Zápisnica zo zasadania VR SAF, 17.3.2010

Flagship, Bratislava, 17.3.2010, 18:00

Prítomní: Veronika Čolláková, Libor Gažovič, Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan
Prísediaci: Michal Mesároš, Jozef Čierny, Katarína Boďová

Program:

 1. Schválenie programu zasadania
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Schválenie finančnej a výročnej správy o činnosti SAF za rok 2009
 4. Hľadanie nových ľudí do organizácie SAF
 5. Organizácia sezóny 2010 (leto, jeseň, zima), predbežný plán 2011
 6. Voľba výšky poplatkov členov SAF, určenie členského obdobia
 7. Kontrola stavu webstránky SAF
 8. Administratívne veci SAF
 9. Vypracovanie potrebných materiálov SAF
 10. Mediálna komunikácia SAF
 11. Iné

Podrobný program:
0. Schválenie programu zasadania

1. Kontrola plnenia úloh

 • Nesplnené a zostávajúce úlohy sú zosumarizované na konci.

2. Schválenie finančnej a výročnej správy o činnosti SAF za rok 2009

 • Richard Kollár predložil VR SAF Finančnú správu SAF za rok 2009 a Výročnú správu SAF za
  obdobie Apríl 2009 – Marec 2010. Výkonná rada správu schválila. Jozef Čierny
  pripomienkoval niekoľko bodov správy, jeho pripomienky boli zapracované. Finančná
  bilancia SAF za rok 2009 ešte závisí od rozhodnutia Rady WFDF ohľadne členského SAF za
  roky 2008 a 2009 v predpokladanej výške 550 USD, rozhodnutie o zaplatení poplatkov
  padne do konca marca 2010.
 • Obe správy budú predložené DR SAF na schválenie. Následne budú obe správy sprístupnené
  na stránke szf.sk.

3. Hľadanie nových ľudí do organizácie SAF

 • Rozsah úloh, ktoré vykonáva SAF v poslednom čase výrazne zvýšil, preto je potrebné nájsť
  nových spolupracovníkov spomedzi členov SAF. Niekoľko úloh súvisí aj údržbou webstránky
  SAF. VR SAF v rámci on-line agendy vytvorí zoznam potrebných činností. VČ potom na
  webstránke zverejní zoznam týchto pozícií, LG zaradí túto informáciu do emailu členom,
  ktorý sa bude rozosielať začiatkom apríla 2010.
 • Priebežný zoznam pozícií: účtovníctvo, mediálna komunikácia a propagácia, koordinácia
  rozvoja na stredných a vysokých školách, webstránka: správa galérií, správa kalendára, web-
  redaktor, administrácia užívateľov, kontrola pravopisu, kontrola html formátovania článkov
  a podpora prispievateľov

4. Organizácia sezóny 2010 (leto, jeseň, zima), predbežný plán 2011

 • VR SAF zbežne prediskutovala program sezóny 2010 a 2011. V roku 2011 chce SAF poslať na
  EUC (majstrovstvá európy krajín) tím mužov, žien, juniorov aj junioriek. BJ informoval o
  zostavovaní tímu na WJUC U 23 vo Florencii – počet prihlásených hráčov je presne na
  rozhraní jedného a dvoch tímov. SAF odporúčala snažiť sa prihlásiť dva tímy (MIX a OPEN).
 • Program ostatných podujatí sezóny 2010 a 2011 vytvorí a doplní VR SAF v rámci on-line
  agendy:
 • apríl-jún: Bratislava a okolie Ultimate liga (BoUL) (organizuje BJ)
 • 17.-18.4. Discgolf Budmerice (organizuje M. Krič?ka)
 • 24.4. prípravný kemp Mor ho (s BigEZ) a juniory (Trnava) (organizuje JT a RK)
 • 1.5. HAT turnaj Trnava (organizuje LG)
 • máj budovanie discgolfového ihriska v Bratislavskom lesoparku, otváranie 5.-6.6. (organizuje
  M. Krička)
 • 12.-13.6. Discgolf Smolenice (organizuje M. Krička)
 • 26.-27.6. prípravný kemp Mor ho a juniori (Trnava) (organizuje JT a RK)
 • júl/august: Letná Bratislavská liga (LBL) (predbežne organizuje RK)
 • 14.-15.8.: Manic Miner Priechod (organizuje M. Keseg)
 • august/september: MSR discgolf, príp. discgolfová liga
 • september: MSR ultimate OPEN + WOMEN, druhý HAT turnaj?, jesenná liga
 • október: MSR individuals, AkadM ultimate Bratislava
 • november: MSR ultimate piesok?
 • december: puklica
 • január: MSR ultimate hala
 • február: AkadM ultimate SR
 • marec: Blowout
 • apríl/máj HAT turnaj, jarná liga
 • máj: MSR ultimate juniori + coed
 • júl: ME open, ženy, juniori, juniorky, letna liga

