Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 6.3. 2013

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 6.3.2013
U Očka, Bratislava, utorok 6.3.2013, 18:00
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Katka Boďová, Miki Kvetan, Michal Mesároš, Júlia
Návratová, Patrik Sopóci
Neprítomní členovia VR SAF: Jeno Bernát
Prísediaci: Bruno Michálek, Juraj Chorche Turan, Peti Morávková, Peter Dižo, Adrián Németh
Prehľadnejšiu verziu zápisnice nájdete tu.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Rozpočet SAF 2013, rozdelenie dotácie z ministerstva
 3. ECBU 2013
 4. HMSR 2013 + MSR 2013 + HMSR 2014 + ULSAF 2013
 5. EYUC 2013
 6. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF
 7. Začiatok diskusie o cieľoch SAF
 8. Iné

1. Kontrola plnenia úloh, nedokončené úlohy

 • PS pošle fotokópiu lístkov na POHODU 2013 emailom RK na zaradenie do účtovníctva (čím skôr – stále nesplnené, zadané už trikrát)
 • PS dodá, má pripravené doma, zabudol zobrať ráno do práce.
 • výroba pečiatky (RK, do konca marca 2013)
 • RK zadá grafický návrh grafikom SAF do 10.3.
 • prelinkovanie a úprava pravidiel na szf.sk (MK, do konca decembra)
 • dokončí sa, keď bude hotový komplentý preklad poslednej verzie pravidiel WFDF
 • trofej pre víťaza MSR (KB, do konca júna).
 • KB informovala ake sú možnosti, najlepšou sa javí nákup ceny v USA, návrh sa zadá grafikom
  SAF do 10.3., cena by mala byť na Slovensku do konca mája 2013, cena do 70 USD, VR SAF
  schválila preplatenie trofeje
 • Na HMSR 2013 budú spropagované nové WFDF pravidlá pre ultimate, ktorých platnosť
  začína už v januári 2013, napr. formou kvízu (MM, presunuté na ligu, nezaviesť povinnú
  certifikáciu znalosti pravidiel)
 • Kvíz prebehol, padol návrh začať používať štandartné online testy WFDF. Prediskutuje sa na
  niektorom z ďalších zasadaní, najprv prebehne dobrovoľné testovanie.
 • Vyúčtovanie Puklica 2012. Náklady boli 50 eur za prenájom sály a 50 eur za prenájom
  aparatúry. 70 Euro členské za hlasujúcich nových členov nebolo zaplatené SAF.
 • Zástupcovia klubu Mental Discorders namietali, že SAF ma záväzok voči MD 100 Eur za
  puklicu a teda si mala členské za týchto nových členov odrátať odtiaľ ako bolo povedané už
  predtým. RK oznámil, že od organizátorov Puklice nedostal požadované meteriály – email s
  prehľadom nákladov + aspoň čiastočne vyplnené členské prihášky nových členov, ktorí sa do
  SAF prihlásili v rámci hlasovania do Puklice. Situáciu komplikuje to, že štatút týchto hráčov
  nebol doriešený ani pred HMSR a tak niektorí z týchto hráčov zaplatili členské SAF priamo na
  turnaji. Prihášky neboli dodané, lebo MD nemali kópiu prihlášky, aj keď ju žiadali. Prebehla
  krátka diskusia. Traja z týchto členov sú už vyriešení v momente konania stretnutia, jeden je
  dlhodobo v zahraničí. Dorieši sa do týždňa-dvoch. Prevod peňazí tímu MD bude uskutočený
  okamžite po doriešení. Okrem toho bude spôsob registrácie členov SAF mimo turnajov SAF
  riešiť systematicky osobitne. Prejedná sa na najbližšom stretnutí VR SAF (problémy sa
  vyskytli aj počas HMSR, kde niektorí hráči nevplnili prihlášky, príp. nezaplatili členské).
 • MK upraví práva na webstránke SAF aby boli články konzistentné, napríklad právo na
  uverejnenie tzv. sticky článku, ktorý sa objaví na vrchu hlavnej stránky, bude mať iba
  redakčná rada stránky. Stránke bude venovaná v budúcom roku väčšia pozornosť.
 • MK zvolá na jar stretnutie redakčnej rady o web stránke.
 • JN aktualizuje konzultujúc s MM súčasnú slovenskú verziu pravidiel do konca februára a MK
  ich následne zverejní na szf.sk aj so sprievodným článkom s odkazom na ne tak, aby boli nové
  pravidlá v slovenskom jazyku prístupné týždeň pred HMSR.
 • Rozpracované, do týždňa dokončí JN (nemala čas dokončiť do HMSR).
 • RK zabezpečí novú zmluvu s Romanom Miezgom o spolupráci s firmou Discline.com do
  konca tohto roku (predĺžené do konca februára z technických dôvodov).
 • RK nemal čas, momentálne sú teda stále platné dve pôvodné zmluvy s firmou discline.com.
  Bude doriešené do júna 2013.
 • KB vytvorí googlegroup pre kapitánov a trénerov slovenských tímov akonáhle jej aj zvyšní
  kapitáni, ktorí doposiaľ neodpovedali, poskytnú kontakty na vedenie tímu (do konca
  februára). Cez túto internetovú skupinu plánuje v budúcnosti VR SAF komunikovať s tímami.
 • KB dá prava k googlegroup PS, ktorý bude skupinu spravovať. S registráciou zástupcov klubov
  sú malé problémy (niektorým nechodia maily), bude riešiť PS.

