Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 11.12.2012

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 11.12.2012
U Očka, Bratislava, utorok 11.12.2012, 17:00-20:45
Čitateľnú verziu zápisnice môžete nájsť tu.

Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš
Neprítomní členovia VR SAF: Ján Bernát, Patrik Sopóci
Prísediaci: Jozef Čierny, Petra Morávková, Adrián Németh, Juraj Turan, Lukáš Vlk

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. EUCS a xEUCF 2013, kvalifikácia
 3. Halové MSR 2013, ich priebeh, diskusia s klubmi počas HMSR, vypisovanie bidov na podujatia 2013
 4. Štatút hráčov a tímov SAF (pravidlá pre štart zahraničných tímov a hráčov)
 5. Príprava novej verzie Propozící ligových turnajov SAF – začiatok diskusie, formát turnajov UL
  SAF 2013 (divízie)
 6. ECBU 2013
 7. EYUC 2013
 8. Diskusia a hlasovanie o zverejnovaní hlasovaní VR SAF
 9. Priority reprezentačných aktivít SAF, poradie priorít domácich podujatí
 10. Financie SAF 2012
 11. 2% z dane 2012, 2013
 12. Stav prípravy žiadosti o dotáciu. Rozdelenie prípadnej dotácie z MŠVVaS SR na rok 2013,
  spôsob použitia vlastných prostriedkov
 13. Podpora ženského ultimate – diskusia
 14. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh, nedokončené úlohy:

 • PS pošle fotokópiu lístkov na POHODU 2013 emailom RK na zaradenie do účtovníctva (čím skôr)
 • výroba pečiatky (RK, do konca marca 2013)
 • zmena účtov (RK, zrušené, nie je potrebné)
 • prelinkovanie a úprava pravidiel na szf.sk (MK, do konca decembra)
 • trofej pre víťaza MSR (KB, do konca júna)

2. EUCS a xEUCF 2013, kvalifikácia

 • V roku 2013 bude séria EUCF obohatená o kategóriu MIX pod hlavičkou xEUCF, spolu s
  tradičnými kategóriami OPEN a WOMEN. Súpisky tímov sa budú uzatvárať na základe sezóny
  a každý hráč sa bude musieť rozhodnúť, v ktorej divízii bude štartovať. Do inej divízie môže
  prestúpiť, len ak jeho tím nepostúpi do ďalšieho kola.
 • V MIXe prebehne kvalifikačný turnaj v rámci regiónu CEL o tri postupové miesta priamo na
  xEUCF. Slovenská kvalifikácia sa nebude konať.
 • Po oznámení finálnej formy pravidiel SAF prevedie online prieskum záujmu na toto mixové
  podujatie. (zabezpečí RK po zverejnení pravidiel)
 • VR SAF berie na vedomie, že v roku 2013 sa budú v kategóriách OPEN a WOMEN pokúšať
  postúpiť na xEUCF tímy Mor ho! (predbežne vedie MK) a LayDs (predbežne vedie JN).

3. Halové MSR 2013, ich priebeh, diskusia s klubmi počas HMSR, vypisovanie bidov na
podujatia 2013

 • Pracuje sa na dvoch alternatívach umiestnenia Halových MSR: v Hlohovci alebo v Senici.
  Temín ani usporiadateľ ešte nie je istý, so zabezpečením zatiaľ pomáha MK, ktorý vec
  koordinuje.
 • Na HMSR 2013 budú spropagované nové WFDF pravidlá pre ultimate, ktorých platnosť
  začína už v januári 2013, napr. formou kvízu (zorganizuje MM).
 • Na HMSR sa bude konať diskusia s kapitánmi a trénermi, k diskutovaným témam pridáme
 • Termín školenia kapitánov a trénerov (predpokladaný termín v marci, organizuje KB s
  pomocou tímov)
 • Počet a termín ligových turnajov. V prípade záujimu zo strany tímov SAF odporúča
  zorganizovať ďaľší ligový turnaj na jeseň (október). Tento turnaj sa zaráta do ligy v ďalšom
  ročníku ligy 2013-2014. V polovici januára VR SAF vyzve tímy na organizáciu ligových turnajov
  (email skompiluje JN), predpokladané možné termíny sú:
  1. kolo: apríl (6.-7., 13.-14., 20.-21.)
  2. kolo: jún (1.-2., 22.-23.)
  3. kolo: august (24.-25., 31.-1.)
  MSR: september (15.-16., 21.-22.)
  1. kolo (jeseň): október
 • Diskusia o tom, či zaviesť pravidlo, ktoré by vyžadovalo na jednom z ligových turnajoch
  povinne jednu ženu v hracej lajne. Zámerom tohto návrhu je, aby si tímy hľadali nielen
  nových hráčov ale aj nové hráčky.

