Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 03.07.2013

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 3.7.2013
U Očka, Bratislava, streda 3.7.2013, 18:00-20:45
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš, Patrik Sopóci
Neprítomní členovia VR SAF: Ján Bernát
Prísediaci: Petra Morávková, Adrián Németh, Juraj Turan, Lucia Návratová, Branislav Lukačovič
Originálny dokument nájdete tu.

Program

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Rozdelenie dotácie z Ministerstva školstva na rok 2013
 3. MSR 2013, HMSR 2014, UL SAF kolo na jeseň
 4. VZ SAF 2013, voľby do VR a DR SAF 2013 – krátka diskusia
 5. EYUC 2013 – krátka diskusia
 6. xEUCF 2013, WUCC 2014 – pravidlá pre rozdelovanie bidov
 7. Diskusie o cieľoch SAF, odporučanie pre budúcu VR SAF
 8. Iné

Podrobný program

1. Kontrola plnenia úloh, nedokončené úlohy

 • výroba pečiatky (do konca augusta RK)
 • Prelinkovanie pravidiel 2013 na stránku (do 15.7. JN v spolupráci s MK)
 • Bannery (MK odovzdá Pohoda tímu do 10.7.)
 • Webstránka – MK, nesplnené, stretnutie k webstránke sa nekonalo, na stránke registurujeme
  važnejšie problémy, je potrebné nájsť ľudí, čo by mohli pomôcť a vedia robiť s Linuxom;
  zmena sa odkladá na ďalšie funkčné obdobie VR SAF
 • Pravidlá ultimate – presunuté do konca júla, JN aktualizuje konzultujúc s MM súčasnú
  slovenskú verziu pravidiel do konca februára a MK ich následne zverejní na szf.sk aj so
  sprievodným článkom s odkazom na ne
 • Zmluva s Romanom – RK, zostáva v pôvodnej podobe, požiadavka firmy Luigi, s.r.o. je, aby sa
  nejaké zápasy hrali s Ultipro diskami, čo nevie SAF zabezpečiť vzhľadom na platné pravidlá
  ultimate
 • Účtovníctvo – UL SAF Špačince treba uzavrieť do konca júla 2013, následne aj UL SAF v
  Prievidzi, prechod účtovníctva na M. Kričkovú zabezpečí RK do konca augusta
 • školenie kapitánov SAF – uskutoční sa na jeseň 2013, zabezpečí ho nová VR SAF

2. Rozdelenie dotácie z Ministerstva školstva na rok 2013

 • Dotácia z MŠVVaŠ SR na rok 2013 je spolu 6900 Euro. Rozdelí sa nasledovne
 • z toho 4900 Euro už VR SAF vyčlenila na juniorov (RK, niečo sa možno ušetrí),
 • 300 Euro – rozvoj ženského ultimate
 • 600 Euro na domáce súťaže (v tom výroba medailí), použije sa 300 Euro na dotáciu
  kvlaifikácie v Košiciach a 300 Euro na MSR,
 • 1100 Euro na dotácie pre tímy v EUCR (bude sa deliť podľa úspešnosti, postupu na EUCF, ak
  nik nepostúpi na xEUCF, tak sa budú prostriedky deliť rovnomerne medzi účastníkov EUCR)