2. Rozpočet SAF 2013, rozdelenie dotácie z ministerstva

 • Aktuálny stav + príjmy (do konca septembra 2013)
 • 1. stav 4420 Euro hlavný účet, 4000 Euro dotačný účet, z toho 740 Morthens (t.j. aktíva SAF
  cca. 7700 Euro + zisk z HMSR, cca. 8000 Euro)
 • 2. možná ďalšia dotácia cca. 4000 Euro (august)
 • 3. z peňazi, čo máme je 600 Euro príjem SAF za rok 2013 z 2% z dane, účelovo ušetrených v
  roku 2012 cca. 1900 Euro (juniori, školenie, a pod.)
 •  4. minimálna rezerva by mala byť cca. 1500 Euro
 • na rozdelovanie (do konca septembra 2013) cca. 6500 Euro
 • RK podrobne skomentoval finančnú spravu 2012, popísal stav a položky. VR SAF bude
  hlasovať nasledujúci týždeň, potom dozorná rada a potom bude predostraté valnému
  zhromaždeniu na schvalenie na jeseň (pravdepodobne MSR 2013).
 • Rozpočet 2013 – odhad pevné výdavky v roku 2013
 • Toto su nase zavazky z minulosti, ktore by sme mali dodržať, spolu 1650 Euro:
 • 1. clenstvo vo WFDF cca. 250 Euro
 • 2. notar, postovne, xerox, a pod. 100 Euro
 • 3. vedenie uctov 50 Euro
 • 4. skolenie SAF 200 Euro (usetrene z roku 2012)
 • 5. discgolf 200 Euro (usetrena rezerva z predchadzajucich rokov)
 • 6. jarne dotacie klubom 300 Euro
 • 7. Pohoda 2013/2014 200 Euro
 • 8. webstranka 100 Euro
 • 9. účtovnictvo 250 Euro
 • 10. účelovo viazané na ligu cca. 150 Euro
 • spolu 1800 Euro
 • Kvôli výraznému nárastu administratívy v súvislosti s dotáciou od Ministerstva školstva
  robenie účtovníctva člnmi VR SAF sa stáva neudržateľným. Návrh na najatie extrného
  účtovníka už padol aj dávnejšie (navrhoval v predchádzajúcom období VR SAF Juraj Turan),
  avšak až teraz sa stáva táto možnosť finančne uskutočniteľnou. Návrh bol prijatý s
  rozpočtom do 250 EURO ročne. RK oslovil Martinu Kričkovú, ktorá vykonáva účtovnícke
  práce na faktúru (manželka šéfa DG sekcie SAF Čirssona), ktorá predbežne prejavila o túto
  prácu záujem. RK to s ňou do konca apríla predebatuje a v prípade dohody jej odovzdá
  účtovníctvo SAF. RK od 1 apríla 2013 končí s vedením bežného učtovníctva SAF, ešte dokončí
  daňové priznanie za 2012, účtovnú uzávierku SAF za rok 2012, a vyúčtovanie dotácie voči
  MŠVVaŠ SR za rok 2012. VR SAF taktiež poverí dobrovoľníka, ktorý bude zbierať
  bločky/faktúry/podklady a bude ich pravidelene dodávať účtovníčke SAF. Juraj Turan
  navrhoval finančne odmeniť tohoto človeka, na čo RK oponoval, že to nie je zatiaľ vo
  finančných možnostiach SAF. Po vyzvaní prítomní členovia VR SAF priznali, že nik z nich túto
  prácu nechce vykonávať. RK navrhol tohoto človeka nájsť výzvou pre členov SAF emailom. Na
  túto prácu sa však dobrovoľne prihlásil prísediaci Bruno Michálek. Dorieši sa na ďaľšom
  stretnutí príp. emailom. RK bude Bruna Michálka inštruovať o jeho povinnostiach.
 • Rozpočet 2013 – návrh rozdelenia pohyblivé výdavky v roku 2013
 • 1. dotacia MSR na trave 600 Euro