5. Voľba výšky poplatkov členov SAF, určenie členského obdobia

 • VR SAF rozhodla o predĺžení aktuálneho členského obdobia do konca augusta 2010
 • členské obdobie bude v budúcnosti vždy na sezónu september – august
 • na obdobie September 2010 – August 2011 bolo stanovené členské 10 euro
 • poplatok za účasť na turnaji pre nečlenov SAF zostáva vo výške 5 euro, polovica tohto
  poplatku ide SAF, polovica organizátorovi turnaja

6. Kontrola stavu webstránky SAF

 • VR SAF skonštatovala spokojnosť so zlepšovaním webstránky szf.sk. Plná funkčnosť,
  vrátane sekcií venovaných rozvoju sa očakáva do konca júna 2010.
 • na webstránku treba umiestniť dostatočne viditeľné logo firmy Discline.com, s ktorou má
  SAF dohodu o výmene služieb.

7. Administratívne veci SAF

 • V mesiaci apríl zorganizuje VR SAF on-line debatu o možnom novom názve SAF, následne
  prebehne súťaž o nové logo. Zároveň treba doriešiť korešpondenčnú adresu SAF, najlepšie
  na sídlo inej neziskovej organizácie, či firmy.
 • RK informoval VR SAF o stave prípravy daňového priznania SAF za rok 2009 a správy pre
  štatistický úrad. Obe budú podané do konca marca 2010.

8. Vypracovanie potrebných materiálov SAF

 • LG pripraví zoznam základných podmienok (propozície), ktoré majú spĺňať podujatia
  organizované SAF, podklad nájde tu. Zároveň treba ujasniť, aké
  výhody bude mať organizátor podujatia SAF: medzi inými popularizáciu na webstránke
  szf.sk, a tiež navrhovaný polovičný podiel na 5 eurovom poplatku za turnaj pre nečlenov
  SAF (2,50 pre SAF a 2,50 pre organizátora podujatia).
 • Na webstránku szf.sk treba pridať možnosti sponzorstva, ktoré budú rozčlenené na viacero
  úrovní podľa výšky príspevku. Tento materiál vypracuje VČ na základe predložených
  materiálov od JT.
 • Obidva materiály predložia VČ a LG VR SAF na diskusiu do konca apríla.

9. Mediálna komunikácia SAF
(nebolo prejednávané)

 • Je potrebné nájsť osobu zodpovednú za mediálnu komunikáciu (správy do tlačových agentúr
  pred a po podujatiach), zhromažčovanie týchto výstupov (možné pridať linky na szf.sk, video
  z TA3 použiteľné do rozvojového balíčka). TA3 vyjadrila predbežný záujem urobiť reportáž z
  diskgolfového turnaja v Smoleniciach 12.-13.6.

10. Iné

 • letná rekreačná liga (júl, august): členovia SAF v prieskume prejavili pomerne veľký záujem o
  túto ligu, rezervácia ihriska (treba zistiť, či je ihrisko Nepočujúcich možné na tento účel
  použiť – limit počtu hráčov), zostavenie ligových pravidiel (členovia SAF podporili
  zjednodušenie pravidiel pre rekreačnú ligu), výroba propagačných letákov, spoločenská
  akcia na záver ligy. Liga budú hrať zrejme 4 tímy, vič nižšie spomenutý prieskum. Začiatkom
  mája sa zorganizuje prípravne stretnutie na ligu.
 • výstavba diskgolfového ihriska, letná diskgolfová rekreačná liga: podaný projekt na
  financovanie časti nákladov na stavbu DG ihriska (nadácia Intenda), nájsť vhodný termín na
  výstavbu, organizácia letnej DG ligy.
 • BoUL: BJ informoval o príprave ligy a o zamýšľanom programe, sprevádzkoval ligovú
  webstránku a prihlasovací formulár, v lige bude štartovať osobitne aj tím juniorov, ktorého
  hráči budú mať odpustené hráčske poplatky.
 • HAT turnaj Trnava. SAF spropaguje akciu medzi všetkými hráčmi na Slovensku a spropaguje
  akciu aj v zahraničí. Vzhľadom na jedno ihrisko k dispozícii bude max. počet hráčov 60.

