Zápisnica so zasadania VR SAF, 30.9.2009

Zápisnica zo stretnutia Výkonneho výboru SAF
Bratislava, 30.9.2009
Prítomní:
členovia VR: Veronika Čollaková, Libor Gažovič, Braňo Jaško, Richard Kollár, Chorche Turan.
prísediaci: Jozef Čierny, Katka Boďová (členovia DR), Peťa Morávková

Agenda:

 1. Rozdelenie úloh medzi členov VR.
 2. Voľba predsedu VR.
 3. Voľná diskusia

1.Rozdelenie úloh

 • Evidencia členov a potenciálnych členov: Libor Gažovič
  (údržba databázy členov aj nečlenov, aktualizácia e-mailových adries, evidencia členských
  príspevkov)
 • Rozvoj ultimate v regiónoch: Libor Gažovič
  (kontakt s regiónmi, vznášanie pripomienok a žiadostí z regiónov vo VR)
 • Komunikácia z členmi SAF: Libor Gažovič
  (zasielanie e-mailových správ všetkým členom SAF – oznamy o Valných zhromaždeniach SAF,
  a o iných dôležitých udalostiach; zasielanie e-mailom potenciálnym členom na začiatku
  každého členského obdobia)
 • Komunikácia s klubmi: Braňo Jaško
  (koordinácia tréningov, klubová liga, spoločné klubové aktivity)
 • Správa web-stránky: Veronika Čolláková
  (zabezpečenie aktualizácie príspevkov, zlepšenia funkčnosti stránky, a lepšej organizácie
  stránky)
 • Promoaktivity: Chorche Turan
  (zabezpečenie promo aktivít, komunikácia so záujemcami, prenos know-how na VR)
 • Rozvojové aktivity: Chorche Turan
  (kontakty s učiteľmi TV, kontakty s FTVŠ, nábory členov, prenos know-how na VR)
 • Komunikácia s medzinárodnými organizáciami: Richard Kollár
  (WFDF, EFDF, podávanie bidov na medzinárodné podujatia, zastupovanie SAF v medz.
  organizáciach)
 • Vedenie účtvoníctva: Richard Kollár (v spolupráci s Katkou Boďovou)
  (pravidelná kontrola bežného účtu SAF, zabezpečenie výročnej finančnej správy SAF)
 • Zatiaľ nerozdelené:
  Zapisovač SAF, archív SAF, správa majtetku SAF, komunikácia so štátnou správou v SR.

2. Voľba predsedu VR SAF.

 • Z dvoch kandidátov získal Richard Kollár 3 hlasy a Braňo Jaško 2 hlasy. Na obdobie Október
  2009 – Spetember 2011 bol za predsedu Výkonnej rady SAF zvolený Richard Kollár.
  Povinnosti predsedu VR SAF sú špecifikované v Stanovách SAF.

3. Voľná diskusia.

 • Vo voľnej diskusii boli prerokované tieto témy:
 • Klubové majstrovstvé sveta WUCC 2010.
 • Richard Kollár informoval VR o podaných bidoch a možných scenároch vývoja. Slovensko s
  veľkou pravdepodobnosťou dostane bid v kategórii OPEN a možno aj WOMEN. Nie je však
  stále vylúčený ani bid v kategórii MIX. Konečné rozhodnutie o rozdelení bidov v prvom kole
  by mala WFDF poskytnúť v najbližších týždňoch. Za trénerov tímu reprezentujúceho
  Slovensko boli vybraní Chorche Turan pre mužov a Katka Boďová pre ženy.
 • Tím MASTERS, Roman Miezga sa zaujímal o možnostiach zostavenia družstva MASTERS na
  Slovensku.
 • VR sa zhodla, že zatiaľ neregsitruje o štart v kategórii MASTERS na Slovensku veľký záujem. V
  prípade vzniku takéhoto tímu podporí jeho účasť na vrcholných podujatiach (t.j. požiada o
  príslušný bid, a bude výpomocé v príprave). Odporúča však najprv štart takéhoto tímu na
  niektorom regionálnom turnaji. Zároveň v budúcnosti bude viesť databázu hráčov, ktorí sú
  spôsobilí v tejto kategórii štartovať.
 • Webstránka SAF.
 • Viacerí členovia SAF nie sú spokojný s formou stránky szf.sk. Dlhodobým cieľom je
  dosiahnúť úroveň stránky frisbee.cz. V diskusii odznelo viacero návrhov, ako by stránka
  mohla byť vylepšená, avšak vzhľadom na zložitosť témy a krátkosť času bude tejto téme
  venované osobitné stretnutie, ktoré zvolá zodpovedná osoba VČ). Treba taktiež vyriešiť
  problémy web-hostingu a prípradny prechod na stránku frisbee.sk v budúcnosti.

Úlohy:

 1. RK pripraví Zápisnicu zo zasadnutia.
 2. RK pošle ostatným členom VR nové stanovy SAF v slovenskom aj anglickom jazyku.
 3. Stanovy sa pripravia do konečnej verzie a zaregistrujú sa na Ministerstve vnútra (zabezpeči
  ChT a BJ s pomocou ostatných členov VR).
 4. LG pripraví databázy SAF (členovia aj nečlenovia), RK mu dodá niektoré chýbajúce
  informácie. Databáza by mohla byť prístupná všetkým členom VR SAF, napr. formou
  zdieľaného dokumentu na google docs. LG zabezpečí jej zálohovanie.
 5. VČ zvolá stretnutie ohľadom webstránky. Nie je potrebná účasť všetkých členov VR, treba
  osloviť najmä schopných ľudí spomedzi členov SAF, ktorí by mohli pomôcť. Pred tým by mala
  prebehnút e-mailová diskusia, kde budú konkrétne formulované základné požiadavky na
  zmeny. Túto komunikáciu tiež riadiť VČ.
 6. RK vykomunikuje s WFDF bidy na WUCC 2010 a tiež zabezpečí potrebné materiály na
  obnovenie nášho členstva. Taktiež zabezpečí uhradenie členského poplatku z fonodov SAF.
 7. všetci členovia e-mailom vykomunikujú predbežný program podujatí organizovaných SAF na
  budúci rok, tak aby sa program na najbližšom stretnutí VR poľahky schválil. Je potrebné
  zaradiť aj iné disciplíny ako ultimate frisbee, toto treba konzultovať s príslušnými osobami.
 8. BJ zistí termíny tréningov všetkých tímov na Slovensku v jesenej a zimnej sezóne 2009. Tieto
  informácie dá na webstránku. Zároveň kontaktuje zástupcov klubov a dohodne si s nimi
  stretnutie, kde sa prerokujú prípadnú spoluprácu.
 9. RK prevezme účtovníctvo SAF.
 10. ChT pripraví kemp 10.10. v Trnave. Vhodná by bola rezervácia ihriska, ak by to bolo možné.

Najbližšie zasadanie:
Najbližšie zasadnutie VR sa uskutoční v Trnave 10.10.2009, prejedná sa program na
nasledujúcu sezónu.

Zápisnicu spísal
Richard Kollár, 1.10.2009.

 

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.