 • 2. juniori (priprava a EYUC) 3100 Euro (z toho 600 Euro usetrenych z roku 2012 + 50% z
  dotacie + 500 Euro z extra penazi SAF)
 • 3. ECBU 700 Euro
 • 4. podpora rozvoja zenskeho ultimate (kemp, turnaj) 300 Euro
 • spolu 4700 Euro.
 • RK vysvetlil účel dotácie, ako je formulovaný ministerstvom. Nikto nemal pripomienky k
  rozpočtu 2013, pripomienky boli emailom predtým, aj vyriešené. Rozdelenie dotácie bolo
  preto schválené. Diskusia prebehla najmä ohľadom príspevku 600 Euro na MSR. RK navrhol
  ako možnosť zorganizovať na jeseň 2013 aj mixové MSR, na ktoré by sa táto dotácia použila.
  Ukázalo sa však, že v kalendári na rok 2013 už nie je termín na takéto podujatie. JN navrhla
  použiť časť týchto peňazí na nákup medajlí na MSR (zisťovala už aj koľko stoja, cca. do 50
  eur). S týmto VR SAF vyjadrila súhlas, ak sa nenájde lepšie použitie týchto peňazí (určených
  na domáce podujatia).
 • V pripade, ze na ECBU nebudeme štartovat, navrhujem tych 700 Euro rozdelit medzi juniorov
  (200 Euro) a kluby (500 Euro), ktore postupia na xEUCF, prip. EUCR (rovnomerne medzi
  vsetky timy, ktore postupia/zucastnia sa na najvyssej urovni).
 • JN mala pripomienky k nízkej dotácii výberových klubov, po diskusii sa VR SAF zhodla, že v
  prípade ďalšej dotácie budeme viac prihliadať na výberové kluby (peniaze je možné použiť aj
  napr. na nákup diskov, navrhla JN). Budeme riesiť až budeme vedieť výšku dotácie
  (pravdepodobne do konca júna 2013).
 • plán použitia extra dotácie z ministerstva (DG ihrisko, EUCR/xEUCF?)
 • JN pripomienkovala dotáciu keďže discgolfisti nie sú členmi SAF, aj keď by to chcela podporiť.
  RK sa bude ďalej informovať, čo by ich presvedčilo stať sa členom. Inak nikto nemal namietky
  a všetci prítomní členovia by radi podporili DG. RK navrhol priamo podmieniť príspevky z
  dotácie členstvom v SAF, v tejto veci pravdepodobne príde k dohode s hráčmi DG.
 • 2% na rok 2012 (uz len Morthens), na rok 2013 (pravidla + kampan, žiadosť Golden Ants a
  UFO Špačince), príspevky BJ
 • Možnosť vyberať peniaze prostredníctvom SAF klubmi bola schválená. Peniaze budú vyberať
  na podporu EYUC 2013 aj juniori. Príspevky BJ budú na základe jeho želania účelovo viazané
  na juniorov.
 • finančná správa SAF 2012
 • RK informoval prítomných členov VR SAF priebežne v prechádzajúcich bodoch.
 • Doplnený bod – Martin Kušo Kušnier sa zranil a žiadal o zníženie členského na rok 2013 – VR
  SAF sa zhodla, že mu bude na rok odložené členstvo v SAF a sezónu 2014 bude mať
  bezplatne.

3. ECBU 2013

 • je dostatočný záujem o turnaj aj pri cene viac ako 400 Euro za turnaj? Má tím kto
  organizovať?
 • JN podala správu o stave. Prihlásili sa 2 členovia. Ani jeden z nich nechcel byť trénerom,
  kapitánom alebo managerom – JN navrhla informovať týchto členov, že SAF ich podporí a
  dostanú dotáciu ak pôjdu ale všetko si zorganizujú sami. VR SAF súhlasila s takýmto riešením.

