Zápisnica zo zasadania VR SAF, 24.11.2009

Program

 1. Schválnie programu zasadania
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Rozhodnutie o znovupodaní bidu pre ženský tím na WUCC 2010
 4. Plán sezóny 2010
 5. Financie SAF
 6. Rozvoj frisbee na Slovensku
 7. Hodnotenie novej štruktúry webstránky
 8. Dobudovanie štruktúr SAF
 9. Účasť juniorskej reprezentácie na juniorských Majstrovstvách sveta v Heilbronne (August
  2010)
 10. Rôzne

Kde: Reštuarácia U Sokola, Bratislava

Prítomní:

 • členovia VR: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan
 • prísediaci: Katarína Boďová

Priebeh zasadania

1. Program zasadania bol jednohlasne schválený bez pripomienok.

2. Všetky úlohy z predchádzajúceho zasadnutia boli aspoň čiastočne splnenené.

 • Stále sa čaká na registráciu nových Stanov SAF. Tie boli podané na MV včas, avšak objavili sa
  v nich nepresnosti, ktoré boli na podnet úradníkov MV odstránené. Nová upravená verzia
  bola 24.11. podaná na MV.
 • RK prevzal účtovníctvo SAF a získal podpisové právo k účtu SAF a prístup na internet
  banking. RK zároveň uhradil registračný poplatok za SAF na WUCC 2010 pre OPEN tím zo
  Slovenska z vyzbieraných peňazí hráčov pripravujúcich sa na WUCC 2010.
 • RK informoval o prijatí SAF za člena WFDF. Po už uskutočnenom schválení Výkonnou radu
  WFDF ešte musí byť prijatie formálne potvrdené na Valnom zhromaždení WFDF. Členský
  poplatok SAF za roky 2008 a 2009 je 550 USD.

3. RK a KB preložili správu o stave prípravy ženského tímu na WUCC 2010 v Prahe.

 • Keďže SAF nedostala od WFDF v tejto kategóriu miestenku na WUCC 2010 a do prípravy sa
  aktívne nezapojil dostatočný počet hráčiek SAF nebude žiadať o pridelnie bidu pre ženský
  tím ani v druhom kole.
 • Situáciu komplikuje aj fakt, že hráčky v juniorskom veku dostali možnosť zúčastniť sa na
  augustových Majstrovstvách sveta v Heilbronne v spoločnom tíme s hráčkami z Českej
  republiky, a niekoľko seniorských hráčiek bude mať možnosť uchádzať sa o miesto v tíme
  Hot Beaches na WUCC 2010.
 • O podaní bidu hlasovala VR SAF.
 • Proti podaniu bidu v druhom kole hlasovali: VČ, LG, BJ a RK, zdržal sa JT.
 • SAF teda žiadosť o bid na WUCC pre ženský tím v druhom kole nepodá.

4. BJ predložil plán podujatí na sezónu 2010, vrátane doteraz známych termínov zahraničných
podujatí.

 • V diskusii sa potom prediskutovali ďalšie návrhy na podujatia: Hat turnaj pre všetkých
  hráčov, Akademický turnaj organizovaný FMFI UK, Majstrovstvá Slovenska v kategórii MIX
  (COED), Majstrovstvá Slovenska v individuálnych disciplínach, Jarná a jesenná tímova liga v
  ultimate frisbee, Letná bratislavská rekreačná liga v ultimate frisbee. VR SAF sa po diskusii
  rozohdla organizovať tieto podujatia.

Predbežný program sezóny:

 • 18.12.2009: Vyhodnotenie sezóny – organizuje ChT
 • január 2010: Akademický turnaj organizovaný FMFI UK (ak bude voľná telocvičňa) –
  organizuje Michal ‚Škrečok‘ Prusák
 • 30.-31.1.2010: Halové majstrovstvá Slovenska v Hlohovci – organizuje BJ a Martin Keseg
 • marec 2010: Blowout (Bratislava Rača) – organizuje ChT
 • apríl 2010: ultimate kemp pre začiatočníkov aj pokročilých (Trnava) – organizuje RK
 • 1.5. alebo 8.5.2010: Hat turnaj v Trnava – organizuje LG
 • apríl-jún 2010: jarná tímová liga – organizuje BJ
 • júl-august 2010: Letná bratislavská rekreačná liga – organizuje RK a KB s množstvom
  spolupracovníkov
 • august 2010: Individuálne majstrovstvá Slovenska v diskových športoch
 • august 2010: Manic Miner (Priechod, pri BB) – organizuje tím Outsiterz
 • september 2010: Majstrovstvá Slovenska v kategórii OPEN, teoreticky aj otvorené MS v
  kategórii žien
 • október 2010: Majstrovstvá Slovenska v kategórii COED
 • november 2010: Majstrovstvá Slovenska v beach ultimate

Zahraničné podujatia:

 • marec 2010: Winter Liga (Vieďeň)
 • apríl/máj 2010: prvé kolo CEL
 • jún 2010: Windmill Windup (Amsterdam)
 • 3.-10.júla 2010: WUCC 2010 (Praha)
 • 3.-7.august 2010: WJUC 2010 (Heilbronn, Nemecko)
 • koniec augusta 2010: regionálne kolo EUCC (Norimberg, Nemecko)
 • október 2010: EUCC 2010

V kalendári ešte chýbajú podujatia v discgolfe a freestyle. Boli prediskutované aj ďalšie
detaily k podujatiam, ktoré budú postupne zverejňované tu. Kalendár bude aktualizovať BJ.

