom.
E)
15.5. Iba hráč s diskom môže ohlásiť marking infraction zavolaním konkrétneho názvu priestupku. Každý protihráč môže ohlásiť priestupok Travel.
F)
16.3. Bez ohľadu na to, kedy sa udial call, v prípade, že aktéri z oboch tímov sa zhodujú, že faul, violation alebo iný call neovplyvnili hru, výsledok ostáva v platnosti.
16.3.1. Ak hra vyústila v bod, bod sa uznáva.
16.3.2. V opačnom prípade (nezhodnú sa) dotknutí hráči vyrovnajú akékoľvek pozičné nevýhody spôsobené porušením pravidiel a odštartujú hru checkom.
G)
1.3. Hráči by si mali uvedomiť, že konajú ako rozhodca v akejkoľvek spornej situácií medzi tímami. Hráči musia:
1.3.7. Používať cally konzistentným spôsobom počas celej hry (t.j. stále rovnako, férovo, neuchyľovať sa ku callom, ak je to výhodné atď.)
1.3.8. Používať cally, len ak došlo k porušeniu hry, ktoré je natoľko významné, aby mohlo zmeniť výsledok akcie.
H)
1.10. Pravidlá by mali vykladať hráči priamo zapojení do hry alebo hráči s najlepším výhľadom na hru. Nehrajúci okrem kapitánov by sa nemali zapájať. Avšak hráči môžu požiadať o názor nehrajúcich pri objasňovaní pravidiel a pomoci hráčom pri posúdení hlášok „Down“ a hlášok spojených so situáciami pri čiarach ihriska.
I)
2.4. Goal lines (zónové, skórovacie čiary), sú čiary, ktoré oddeľujú centrálnu zónu od koncových zón a sú časťou centrálnej zóny.
Q)
13.8. Ak nastane turnover mimo ihriska (out-of-bounds) alebo sa disk dotkne oblasti mimo ihriska po turnoveri, musí utočník ustanoviť pivot na mieste centrálnej zóny najbližšie k miestu, kde disk vyšiel mimo ihriska.
R)
13.11. Ak nastane turnover v obrannej zóne tímu, ktorý po turnoveri získava disk, môže si útočník zvoliť ustanoviť pivot:
13.11.1. na mieste turnoveru, ak ostane na tomto mieste alebo naznačí prihrávku; alebo
13.11.2. na najbližšom mieste od miesta turnoveru na zónovej čiare, presunutím sa na čiaru
13.11.2.1. Určený hráč môže pred zdvihnutím disku signalizovať rozohrávku zo zónovej čiary zdvihnutím vystretej ruky nad hlavu.
13.11.3. Okamžitý pohyb, nehybnosť na mieste alebo signál zónovej čiary určuje, kde ustanoví pivot a nedá sa zmeniť.
S)
14.1.1. Ak hráč verí, že bol dosiahnutý bod, môže zahlásiť „goal“ a hra sa zastaví. Po prípadnej kontestovanej alebo odvolenej hláške sa hra musí reštartovať s checkom.
T)
15.8. Ak hráč prestane hrať, pretože zle porozumel hláške alebo nepozná pravidlá, následná hra ostáva v platnosti a hra sa odštartuje checkom až od momentu, kedy sa hra zastavila.
U)
17.10.2. Nenáhodný kontakt, ktorý sa vyskytuje ak sa dvaja alebo viacerí súperiaci hráči pohybujú súčasne smerom na to isté miesto, by mal byť považovaný za kompenzujúce sa fauly (disk sa vracia k hádzačovi).
V)
18.1.1.4. „Wrapping“ – spojnica medzi rukami brániaceho hráča obsahuje pivotový bod hádzača.
W)
18.1.1.5. „Double Team“, brániaci hráč iný ako marker je do troch metrov od hádzačovho pivotového bodu bez toho aby tesne bránil iného útočníka.
Z)
18.3.1. Ak brániaci hráč bráni útočníka a je mu zabránené hýbať sa k nemu / s ním iným hráčom, môže brániaci hráč zahlásiť „Pick“.
CC)
19.3.1. Po zastavení hry pri zranení, ktoré nie je následkom faulu, dokončená prihrávka alebo turnover ostáva v platnosti a hra sa odštartuje odtiaľto.
DD)
20.5. Po začiatku bodu pred pullom, môžu hráči z oboch tímov zavolať time-out. Time-out predlžuje dobu medzi začiatkom bodu a následným pullom o 2 minúty.
EE)
„Ovplyvnenie hry“ – Porušenie ovplyvňuje hru, ak výsledok konkrétnej akcie mohol byť iný, keby porušenie nenastalo.
„Iniciovanie kontaktu“ – Akýkoľvek pohyb smerom k súperovi postavenému v súlade s pravidlami (či už jeho pevná pozícia alebo očakávaná pozícia na základe stanovenej rýchlosti a smeru), ktorý vedie k nevyhnutnému nenáhodnému kontaktu.

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.