4. Štatút hráčov a tímov SAF (pravidlá pre štart zahraničných tímov a hráčov)

 • RK predložil návrh pravidiel, ktorý upravuje účasť zahraničných hráčov a tímov na
  podujatiach SAF konzistentne s pravidlami, ktoré platia na úrovni podujatí organizovaných
  EFDF. Pravidlá budú upravené podľa pripomienok VR SAF a po hlasovaní zverejnené v
  konečnej podobe na szf.sk.

5. Príprava novej verzie Propozící ligových turnajov SAF

 • V roku 2013 prebehne UL SAF v kategórií OPEN, ďaľšie kategórie (MIX, WOMEN) v roku 2013
  neplánujeme.
 • Do polovice januára JN pripravi nový návrh Propozícií turnajov, do ktorého zakomponuje
  podmienku pre organizátorov zabezpečiť primerané ubytovanie, spoločné raňajky, zmeny v
  skladbe turnajových poplatkov a ostatné klubmi navrhované zmeny.
 • Keďže väčšina slovenských tímov trénuje a na turnajoch hráva aj so ženami, VR SAF uvažuje o
  zakomponovaní pravidla o povinnej jednej hráčke na lajne na jednom z ligových turnajov,
  príp. usporiadať jeden z turnajov vo verzii Mix.

6. ECBU 2013

 • Na jeseň prebehla anketa o účasti hráčov na plážových majstrovstvách Európy ECBU 3013,
  výsledky ankety naznačujú možnú účasť v divizii mix.
 • Na základe prejaveného záujmu boli do realizačného tímu pre ECBU 2013 vybraní Juraj
  Turan, Júlia Návratová a Petra Morávková.
 • JN odhadla náklady na turnaj pre jedného hráča (vrátane prípravy) 450 Euro.
 • Do januára začne realizačný tím vyberať zálohu na tímový poplatok na turnaj.
 • RK pripraví do konca februára propozície zabezpečenia reprezentácie (t.j. rozdelenie
  povinností a práv pre VR SAF a realizačný tím), ktorý predloží na najbližšie stretnutie VR SAF.
 • SAF sa dohodne na príspevku na účasť na ECBU 2013 pri návrhu rozdelenia financií na rok
  2013 (plánované vo februári 2013). VR SAF sa zaručila preplatiť TF na turnaji.

7. EYUC 2013

 • Juniorské majstrovstvá Európy sa budú pravdepodobne konať v Kolíne v Nemecku v termíne
  5.-10. august 2013, očakaváme turnaj v rozumnej cene s ubytovaním v stanoch a lacnou
  autobusovou dopravou.
 • Cieľom SAF je postaviť na tento turnaj dva tímy, jeden do kategórie OPEN a jeden do
  kategórie WOMEN, oba vo vekovom obmedzení do 19 rokov (hráči narodení v roku 1994 a
  neskôr).
 • Akonáhle bude potvrdené miesto turnaja, RK a KB pošlú prieskumný dotazník všetkým
  slovenským juniorom o účasti na podujatí.
 • Plánovaná dotácia sa prerokuje v polovici februára na ďaľšom stretnutí VR SAF. VR SAF
  prisľúbila juniorom signifikantnú podporu v rámci svojich finančných možností. Veľká časť
  podpory bude rozdeľovaná adresne a nie plošne (vrátane prípravy).
 • Hráči budú môcť získať prostriedky na podporu svojej účasti a celého tímu aj
  prostredníctvom získavania sponzorov, príp. 2 percent z dane.

8. Diskusia a hlasovanie o zverejňovaní hlasovaní VR SAF

 • RK navrhol, aby sa zverejňovali hlasovania VR SAF na webstránke SAF. V návrhu je aj
  zverejnenie doterajších hlasovaní, prípadne doplnenie hlasovania o vysvetlenie. O tomto
  návrhu prebehne hlasovanie vo VR SAF v nasledujúcich dňoch. Forma zverejnenia bude
  online dokument prístupný verejnosti (po prihlásení na stránku).

9. Priority reprezentačných aktivít SAF, poradie priorít domácich podujatí

 • RK vytvoril návrh rebríčku ultimate podujatí (domácich aj zahraničných) podľa priorít SAF. VR
  SAF bude na tieto prioroty prihliadať pri svojom budúcom rozhodovaní.
 • Vo poradí chýbajú prípravné kempy, toto podujatie RK doplní do zoznamu.
 • Koncom januára prebehne o týchto prioritách hlasovanie VR SAF.