3. MSR 2013 + HMSR 2014 + ULSAF 2013

 • Kvalifikácia na MSR – Košice – Čaňa 31.8.-1.9.
 • Potvrdený organizátor je KEFear Košice,
 • uzávierku registrácie chceme dostatočne vopred, do 15.8. musia byť zaplatené TF, do 28.8.
  súpisky tímov
 • schedule týždeň pred turnajom, na konci zápas o posledné postupové, ôsme miesto,
  zabezpečí delegát SAF
 • hľadá sa delegát SAF, oslovíme Milana Hajstera, hľadáme prípadných ďalších (osloví MK)
 • MSR – Zlaté Moravce 14.-15.9.2013
 • organizátor potvdený Golden Ants Zlaté Moravce
 • budeme vyžadovať certifikáciu znalosti pravidiel – aspoň 1 hráč z každého tímu musí mať
  WFDF advanced certifikáciu, informáciu pošle kapitánom MM do 14.7.
 • individuals na MSR budú, chceme symbolické PF 1 Euro za každú súťaž, registrácia prebehne
  online cca. týždeň pred turnajom s obmedzeným počtom miest podľa kapacity (zabezpečuje RK)
 • pravidlá – formát – o formáte rozhodne VR SAF online hlasovaním do 21.7. (budú sa hrať dve
  skupiny po 4, potom druhá fáza buď cross-over 2 vs 3 alebo štvrťfinále, potom zápasy o
  umiestnenie)
 • súpisky cez FFindr, PS do konca júla 2013 napíše článok na stránku SAF o pravidlách MSR,
  možnostiach prestupu atď.
 • UL SAF – 3.kolo 2013
 • o organizáciu má záujem klub Kus plastu Senica, JN dohodne vhodný termín podujatia do
  konca júla 2013
 • HMSR 2014
 • o organizáciu má záujem Martin Polačko z Košíc (hráč Outsiterz), JN dohodne vhodný termín
  podujatia do konca augusta 2013, je potrebné kontaktovať aj klub KEFear Košice
 • návrh pravidiel na HMSR 2014 – dodatok pre hru continuous a ohraničený čas, navrhne MM
  do konca septembra 2013
 • Odporúčanie pre organizátorov turnajov, aby konzultovali výdavky nešportového charakteru
  (napr. beer race) s delegátom SAF

4. VZ SAF 2013 a voľby do VR a DR SAF 2013

 • VZ SAF sa bude konať Košice 31.8.2013 – oznam na szf.sk pripraví do 31.7. RK a pošle členom
  SAF email, ktorý bude obsahovať aj výzvu na kandidovanie do VR a DR SAF 2013-2015
 • Správa DR SAF za dvojročné obdobie. Upovedomený ju pripraviť bol AF do 31.8.
 • Elektronické voľby – termín, 7-členná VR SAF, 3-členná DR SAF, odporúčanie kandidovať s
  pomocníkom do VR SAF, tento tip hlasovania bude predložený na odsúhlasenie na Valnom
  zhromaždení, termín elektronických volieb bude 30.9.-4.10.2013

5. EYUC

 • report o stave prípravy (RK, KB, MK)
 • kemp v ČR dopadol dobre, zúčastnil sa na Ňom však malý počet hráčov vzhľadom na neskoré
  oznámenie termínu podujatia
 • dresy sú objednané, TF zaplatené, SAF zaplatila za juniorov všetky poplatky, juniori vrátia do
  rozpočtu vyzbierané peniaze
 • na EYUC nás bude reprezentovať 17 chlapcov a 12 dievčat, pocestujú 4 tréneri (RK, KB, MK,
  Bruno Michálek) a jeden hosť.

6. xEUCF 2013, WUCC 2014 – pravidlá pre rozdelovanie bidov

 • diskutovalo a hlasovalo sa o dvoch návrhoch:
 • Návrh 1 (RK) Ak sa zúčastní EUCF v Bordeaux 2013 mixový tím a skončí v mixovej divízií lepšie
  ako Layds v ženskej, získa ten Mix bid na WUCC 2014, v opačnom prípade bude o bid
  kvalifikácia na jeseň 2013 podľa existujúcich pravidiel
 • Návrh 2 (JN) V roku 2013 sa pravidlá rozdelovania bidov na zahraničné podujatia SAF
  upravujú (s účinnosťou len na rok 2013) nasledovne. Pridáva sa bod: Kvalifikácia o mixový bid
  bude za každých okolností buď na EUCR-East v Brne (alebo pred Brnom na internej
  slovenskej kvalifikácii 11.8.) alebo v prípade postupu tímu LayDs na xEUCF až na jeseň v
  októbri 2013
 • Oba návrhy rátajú s tým, že ak sa tímy uchádzajúce o mixový bid stretnú už na EUCR mix
  2013 v Brne, berie sa to ako kvalifikácia, ak nie, uskutoční sa neskôr na jeseň
 • hlasovanie za Návrh 1: 2 za (RK, KB), 4 proti (JN, MK, PS, JB), 1 sa zdržal (MM), neschválené.
 • hlasovanie za Návrh 2: 5 za (JN, MK, PS, JB, MM), 2 proti (RK, KB), schválené.

