Zápisnica so zasadania VR SAF, 24.2.2010

Téma: Rozvoj diskových športov na Slovensku

Program:

 1. Juniorská reprezentácia na WJUC vo Florencii
 2. Rozvoj ultimate na stredných školách
 3. Rozvoj ultimate na vysokých školách
 4. Rozvojové balíčky (pre učiteľov a začínajúce tímy)
 5. Rozvoj ultimate mimo Bratislavy
 6. Všeobecný nábor hráčov

Kde: Pinbal, Bratislava
Kto: Richard Kollár, Braňo Jaško, Juraj Turan, Libor Gažovič, Veronika Čolláková, Mišo
Mesároš, Katarína Boďová

Priebeh zasadania:

1. Juniorská reprezentácia na WJUC vo Florencii

 • Braňo Jaško a Veronika Čolláková informovali o záujme juniorov o WJUC U23 vo Florencii.
  Po zverejnení nákladov sa záujem o turnaj znížil, Braňo a Čolka vyvinú v tomto smere ďalšiu
  aktivitu tak, aby sme mohli postaviť na turnaj dva tímy.
 • Zároveň sa pokúsia získať sponzorské príspevky a získať u organizátorov zľavu.

2. Rozvoj ultimate na stredných školách

 • VR SAF pokladá rozvoj na stredných školách v najbližšom roku za svoju prioritu.
 • Na stránke szf.sk z toho dôvodu vytvorí sekciu Pre učiteľov, kde sa budú nachádzať odkazy
  na metodické materiály (text, video), možnosti zakúpenia diskov a štartovacích balíčkov, a
  dôležité kontakty.
 • Zároveň na školách v Bratislave a jej okolí sa spropraguje letná rekreačná HAT liga.
 • SAF nebude v najbližšsom obodobí sama organizovať školenia učiteľov, ale spolu s
  Gustávom Argajom pomôže zorganizovať školenie učiteľov v septembri 2010 na FTVŠ UK, a
  spolu s Mariánom Vanderkom skúsi zaradiť ultimate do ďalešieho vzdelávania učiteľov.
 • Zároveň VR SAF vypracuje kontaktný emailový adresár učiteľov SŠ.
 • Na jeseň 2010 (október, november) sa pokúsi SAF zorganizovať otvorené majstrovstvá
  Bratislavy pre SŠ v spolupráci s niektorým z učiteľov s kontaktami na SAF.

3. Rozvoj ultimate na VŠ

 • Richard Kollár informoval VR SAF o výsledkoch stretnutia na FTVŠ.
 • VR SAF podporila usporiadanie Akademických majstrovstiev Bratslavy na jeseň 2010 a
  Akademických majstrovstiev Slovenska na jar 2011.
 • Veronika Čolláková informovala o situácii na VŠ v Košiciach, kde je nádej zaradiť ultimate do
  vyučovania už počas tohto semestra (pomáha Michal Binda).
 • Za týmto účelom Richard Kollár vytvorí adresár učiteľov na VŠ a po dobudovaní sekcie „Pre
  učiteľov“ v dostatočnej miere ich bude o existencii tejto sekcie na stránke szf.sk
  informovať.Projekt VŠ ligy v Bratislave zatiaľ VR SAF nechala na jednotlivé fakulty (Sj STU,
  FTVŠ, FMFI), Richard Kollár sa pokúsi ich kontaktovať.