10. Financie SAF 2012

 • VR SAF má voľne dostupné prostriedky v sume cca. 2500 eur na rôzne účely. Rozdelenie
  týchto prostriedkov budeme riešiť na najbližšom stretnutí VR SAF vo februári.
 • V prípade pridelenia dotácie MŠVVaŠ SR sa suma dostupných prostriedkov SAF zvýši. Je však
  málo pravedpodobné, že po zmene pravidiel v budúcom roku túto dotáciu dostaneme,
  rozhodnutie má padnúť do konca januára, SAF požiadala o príspevok v rámci pravidelnej
  výzvy.
 • Uvažovaná podpora ECBU vo forme tímového poplatku za jeden tím – cca. 385 eur bude
  prerokovaná na ďaľšom stretnutí VR SAF, ako aj podpora juniorskej reprezentácie na EYUC
  2013.

11. 2% z dane 2012, 2013

 • Niekoľko slovenských tímov vyberalo tento rok 2 percentá dane cez SAF, tieto položky sú
  doriešené a RK ich prevedie na príslušné účty. Tím Morthens Trnava poskytne faktúry za
  prenájom tréningových priestorov a s tímom Discredit sa VR SAF dohodne osobitne.
 • SAF je registrovaná na 2 percentá dane aj na rok 2013, pravidlá o vyberaní 2 percent dane
  pre tímy sú upravené podľa návrhu z minulých zasadnutí VR SAF (po odpočítaní nákladov na
  zabezpečenie 2% si SAF ponechá 20% príspevkov vydokladovaných klubmi, tieto prostriedky
  môžu klub alebo členovia získať pre seba, za primeranú prácu a uskutočnenie aktivít v
  prospech SAF, ktoré sa individuálne dohodnú).

12. Stav prípravy žiadosti o dotáciu. Rozdelenie prípadnej dotácie z MSVVaS SR na rok 2013,
spôsob použitia vlastných prostriedkov SAF

 • Žiadosť je pripravená a k dátumu 13.12. podaná na MŠVVaŠ (zabezpečí osobne RK).
 • Rozdelenie dotácie odkladáme na februárové zasadnutie VR SAF

13. Podpora ženského ultimate

 • Začala sa diskusia o podpore ženského ultimate na Slovensku
 • KB navrhla usporiadať ženský hat turnaj, preskúma sa, či sa môže konať zároveň s tradičným
  hat turnajom v Trnave. JN navrhla zapojiť do procesu viacero skúsených hráčiek tímu LayDs.

14. Iné

 • JN predloží návrh na preplatenie prenájmu alebo jeho časti za Puklicu 2012. Náklady boli 50
  eur za prenájom sály a 50 eur za prenájom aparatúry.
 • MK upraví práva na webstránke SAF aby boli články konzistentné, napríklad právo na
  uverejnenie tzv. sticky článku, ktorý sa objaví na vrchu hlavnej stránky, bude mať iba
  redakčná rada stránky. Stránke bude venovaná v budúcom roku väčšia pozornosť (MK zvolá
  na jar stretnutie redakčnej rady).
 • WFDF schválila nové pravidlá ultimate platné od začiatku roka 2013, JN aktualizuje
  konzultujúc s MM súčasnú slovenskú verziu pravidiel do konca februára a MK ich následne
  zverejní na szf.sk aj so sprievodným článkom s odkazom na ne tak, aby boli nové pravidlá v
  slovenskom jazyku prístupné týždeň pred HMSR. MM prisľúbil zverejniť na stránke szf.sk
  článok o dôležitých zmenách v pravidlách.
 • KB vytvorí googlegroup pre kapitánov a trénerov slovenských tímov akonáhle jej aj zvyšní
  kapitáni, ktorí doposiaľ neodpovedali, poskytnú kontakty na vedenie tímu (do konca
  februára). Cez túto internetovú skupinu plánuje v budúcnosti VR SAF komunikovať s tímami.
 • RK zabezpečí novú zmluvu s Romanom Miezgom o spolupráci do konca tohto roku
  (predĺžené do konca februára z technických dôvodov).
 • Propagačné letáky SAF boli doručené MM do skladu SAF.
 • Odložené témy na ďaľšie stretnutie VR SAF:
 • Rozdelenie finančných prostriedkov SAF na aktivity v roku 2013 bude zaradená do programu
  februárového stretnutia.
 • Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF, bude zaradená do programu februárového
  stretnutia.
 • Pamätný kalendár SAF 2012, JN preskúma náklady na výrobu 20 ks, doriešime emailom.
 • Začiatok diskusie o cieľoch SAF bude iniciovaný v rámci programu februárového stretnutia.

Ďalšie stretnutie VR SAF bude vo februári v Bratislave alebo Trnave (podľa záujmu
mimobratislavských účastníkov). Zvolá ho JN.

V Bratislave 18.12.2012
Spísala: Katka Boďová
Overovateľ: Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.