Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 07.05.2013

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 7.5.2013
U Očka, Bratislava, utorok 7.5.2013, 18:00
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Michal Mesároš, Katarína Boďová,
Júlia Návratová, Patrik Sopóci, Ján Bernát
Neprítomní členovia VR SAF:
Prísediaci: Juraj Turan, Jozef Čierny, Adrián Németh, Petra Morávková
Originálny dokument nájdete tu.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Nová výzva Ministerstva školstva
 3. MSR 2013, HMSR 2014, UL SAF kolo na jeseň
 4. VZ SAF 2013, voľby do VR a DR SAF 2013
 5. EYUC 2013
 6. xEUCF 2013, WUCC 2014
 7. Akreditácia znalosti hráčov WFDF
 8. Členstvo v SAF
 9. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF
 10. Diskusie o cieľoch SAF, odporučanie pre budúcu VR SAF
 11. Rozvoj na školách
 12. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh, nedokončené úlohy

 • výroba pečiatky (RK)
 • čaká sa grafický návrh, pôjde vo výroby okamžite po jeho obdržaní (RK)
 • RK vyrieši v júni 2013.
 • prelinkovanie a úprava pravidiel na szf.sk (MK)
 • dokončí sa, keď bude hotový kompletný preklad poslednej verzie pravidiel WFDF.
 • JN dokončí do polovice mája 2013.
 • trofej pre víťaza MSR (KB).
 • vyrába sa, donesie sa z USA do konca mája (KB) (update 25-06-2013 vyriešené)
 • Vyúčtovanie Puklica 2012 + BLOWOUT
 • stále nedoriešené, MD sú v mínuse. Čaká sa na maďarov, kým zaplatia. potom doriešime.
  (update 25-06-2013 vyriešené)
 • MK upraví práva na webstránke SAF aby boli články konzistentné, napríklad právo na
  uverejnenie tzv. sticky článku, ktorý sa objaví na vrchu hlavnej stránky, bude mať iba
  redakčná rada stránky. Stránke bude venovaná v budúcom roku väčšia pozornosť.
 • MK zvolá na jar stretnutie redakčnej rady o web stránke. Stretnutie neprebehlo. RK ma
  starosti o stav, chce riešiť do leta.
 • JN aktualizuje konzultujúc s MM súčasnú slovenskú verziu pravidiel do konca februára a MK
  ich následne zverejní na szf.sk aj so sprievodným článkom s odkazom na ne tak, aby boli nové
  pravidlá v slovenskom jazyku prístupné týždeň pred HMSR.
 • Rozpracované, do týždňa dokončí JN (nemala čas dokončiť do HMSR).
 • RK zabezpečí novú zmluvu s Romanom Miezgom o spolupráci s firmou Discline.com do konca
  tohto roku (predĺžené do konca februára z technických dôvodov).
 • Bude riešené 8.5.2013 a doriešené do júna 2013 (RK). RK bude informovať. (update
  25-06-2013 s Romanom sa rokovalo, jeho podmienky – používanie iného typu diskov však
  bolo neprijateľné, platí preto pôvodná dohoda, t.j. firma Discline.com nedodáva game disky
  na podujatia SAF, treba príslušne zmeniť propozície podujatí SAF)
 • Prechod účtovníctva na M.Kričkovú
 • Rieši RK, úplný prevod bude zabezpečený do konca augusta 2013.
 • dotácia SAF
 • keďže nebudeme štartovať na ECBU 2013, schválene rozdelenie dotácie je
 • 1. dotacia MSR na tráve 600 Euro
 • 2. juniori (priprava a EYUC) 3300 Euro
 • 3. podpora rozvoja ženského ultimate (kemp, turnaj) 300 Euro
 • bude sa riešiť na jeseň 2013
 • 4. podpora klubov na EUCS (rozdelí sa medzi kluby, ktoré dosiahnu tento rok najväčší úspech)
  500 Euro
 • hodnotenie turnaja HMSR 2013 – porovnať s propozíciami
 • MK podá správu o tom, či šlo všetko podľa propozícii a či bolo všetko v poriadku. V prípade
  potreby navrhne zmeny v propozíciach podujatia.
 • MK informoval, že schedule nebolo 5 dní pred turnajom zverejnené ako to požadovali
  propozície. Návrh znížiť na 3 dni – do stredy pre turnajom. TF 7 dni pred turnajom nebolo –
  keďže boli účastníci riešení narýchlo. Inak všetko v poriadku.
 • školenie kapitánov SAF
 • KB bude informovať VR SAF do konca augusta 2013.

2. Nová výzva Ministerstva školstva

 • rozdelenie úloh
 • MM – Zdravotná poisťovňa Dôvera a vyzdvihnutie Sociálna poisťovňa a Konkurzný súd, JN –
  Poisťovne Union a Všeobecná zdravotná, KB – Sociálna poisťovňa, Konkurzný súd, RK –
  Daňový úrad, Inšpektorát práce
 • rozdelenie peňazí
 • Ministerstvo školstva SR zverejnilo novú výzvu na dotácie športovým zväzom – RK navrhol
  rozdeliť minimum, čo na základe podkladov výzvy môžeme dostať (80% z minulej sumy) –
  40% juniorom, 50% klubom xEUCF, 10% na iné. Ak bude viac peňazí ako 80% z minulej
  dotácie – tak zvyšok prerozdelíme inak.