4. HMSR 2013 + MSR 2013 + HMSR 2014 + ULSAF 2013

 • vyuctovanie HMSR 2013, hodnotenie turnaja = porovnať s propozíciami
 • MK podá na budúcom stretnutí VR SAF správu o tom, či šlo všetko podľa propozícii a či bolo
  všetko v poriadku. V prípade potreby navrhne zmeny v propozíciach podujatia.
 • HMSR 2014 (formát, miesto konania, termín), pridelovanie bidov pre štartujúce tímy na
  HMSR (stratégia do budúcna)
 • MK komunikoval návrh Martina Chalányiho (Discredit = Hlohovecká spojka) robiť HMSR v
  decembri – kvôli dostupnosti Hlohoveckej haly v tomto období. Taktiež tím KEFear Košice
  prejavili návrh robiť HMSR 2014 v období jan-feb 2014 – majú dve haly pri sebe (rôzne
  veľkosti). Formát – či nechať hrať všetky tímy na SR, ktoré sa prihlásia alebo robiť predtým
  kvalifikáciu a mať len 10 postupujúcich tímov. Budeme systematicky riešiť na ďalšom
  stretnutí.
 • rozdelovanie bidov na MSR 2013, pravidlá ligy
 • RK navrhol 75 min zápasy pre 8 tímov. Alebo 10 tímov a dve ihriská. Potom by boli dve
  rozvojové a dve kvalifikačné kolá UL SAF. Z toho dôvodu by bolo potrebné, aby súpisky tímov
  boli platné na celú sezónu (spájanie tímov na jednotlivé kolá by sa nemohlo stávať, treba
  vytvoriť prestupový poriadok SAF). Prebehla diskusia o pre a proti týchto krokov. VR SAF sa
  emailom dohodne v najbližšom čase či budú dve (a jedno rozvojové) alebo všetky tri
  kvalifikačné kolá UL SAF v roku 2013 (prípadne iné možnosti). MM zistí u Prievidze či by im
  vadilo aby 2 kolo UL SAF (Prievidza prejavila záujem o organizovanie) bolo nekvalifikačné ak
  by sa VR SAF rozhodla pre tento formát. VR SAF ide najmä o to aby sa na MSR hrali dlhšie
  zápasy a teda je treba znížiť počet tímov na MSR alebo hrať vo väčšom areáli. VR SAF
  diskutovala ako zabezpečiť, aby všetky tímy, ktoré sa príhlásia mohli štartovať na turnajoch.
  Bude sa riešiť, VR SAF sa zhodla, že ešte nemáme toľko tímov aby sme nemali kapacitu na
  trávovom turnaji. Podoba UL SAF 2013 sa predebatuje v nasledujúcom týždni.
 • Diskusia s kapitánmi klubov na túto tému prebehne na turnaji Blowout, vec následne vyrieši
  VR SAF počas nasledujúceho týždňa emailom.
 • turnaje ligy 2013, termíny, organizátori
 • termíny turnajov sú predbežne dohodnuté, termíny sú v kalendári SAF.
 • aplikujeme pravidlo, ktoré by vyžadovalo na jednom z ligových turnajoch povinne jednu
  ženu v hracej lajne? Zámerom tohto návrhu je, aby si tímy hľadali nielen nových hráčov ale aj
  nové hráčky.
 • VR SAF sa zhodla, že ak kolá UL SAF budú kvalifikačné tak nemožeme takýmito pravidlami
  obmedzovať/diktovať taktiku tímov.
 • návrh pravidiel na HMSR 2014 – dodatok pre hru continuous a ohraničený čas
 • Odložené na daľšie stretnutie.
 • súpisky cez FFINDR?
 • Odložené na daľšie stretnutie.
 • EUCR OPEN / WOMEN bidy: 2 x WOMEN (LayDs + SK U19), 2 x OPEN (Mor ho! + MD, waiting
  list: 1. Outsiterz, 2. Banik 3. Golden Ants, 4. Morthens).
 • RK informoval o pravidle o tyro a regular tímoch. Tyro tímy nebudú brané do úvahy pri
  postupe, a teda sú automaticky na posledných miestach, pre toto môžeme stratiť bidy. V
  women div bude mať Slovensko v roku 2013 2 bidy, štartovať majú záujem LayDs a SK
  juniorky u19 sa tiež plánujú zúčastniť EUCQ ako regular tím (príp tyro tím). V OPEN máme
  dva bidy, a jedno výhodné miesto na čakacej listine, ktoré očakávame, že nám bude
  pridelené. Na základe prijatých pravidiel SAF má tím Mor ho! nárok na prvý bid, a na základe
  výsledkov MSR 2012 ma nárok na druhý bid tím, náhradníkmi je tím Outsiterz, po ňom tím
  Baník. Bidy na turnaj sa najprv rozdeľujú regulárnym tímom, pre tyro tímy je miesto, len ak
  sa nepodarí naplniť turnaj regulárnymi tímami, t.j. pred podujatím VR SAF zostaví osobitné
  poradie regulárnych tímov ((ktoré budú posudzované najprv) a tyro tímov.