Úlohy, ktoré je potrebné rozdeliť:

 1. RK predloží Výročnú a Finančnú správu SAF na schválenie DR SAF, do konca marca.
 2. Po prejednaní správ DR SAF ich VČ zverejní na webe.
 3. Do začiatku apríla VR SAF zostaví zoznam dobrovoľníckych pozícií v SAF, na ktoré hľadá
  ľudí.
 4. Inzerát o hľadaní dobrovolníkov zverejní VČ na webe začiatkom apríla.
 5. VR SAF ustanoví náborového pracovníka SAF.
 6. VČ informuje VR SAF o stretnutí k webstránke, ktoré sa koná 24.3. (do 31.3.).
 7. Členovia VR SAF spripomienkujú kalendár poduajtí SAF na obdobie jar 2010 – jar 2011 (do 30.4.)
 8. Každé plánované podujatie dostane prideleného garanta.
 9. LG pripraví pre členov SAF informačný email, v ktorom bude SAF informovať: o predĺžení
  aktuálneho členského obdobia, o plánovaných akciách v sezóne 2010 a 2011 (vrátane
  rekreačnej ligy), o hľadaní ľudí na voľné pozície v SAF, a o súťaži o nové logo organizácie.
 10. VR SAF rozhodne o prípadnej zmene názvu SAF od jesene 2010 (do začiatku apríla).
 11. VR SAF nájde novú korešpondenčnú adresu SAF (do konca júna 2010).
 12. . RK podá daňové priznanie SAF a výkaz štatistickému úradu (do 31.3.2010).
 13. LG pripraví návrh propozícií podujatí SAF (do konca apríla 2010).
 14. VČ pripraví návrh pravidiel sponzorstva SAF v niekoľkých úrovniach (do konca apríla 2010).
 15. RK poverí člena SAF prípravou súťaže o nové logo SAF, súťaž bude zverejnená na webe
  szf.sk (do polovice apríla)
 16. RK dotiahne podrobnosti dohody SAF s discline.com ohľadom distribúcie štartovacích
  balíčkov, najmä objednanie lacných ČR diskov.

Zostávajúce úlohy z predchádzajúcich zasadaní:

Z 24.11.2009

 1. RK preskúma možnosť založiť účet SAF v m-banke. (do júna 2010), zároveň sprístupní účet
  SAF čalšiemu členovi VR alebo DR SAF.
 2. ChT posunie č?enom SAF možnosť viesť krúžok Ultimate Frisbee na Americkej škole v
  Iuvente. (ak je vec stále aktuálna)
 3. VR SAF sa pokúsi získať vzdelávací grant od Tatrabanky (ak je vec stále aktuálna), spolupráca
  s Filom.
 4. ChT odovzdá RK a KB archív SAF, ktorý sa potom zaeviduje.
 5. VČ zavedie online databázu majetku SAF.