3. MSR 2013 + HMSR 2014 + ULSAF 2013

 • z minula: HMSR 2014 (formát, miesto konania, termín), pridelovanie bidov pre štartujúce
  tímy na HMSR (stratégia do budúcna)
 • MK komunikoval návrh Martina Chalányiho (Discredit = Hlohovecká spojka) robiť HMSR v
  decembri – kvôli dostupnosti Hlohoveckej haly v tomto období. Taktiež tím KEFear Košice
  prejavili návrh robiť HMSR 2014 v období jan-feb 2014 – majú dve haly pri sebe (rôzne
  veľkosti). Formát – či nechať hrať všetky tímy na SR, ktoré sa prihlásia alebo robiť predtým
  kvalifikáciu a mať len 10 postupujúcich tímov. Budeme systematicky riešiť na ďalšom
  stretnutí.
 • Klub KEFear Košice navrhol, aby sa HMSR 2014 konali v 2 halách, keďže to miesto konania
  Cassosport umožňuje. VR SAF odporúčala uskutočniť HMSR v sezóne 2014-2015 s
  predstihom už v decembri 2014. V Senici, príp. na inom vyhovujúcom mieste predtým
  usporiadať kvalifikáciu v novembri 2014.
 • VR SAF podporila usporiadanie HMSR 2013 v Košiciach, JN nájde vhodný termín v kalendári –
  koniec januára 2014.
 • MSR 2013 – kde sa budú organizovať? termín?
 • Zlate Moravce majú záujem podujatie organizovať. Termín podujatia je stanovený na 14.-15.
  septembra 2014. Delegátom SAF bude MK, ak sa nenájde nikto iný.
 • RK vyrieši časový rozpis, najmä s prihliadnutím na to, aby sa MSR Individuals nekryli s
  ultimate zápasmi. MM navrhol, aby sa v rozpise zaradila špciálne určená pauza na kvalifikáciu
  Individuals.
 • návrh pravidiel na HMSR 2014 – dodatok pre hru continuous a ohraničený čas
 • Odložené na daľšie stretnutie.
 • súpisky cez FFINDR?
 • Odložené na daľšie stretnutie.

4. VZ SAF 2013 a voľby do VR a DR SAF 2013

 • kde a kedy usporiadať Valné zhromoždenie SAF 2013, aký má mať program
 • VZ sa uskutoční počas kvalifikácie na MSR v Košiciach v auguste 2013.
 • voľby do VR a DR SAF, opäť online, ako vybrať volebnú komisiu. Koľkočlennú VR SAF voliť?
  Termín elektronických volieb?
 • Prebehla diskusia koľko členov by mala mať VR SAF. JT navrhol, aby každý člen mal
  pomocníka (ktorý bude známy už pri hlasovaní).

5. EYUC

 • report o stave prípravy (RK, KB), riešenie dopravy na podujatie
 • prípravný kemp juniorov a začiatočníkov v Trnave 11.5.
 • RK informoval o stave kempu (update 25-06-2013, kemp prebehol veľmi úspešne, zúčastnilo
  sa cca. 40 hráčov)

6. WUCC 2014, xEUCF 2013

 • rozdelenie bidov pre SK tímy podľa schválených pravidiel, vysvetlenie situácie, plán na
  august 2013
 • RK informoval, že na EUCR-E Mix 2013 v Brne dostalo Slovensko priamo jeden bid, je veľmi
  pravdepodobné, že dostaneme aj druhý bid, keďže máme nárok aj na druhé miesto na
  waiting liste. V prípade, že nám bude pridelené len jedno miesto, usporiada SAF kvalifikáciu
  slovenských tímov v termíne 10.-11.8.2013.
 • WUCC 2014
 • Prebehla diskusia členov VR SAF o prideľovaní bidov pre slovenské tímy na WUCC 2014. RK
  informoval, že predbežne boli Slovensku pridelené dva bidy, jeden v divízii OPEN a jeden v
  divízii MIX. RK upozornil, že VR SAF nedávno prijala pravidlá distribúcie bidov pre slovenské
  tímy, podľa ktorých sa má postupovať. JN uviedla, že špecifická situácia tento rok môže kvôli
  pravidálm EUCS zabrániť účasť na kvalifikačnom podujatí niektorým hráčkam (v prípade
  postupu tímu LayDs na xEUCF 2013). MK a RK trvali na tom, že schválene pravidlá je
  potrebné dodržať. RK navrhol JN navrhla, že v prípade, ak nastane takáto udalosť, tak je
  potrebné usporiadať kvalifikačné podujatie v divízii MIX. RK oponoval, že nie je čas a je plný
  kalendár, ako jediný vhodný termín na prípadnú kvalifikáciu v MIXe sa javí október. RK a KB
  upozornili, že ak však bude dovtedy známy tím, ktorý nás bude reprezentovať v divízii OPEN,
  hráči, ktorí miesto vybojovali sa nebudú môcť na tejto kvalifikácii zúčastniť. V prípade, že
  bude potrebné určiť tímy v oboch divíziách, je potrebné, aby kvalifikácia prebiehala zároveň
  a žiaden hráč nemohol zasiahnuť do oboch divízií. (update 25-06-2013 , tím Outsiterz je
  prvým náhradníkom na EUCR OPEN 2013, v prípade jeho účasti na podujatí v Maribore si tak
  zabezpečí v tejto divízii účasť aj na WUCC 2014, predpokladá sa však minimálne čiastočné
  otvorenie súpisky pre hráčov iných klubov. Hráči, ktorí boli na súpiske tímu Outsiterz na
  EUCQ ale nebudú môcť zasiahnuť do bojov o mix bid na WUCC 2014).