5. EYUC

 • schválená žiadosť na štart D. Legényovej, reštrikcia pre tím
 • RK informoval, že sme dostali od EUF výnimku, pod podmienkou, ktorá obmedzí postup
  nášho tímu do semifinále príp. štvrťfinále (podľa herného formátu). RK konštatoval, že toto
  aj tak nepredpokladá. Dodal, že na turnaji budú štartovať zrejme vo viacerých tímoch hráči s
  takouto výnimkou. Presné pravidlá sľúbila EUF zverejniť čoskoro. RK bude informovať VR
  SAF.
 • prípravný kemp juniorov a začiatočníkov v Trnave 11.5.
 • Plán je junior ženy, junior open a začiatočníci. JN zistí či by nemal tím LayD’s záujem sa
  zúčastniť.
 • usporiadanie juniorského turnaja na Slovensku v júli 2013
 • Odkladáme organizovanie. RK zistil, že na Mladej Garde nie je možnosť organizovať
  dvojdňové víkendové podujatie v lete. Zistí ešte možnosť organizovať spoločné podujatie s
  Čechmi.

6. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF

 • návrh systému, ktorý bude archivovať rozhodnutia VR SAF (sme spokojný s terajším
  systémom?, ako pohodlne zverejňovať všetky rozhodnutia)
 • Odložené na budúce stretnutie.

7. Začiatok diskusie o cieľoch SAF

 • pred koncom funkčného obdobia by VR SAF mohla pripraviť víziu SAF na najbližších 5-10
  rokov, vrátane navrhovaných cieľov. Tento materiál by pomohol novozvolenej VR SAF určiť si
  vlastné priority a spôsob fungovania v ďalšom období.
 • Odložené na budúce stretnutie.

8. Iné

 • SK juniori na Blowoute
 • oba tímy (OPEN aj WOMEN) dostali od organizátorov bid, juniori boli na čakačke v OPEN
  divízii.
 • nedostatky v internom kalendári SAF
 • RK prízvukoval dôslednosť vedenia interného kalendára. JN oponovala a ospravedlnila sa za
  dve pochybenia vo vedení interného kalendára, konštatovala, že externý kalendár bol v
  poriadku. RK a JN sa dohodli, že RK bude tiež dopĺňať info do interného kalendára, keďže má
  väčší prístup k informáciám tohto typu ako JN, a JN to bude sledovať a updatovať do
  externého kalendára spolu s vedením interného kalendára.
 • Akademické MSR – kto zorganizuje?
 • SAUS zaplatí, MM zistí či môže organizovať, treba zohnať halu. Momentálne sa nebude
  organizovať.
 • školenie kapitánov SAF
 • KB informovala VR SAF, že v túto jar už nie je v kalendári SAF vyhovujúci voľný termín na
  organizovanie školenia. Kontaktovala viacerých zástupcov klubov a snažila sa nájsť niekho,
  kto by bol ochotný poduajtia zorganizovať, zatiaľ bezvýsledne. Viacerí prisľúbili pomoc, ale
  podpora nebola dostatoná na organizovanie podujatia v jarnom termíne. Ako vhodný termín
  sa javí jeseň (koniec októbra), keď je voľnejší kalendár. Bude informovať VR SAF do konca
  augusta 2013.

Ďalšie stretnutie VR SAF bude v apríli v Bratislave alebo Trnave (podľa záujmu
mimobratislavských účastníkov). Zvolá ho JN.

V Bratislave 11. marca 2013
Spísal: JN
Overovateľ: RK

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.