Z 24.2.2010

 1. VČ zariadi vytvorenie sekcie Pre učiteľov na webe szf.sk a ich naplnenie obsahom (čo
  najskôr, najneskôr ale do konca apríla 2010).
 2. Richard Kollár a Juraj Turan sa s Dr. Argajom dohodnú organizáciu školenia pre učiteľov v
  septembri 2010 a zabezpečia logistickú podporu zo strany SAF (inštruktori). (do konca apríla)
 3. Richard Kollár od Dr. Argaja získa adresár učiteľov a pridá ho k webovým informáciam VR
  SAF (Adresár SAF). (do konca apríla)
 4. Juraj Turan skontaktuje známych učiteľov TV a zistí možnosť usporiadať majstrovstvá
  Bratislavy na príslušnej škole (v telocvični) na jeseň 2010, odhadne náklady na takýto turnaj.
  (do konca marca).
 5. Richard Kollár zistí možnosť účasti slovenských stredoškolákov na majstrovstvách Českej
  republiky a Rakúska. (do konca marca).
 6. Veronika Čolláková zistí možnosť usporiadať Akademické majstrovstvá Bratislavy a
  Slovenska na FMFI UK (čo najskôr, najneskôr do polovica marca). Ak sa nepodarí rezervovať
  telocvičňu, Juraj Turan zistí možnosť usporiadať turnaj v inej hale ako prenájom. (do konca
  marca). Richard Kollár po určení termínu vytvorí propozície súťaže a informuje katedry TV
  v kraji. (do konca apríla).
 7. Richard Kollár vytvorí adresár učiteľov (do konca marca).
 8. Richard Kollár informuje učiteľov o existencii sekcie Pre učiteľov na webe (hneď po
  dokončení webu).
 9. Richard Kollár bude kontaktovať fakulty, kde sa vyučuje ultimate a pokúsi sa skoordinovať
  vysokoškolskú ligu. (čo najskôr).
 10. Michal Mesároš pripraví propagačný leták SAF (do konca apríla)
 11. Michal Mesároš sa pokúsi zabezpečiť natočenie videa (do konca apríla, podľa možnosti do
  konca marca).
 12. Michal Mesároš spolu s VR SAF skúsi zabezpečiť produkciu videa a jeho vydanie na DVD a
  publikovanie videií na webe a ich zalinkovanie na stránke szf.sk.
 13. Michal Mesároš spolu s Veronikou čollákovou pomôže zostaviť sekciu Pre učiteľov na
  stránke szf.sk
 14. Najneskôr do júna 2010 pripraví Michal Mesároš aspoň jednu verziu balíčka, prípadne
  viacero úrovní balíčkov. Dovtedy treba vyriešiť aj distirbúciu balíčkov.
 15. Libor Gažovič spolu s Richardom Kollárom sa budú snažiť získavať čo najviac kontaktov na
  hráčov a učiteľov v regiónoch. Budú ich informovať o podujatiach SAF, o štartovacích
  balíčkoch, školeniach na FTV? a o materiáloch na webstránke szf.sk (celoročne).
 16. VR SAF v spolupráci s Davidom Hlbockým pripraví propagačný leták na rekreačnú ligu (do
  konca apríla).
 17. Richard Kollár pripraví webstránku rekreačnej ligy (do konca apríla).
 18. V máji a v júni 2010 prebehne propagácia ligy: emailom medzi hráčmi (Libor Gažovič), vo
  verejných parkoch (členovia SAF), plagatíkmi v regióne (VR SAF v spolupráci s členmi SAF).
 19. Libor Gažovič zorganizuje HAT turnaj v Trnave (termín 1.5.2010).

Ďalšie zasadanie VR SAF je plánované na jún 2010.

Príloha: Výsledky prieskumu o ligách
37 ľudí (13 x OUT, 7 x Scorpions, 8 x MD, 5 x Morthens, 2 x GA, 1 x KE, 1 x BB)

Letná HAT liga

 • áno + kamaráti 8
 • áno 9
 • podľa toho kto 2
 • podla toho či budem v BA 12
 • nie 3
 • iné 6 (zranenie, dochádzanie, čas)

Pravidlá HAT ligy

 • footblock 3
 • zákaz zóna/poach 9
 • povinné striedanie po troch bodoch 12
 • žiadne zmeny 3
 • jedno 1
 • netrestať drop pull turnoverom 1
 • no pick 1
 • no travel 1
 • zákaz bránenia sprava 1

Jesenná liga

 • áno 12
 • ak budem mať čas 12
 • podľa toho kto 1
 • uprednostnil by som tímovú ligu 3 (2 + 1 inak nie)
 • nebudem v BA/nemám čas 5

Discgolf

 • Nie 15
 • Nemám čas 3
 • Možno raz 1
 • Neviem, podľa času 12
 • Nevime, podľa kto 1
 • Áno 5

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.