7. Diskusia o cieľoch SAF, odporučanie pre budúcu VR SAF

 • kvôli nedostatku času opäť presunuté na ďalšie stretnutie
 • Aké sú v súčasnosti hlavné ciele SAF? ako ich najlepšie dosahovať? Má SAF na dosiahnutie
  cieľov ideálnu organizačnu štruktúru? Ako dotiahnuť k práci v SAF viac ľudí? (vyriešia to 2
  percenta z dane?)
 • pred koncom funkčného obdobia by VR SAF mohla pripraviť víziu SAF na najbližších 5-10
  rokov, vrátane navrhovaných cieľov. Tento materiál by pomohol novozvolenej VR SAF určiť si
  vlastné priority a spôsob fungovania v ďalšom období.

8. Iné

 • DG agenda – plánovaná výstavba nového ihriska + Hlohovec + Stupava, DG sekcia možno
  požiada SAF o príspevok na výstavbu
 • Akademické MSR – kto zorganizuje? (ponúkol sa MM, že vec preskúma), žiadna informácia
 • Pohoda 2013 – organizuje ultimate, o.z. (Mental Discorders).
 • Ultimate, o.z. (PS) požiadalo o podporu 400 Euro na zabezpečenie vstupu pre organizátorov
  promo Pohoda Frisbee 2014 na podujatie.
 • VR SAF rozhodla hlasovaním (za: PS, MM, MK, RK, JN, KB, nehlasoval: JB) o pridelení podpory
  v tejto výške (prevedie RK čo najskôr)
 • Finančný príspevok je určený na zabezpečenie podujatia Frisbee Promo Pohoda 2014 a bude
  použitý na zakúpenie čo najlacnejších vstupeniek na Pohodu 2014 (podľa možností v akciovej
  cene na Pohode 2013). S viac ľuďmi SAF očakáva viac aktivít, najmä ich rozšírenie mimo
  vyhradenú zónu.
 • Ďalšiu dotáciu na rok 2015 (ak o ňu niekto bude žiadať) posúdi cca. o rok už nová VR SAF aj
  na základe údajov z vyúčtovania, ktoré pripravia organizátori tohtoročného promo do konca
  júla 2013 (PS), vrátane dodania fotokópií lístkov + originálu pokladničného bloku z nákupu
  lístkov ak ho predávajúci poskytuje.
 • Organizátori Promo akcie (zastupení PS) taktiež prisľúbili dodať SAF emailové kontakty od
  serióznych záujemcov o diskové športy (dodajú ich do konca júla členom VR SAF MK a KB) a
  emailové kontakty, ktoré zozbierajú pomocou súťaže o disky sponzorovanej Discline.com
  alebo iným spôsobom.
 • V prípade nekonania Promo Pohoda 2014 organizátori (PS) prisľúbili vyvynúť čo najväčšiu
  snahu o predaj lístkov a vrátanie dotácie SAF.
 • RK informoval o konaní propagačnej akcie v Tekovských Nemcoch v nedeľu 21.7. Účasť zatiaľ
  prisľúbil Lukáš Grožaj spolu s ďalšími ľudmi. Firma Luigi, s.r.o. poskytla ako sponzorský dar
  reklamný materiál.
 • Posledné stretnutie súčasnej VR SAF bude pred MSR v Bratislave alebo Trnave (podľa záujmu
  mimobratislavských účastníkov). Zvolá ho JN.

V Bratislave 11.7.2013
Spísal: Michal Mesároš, Richard Kollár
Overovateľ:

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.