Taktiež sa diskutovalo o možnom spoločnom prenajímaní hracej plochy v Bratislave (ihriská
FC Nepočujúci a STaRZ Drieňova). Takáto možnosť by posilnila vyjednávaciu pozíciu SAF a
zlepšila podmienky na tréning. V tomto ohľade bola niektorým členom VR uložená úloha.

5. Zostatok na účte SAF (okrem peňazí hráčov na WUCC 2010) je k 24.11.2009 približne 1050 Eur.

 • Existujúce záväzky SAF: poplatok do WFDF za roky 2008 a 2009 (550 USD), dlžoba za
  zhotovenie webstránky (do 200 Eur).
 • Plánované paušálne výdavky SAF na rok 2010: členské do WFDF (cca. 200 Eur), webhosting
  (cca. 25 Eur).
 • Keďže sa menili právne predpisy a SAF mala tento rok aj príjmy z činnosti, je možné, že bude
  potrebné riadne viesť účtovníctvo SAF a podávať daňové priznanie. Túto situáciu bude
  potrebné preskúmať.
 • VR SAF rozhodla, že finančnou prioritou SAF na budúci rok bude zabezpečiť finančnú pomoc
  pre tím juniorov na WJUC v čo najväčšsej výške.
 • Taktiež sa rozhodlo, že SAF bude hradiť cestovné náklady mimobratislavským členom VR SAF
  na zasadnutia VR SAF v Bratislave.

6. Rozvoj frisbee na Slovensku.
V diskusii sa rozdelil rozvoj frisbee na tri časti:

 • Rozvoj frisbee na školách
  Rozvoj frisbee na školách je prioritou SAF. V prvej fáze sa SAF pokúsi zostaviť balíček, ktorý
  bude potom schopná poskytúť školám, ktoré prejavia záujem. Balíček by mal byť podobný
  ako v ČR, obsahoval by jeden regulárny disk, niekoľko lacných diskov, a trénerskú a hráčsku
  príručku + DVD.
 • VR SAF taktiež preskúma možnosť usporadúvať regionálne školenia pre učiteľov a ich žiakov
  a študentov, prípadne certifikáciu trénerov a učiteľov v rámci kreditového systému v rámci
  kariérneho rastu učiteľov.
 • Námety na ďalší rozvoj diskových športov na stredných a vysokých školách pripravia
  členovia VR SAF na nasledujúce zasadanie VR SAF.
 • VR SAF sa tiež rozhodla, že v tomto období sa zameria na podporu diskových športov na SŠ a
  VŠ a nebude sa venovať ZŠ.
 • Propagácia frisbee
  SAF zorganizuje kemp pre začínajúcich hráčov (apríl 2010) v Trnave. V diskusii sa objavil
  návrh usporiadať takúto podujatie aj ďalej na východ, avšak v súčasnej situácii sa to ešte
  nezdá byť vhodné. V nasledujúcich rokoch by však mali byť rozvojové podujatia
  organizované vo všetkých regiónoch.
 • SAF pripraví propagačné letáky, ktoré budú členovia SAF distribuovať záujemcom, napr.
  ľuďom, ktorí si hádžu v parku disk, záujemcom o šport, spolužiakom a pod. Na týchto
  letákoch bude stručná informácia o diskových športoch a dôležité kontakty. V Bratislave by
  mala obsahovať aj informácie o letnej rekreačnej lige.
 • Získavanie hráčov pre existujúce kluby
  Získavanie hráčov pre existujúce kluby nebude zatiaľ SAF riešiť a je ponechané na kluby. SAF
  sa yároveň bude snažiť vytvárať prostredie, ktoré umožní klubom ľahké získavanie nových
  hráčov.

7.Webstránka www.szf.sk

 • Napriek jasnému pokroku bolo zistených množstvo nedostatkov, najmä systémové
  obmedzenia používania grafiky.
 • Konkrétne pripomienky VR SAF budú do týždňa zhromaždené na osobitnej stránke, ktorá
  bude k dispozícii Matymu.

8. Dobudovanie štruktúr SAF

 • Keďže nová verzia Stanov obsahuje funkciu podpredsedu VR SAF, prebehla voľba
  podpredsedu. Navrhnutý bol jeden kandidát, Branislav Jaško.
 • V hlasovaní získal tri hlasy: RK, LG a ChT, zdržal sa BJ, nehlasoval LG.
 • Taktiež bola určená funkcia archivára SAF – RK a KB a správcu majetku SAF – VČ.