7. Akreditácia znalosti hráčov WFDF

 • odporúčaná akreditácia, odkedy zaviesť povinnú akreditáciu
 • odložené na ďalšie stretnutia VR SAF, zatiaľ len odporučiť hráčom získať akreditáciu

8. Členstvo v SAF

 • ako lepšie riešiť členstvo v SAF, vyplňanie prihlášok, platenie členského, aby bol poriadok v
  evidencii
 • ako lepšie kontrolovať súpisky tímov na turnajoch SAF a platenie poplatkov
 • KB uviedla nespokojnosť s tým ako sa na podujatiach SAF registrujú členovia a platia členské
  poplatky (na turnajoch organizovaných SAF v roku 2013 a na Puklici 2013 boli zaznamenané
  veľké nedostatky). Navrhuje viac sledovať registráciu, vyžadovať odovzdávanie písomných
  súpisiek. RK navrhol postihy pre tímy, ktoré budú mať na súpiske neregistrovaných hráčov,
  príp. nezaplatili poplatok. (update 25-06-2013, na druhom ligovom kole v Prievidzi bolo
  viacero problémov už vyriešených lepšie, v budúcnosti sa však tejto téme treba poriadne
  venovať).
 • doživotné členstvo pre Čestných členov SAF
 • RK navrhol, aby SAF naviedla novú formu členstva – čestných doživotných členov SAF.
  Každoročne sa mená nových čestných členov budú zverejňovať počas MSR, ktoré prebiehajú
  na začiatku členského obdobia. Cieľom je oceniť aj ešte mierne aktívnych členov, aby tak
  mohli túto výhodu využiť. Odporúčaní počet ocenených je 1-3 čestní členovia ročne. VR SAF
  tento návrh prijala a prví čestní členovia budú oznámení počas MSR 2013. Zároveň
  jednohlasne schválila, že sa čestnými členmi s okamžitou platnosťou stali všetci doterajší
  držitelia ocenenia Puklica za celoživotné zásluhy. (zoznam hráčov: Láďo Šmídt, Jeff
  Silverberg, Chris Lambrix, Miro Kubečka, Latso Graus, Dušan Pupala)
 • KB dorieši ich zavedenie do databázy členov do konca augusta 2013.

9. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF

 • pridávať všetko ako dodatky k zápisniciam? kto to bude robiť?
 • VR SAF schválila administratívny postup, keď sa budú k zápisniciam k zasadaniam VR SAF
  automaticky pridávať aj výsledky online hlasovaní VR SAF medzi jednotlivými stretnutiami VR
  SAF. Začne sa od najbližšej zápisnice.

10. Diskusia o cieľoch SAF, odporučanie pre budúcu VR SAF

 • Aké sú v súčasnosti hlavné ciele SAF? ako ich najlepšie dosahovať? Má SAF na dosiahnutie
  cieľov ideálnu organizačnu štruktúru? Ako dotiahnuť k práci v SAF viac ľudí? (vyriešia to 2
  percenta z dane?)
 • pred koncom funkčného obdobia by VR SAF mohla pripraviť víziu SAF na najbližších 5-10
  rokov, vrátane navrhovaných cieľov. Tento materiál by pomohol novozvolenej VR SAF určiť si
  vlastné priority a spôsob fungovania v ďalšom období.
 • Tradične odložené na osobitné stretnutie.

11. Rozvoj na školách

 • deje sa niečo?
 • Neprejednalo sa. Odložené na ďalšie stretnutie.

12. Iné

 • DG agenda – presun termín Smoleníc, celoročná ranking súťaž, MSR v Smoleniciach,
  plánovaná výstavba nového ihriska
 • RK informoval o novej štruktúre súťaži v DG a o nových aktivitách v DG. (update 25-06-2013
  kvôli neúčasti niektorých slovenských hráčov boli MSR 2013 v DG presunuté do Makova,
  6.-7.7.2013)
 • Akademické MSR – kto zorganizuje? (ponúkol sa MM, že vec preskúma)
 • Neprejednalo sa. Odložené na ďalšie stretnutie.

Ďalšie stretnutie VR SAF bude v júli v Bratislave alebo Trnave (podľa záujmu
mimobratislavských účastníkov). Zvolá ho JN.

V Bratislave 25.6.2013.
Spísal: Júlia Návratová, Richard Kollár
Overovateľ: Katarína Boďová

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.