4. Štartovacie balíčky

 • Michal Mesároš si zobral na starosť vytvorenie štartovacích balíčkov. Ich obsah: propagačný
  leták, sada diskov, metodické materiály (linky na ne).
 • Propagačný leták už čiastočne existuje (dodá JT), MM ho upraví podľa potreby a zaktualizuje
  údaje na ňom. Mal by obsahovať najmä stručné pravidla a odkazy na webovú stránku.
 • Sada diskov: pokúsime sa získať lacné disky z Českej republiky (treba kontaktovať Tomáša
  Veselého) a v balíčkoch pridať jeden Discraft disk (skúsiť získať zo zľavou od Romana). Jeden
  balíček by mal obsahovať 5 lacných diskov.
 • Metodické materiály od dr. Argaja zhromaždí RK, pošle ďalej MM, ktory ich zorganizuje na
  webstránke a pripádne na DVD. Zárovň porovná materiál s metodickou prirúčkou vydanou
  ČALD (vlastní Martin Keseg).
 • Zároveň MM skúsi pripraviť natáčanie inštruktážneho videa o základoch ultimate. JT
  poskytne DVD Ultimate 101, RK zostaví zoznam materiálov dostupných voľne na webe.
  Natáčať by sa malo na koncom marca v hale Elán, alebo v apríli vonku. VR SAF odporúča
  nakrútiť video vo vnútri, keďže tam prebieha výuka.
 • VR SAF schválila podporu jedného štartovacieho balíčka sumou do 5 euro.

5. Rozvoj ultimate mimo Bratislavy

 • SAF sa pokúsi pomáhať rozvoju ultimate mimo Bratislavy formou sponzorovania účasti
  nových tímov na podujatiach SAF (uhradenie TF, ako v Hlohovci). Je potrebné túto
  skutočnosť viac spropagovať.
 • Zároveň bude SAF pomáhať rozvoju kontaktov s regiónmi a organizovaniu výjazdov z
  Bratislavy do regiónov.
 • Na budúci rok (2011) má SAF zámer usporiadať HAT turnaj v niektorom z regiónov a takisto
  rozvojový kemp.
 • Zároveň bude informovať učiteľov SŠ a VŠ o štartovacích balíčkoch, podujatiach SAF,
  školeniach na FTVŠ a o materiáloch na webstránke szf.sk,

6. Všeobecný nábor hráčov

 • SAF usporiada v máji 2010 rekreačný HAT turnaj v Trnave, počas letných prázdnin
  Bratislavskú rekreačnú HAT ligu a Jesennú kompetetívnu HAT ligu. Prvé dve podujatia sú
  primárne zamerané na rozvoj a nábor nových hráčov.
 • Zároveň po dohode s Čirsonom sa SAF pokúsi zorganizovať rekreačnú discgolfovú ligu.
 • Braňo Jaško informoval o ochote tímu Outsiterz poskytnúť v lete svoju tréningovú plochu
  pre potreby ligy.