9. Účasť juniorov na WJUC v Heilbronne, august 2010

 • SAF všemožne podporí účasť juniorského tímu na WJUC, považuje to za svoju najvyššiu
  prioritu v najbližšom období. Juniorom bude umožnene mať prípravné kempy spolu s tímom
  na WUCC.
 • Tréningovú prípravu povedú: Branislav Jaško (juniory) a Veronika Čolláková (juniorky).
 • V prvej fáze zistia záujem o štart medzi juniorskými hráčmi a možnosť štartovať (najmä
  Juniorky) v spoločnom tíme s ČR, príp. inými krajinami.

Úlohy pre členov VR SAF

 1. RK dohliadne na ukončenie registrácie nových stanov. Tie budú poštou doručené na adresu
  SAF na Račianskej 87. Latso Graus vzápätí zabezpečí registráciu SAF pre 2% z dane. VČ v
  prípade potreby podá žiadosť o registráciu na ŠÚ SR.
 2. RK zistí, aká je výška poplatku SAF za členstvo vo WFDF v rokoch 2008 a 2009 a tento
  poplatok uhradí z prostriedkov SAF.
 3. RK v spolupráci s Michalom Prusákom zistí, či sa podarí zorganizovať Akademický halový
  turnaj.
 4. ChT zistí, či je možné zorganizovať spoločenský záver sezóny 18.12. Zorganizuje anketu
  Puklica 2009, ktorá bude na podujatí vyhodnotená.
 5. ChT a BJ zistia, či je možné koordinovať prenájom hracej plochy v Bratislave pre viacero
  klubov a prípravu na WUCC.
 6. BJ zistí, aký je záujem o Jarnú príp. Jesennú tímovú ligu medzi možnými tímami. Tímy MD a
  Morthens prejavili okamžitý záujem.
 7. RK preskúma nutnosť viesť riadne účtovnictvo SAF a podávať daňové priznanie.
 8. Po registrácii nových stanov založí RK nový účet SAF v m-banke.
 9. ChT posunie členom SAF možnosť viesť krúžok Ultimate Frisbee na Americkej škole v
  Iuvente.
 10. Všetci členovia VR SAF pripravia námety na rozvoj ultimate na najbližšie zasadanie VR SAF.
 11. VR SAF pripravi do marca propagačné letáky pre záujemcov o diskové športy. VČ získa leták
  použitý v Košiciach, ChT leták používaný na festivale Pohoda.
 12. BJ a ChT zistia aký balíček bol pre školy použitý v ČR, a navrhnú ako by sa dala vec realizovať
  u nás. Je možné použiť metodické materiály vypracované v rámci diplomových prác na FTVŠ.
 13. RK a VČ preskúmajú možnosť usporadúvať regionálne školenia pre učiteľov a ich žiakov a
  študentov, najmä certifikáciu trénerov a učiteľov v rámci kreditového systému vrámci
  kariérneho rastu učiteľov.
 14. ChT a RK sa v rámci turnaja na FTVŠ pokúsia predebatovať s Doc. Argajom možnosti rozvoja
  frisbee s pomocou FTVŠ. Napr. aj založenie športového klubu na FTVŠ.
 15. BJ zistí od Fila možnosti získať vzdelávacie granty od Tatrabanky.
 16. členovia VR SAF do týždňa zosumarizujú svoje pripomienky k webstránke, VČ tieto
  pripomienky odovzdá skupine starajúcej sa o webstránku a zvolá jej stretnutie najneskôr v
  polovici januára. Zároveň prejde štruktúru stránky a zistí, ktoré informácie musia byť čo
  najskôr doplnené. Potom zabezpečí, že tieto informácie budú rôznymi autormi doplnené do
  konca januára 2010, tak aby stránka bola informačne pripravená na MSR v Hlohovci.
 17. ChT odovzdá RK a KB archív SAF, ktorí sa potom zaeviduje.
 18. VČ zavedie online databázu majetku SAF.
 19. VČ a BJ oslovia juniorov v slovenských tímoch a zistia ich záujem reprezentovať na WJUC v
  auguste. Zároveň pripravia tréningový plán pre tieto tímy. Pokúsia sa naverbovať ďalších
  ľudí do podporného tímu (na komunikáciu s rodičmi a podobne).
 20. LG zistí záujem o pikap tím na HMS Hlohovec. Osloví hráčov, ktorí nie sú organizovaní v
  zúčastnených tímoch. Poskytne im informácie o ubytovaní. (medzi časom družstvá BB a
  Košíc prejavili záujem zúčastniť sa ako tímy)

Najbližšie zasadanie sa uskutoční 30.1.2010 v Hlohovci počas Majstrovstiev Slovenska.

Zapísal Richard Kollár

 

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.