Úlohy pre členov VR SAF

 1. Braňo Jaško znovu osloví juniorov a do 10.3. zistí presný záujem hráčov o turnaj.
 2. Veronika Čollaková pošle organizátorom turnaja email so žiadosťou o zľavu (okamžite)
 3. Braňo Jaško zabezpečí včasné zaplatenie poplatku TF organizátorom. (do 15.3.2010)
 4. Veronika Čolláková zariadi vytvorenie sekcie Pre učiteľov na webe szf.sk a ich naplnenie
  obsahom (čo najskôr, najneskôr ale do konca apríla 2010).
 5. Richard Kollár a Juraj Turan sa s Dr. Argajom dohodnú organizáciu školenia pre učiteľov SŠ v
  septembri 2010 a zabezpečia logistickú podporu zo strany SAF (inštruktory). (do konca
  apríla)
 6. Richard Kollár od Dr. Argaja získa adresár učiteľov SŠ a pridá ho k webovým informáciam VR
  SAF (Adresár SAF). (do konca apríla)
 7. Juraj Turan skontaktuje známych učiteľov TV na SŠ, a zistí možnosť usporiadať SŠ
  majstrovstvá Bratislavy na príslušnej škole (v telocvični) na jeseň 2010, odhadne náklady na
  takýto turnaj. (do konca marca).
 8. Richard Kollár zistí možnosť účasti slovenských stredoškolákov na SŠ majstrovstvách Českej
  republiky a Rakúska. (do konca marca).
 9. Veronika Čolláková zistí možnosť usporiadať Akademické majstrovstvá Bratislavy a
  Slovenska na FMFI UK (čo najskôr, najneskôr do polovica marca). Ak sa nepodarí rezervovať
  telocvičňu, Juraj Turan zistí možnosť usporiadať turnaj v inej hale ako prenájom. (do konca
  marca). Richard Kollár po určení termínu vytvorí propozície súťaže a informuje katedry TV
  na VŠ v kraji. (do konca apríla).
 10. Richard Kollár vytvorí adresár učiteľov (do konca marca).
 11. Richard Kollár informuje učieľov o existencii sekcie Pre učiteľov na webe (hneď po
  dokončení webu).
 12. Richard Kollár bude kontaktovať fakulty, kde sa vyučuje ultimate a pokúsi sa skoordinovať
  vysokoškolskú ligu. (čo najskôr).
 13. Juraj Turan poskytne MM pôvodný propagačný leták SAF a DVD Ultimate 101 (čo najskôr).
 14. Michal Mesároš na jeho základe pripravý aktualizovaný leták (do konca apríla)
 15. Branislav Jaško zistí od Tomáša Veselého možnosť získať lacné české disky (čo najskôr).
 16. Richard Kollár spolu s Michalom Mesárošom zistia možnosť distribuovať české disky cez
  Discline.com a zároveň možnosť získať lacnejšie Discraft disky.
 17. Michal Mesároš zostaví hrubý scenár inštruktážneho videa na ultimate (do konca marca)
 18. Michal Mesároš sa pokúsi zabezečiť natočenie videa (do konca apríla, podľa možnosti do
  konca marca).
 19. Michal Mesároš spolu s VR SAF skúsi zabezpečiť produkciu videa a jeho vydanie na DVD a
  publikovanie videií na webe a ich zalinkovanie na stránke szf.sk.
 20. Michal Mesároš spolu s Veronikou čollákovou pomôže zostaviť sekciu Pre učiteľov na
  stránke szf.sk
 21. Najneskôr do júna 2010 pripraví Michal Mesároš aspoň jednu verziu balíčka, prípadne
  viacero úrovní balíčkov. Dovtedy treba vyriešiť aj distirbúciu balíčkov.
 22. Libor Gažovič spolu s Richardom Kollárom sa budú snažiť získavať čo najviac kontaktov na
  hráčov a učiteľov v regiónoch. Budú ich informovať o podujatiach SAF, o štartovacích
  balíčkoch, školeniach na FTVŠ a o materiáloch na webstránke szf.sk (celoročne).
 23. Richard Kollár zistí záujem o HAT ligy medzi členmi SAF (okamžite, odpovede do polovice
  marca).
 24. VR SAF na marcovom zasadnutí vyhodnotí výsledky ankety a navrhne parametre ligy,
  ustanoví jej organizátorov.
 25. Richard Kollár, Juraj Turan s Čirsonom vyhodnotia možnosť usporiadať discgolfovú ligu a
  vyberú vhodné termíny (do konca apríla).
 26. VR SAF v spolupráci s Davidom Hlbockým pripraví propagačný leták na rekreačnú ligu (do
  konca apríla).
 27. Richard Kollár pripraví webstránku rekreačnej ligy (do konca apríla).
 28. V máji a v júni 2010 prebehne propagácia ligy: emailom medzi hráčmi (Libor Gažovič), vo
  verejných parkoch (členovia SAF), plagatíkmi na SŠ v regióne (VR SAF v spolupráci s členmi
  SAF).
 29. Libor Gažovič zorganizuje HAT turnaj v Trnave (termín 1.5.2010).
 30. VR SAF dorieši situáciu s poplatkami za nečlenov SAF na podujatiach organizovaných SAF.
  Zároveň pripraví propozície na organizáciu turnajov. (do konca mája 2010).
 31. Braňo Jaško sa pokúsi získať do štartovacích balíčkov použité disky bratislavských klubov (do
  júna 2010).

Najbližšie riadne zasadanie sa uskutoční 17. marca 2010, 18:00, Flagship, Nám. SNP, Bratislava.

Zapísal Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.