Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 15.10.2012

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 15.10.2012
U Očka, Bratislava, pondelok 15.10.2012, 17:00-20:45
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš, Patrik Sopóci
Neprítomní členovia VR SAF: Ján Bernát
Prísediaci: Adrián Németh, Branislav Jaško (DR SAF), Jozef Čierny (DR SAF), Chorche Turan,
Petra Morávková

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Hlasovanie o Pravidlách rozhodovania VR SAF
 3. Hlasovanie o zmenách v propozíciach HMSR
 4. Vyhodnotenie uskutočnených podujatí: UL SAF a MSR ultimate, DG, individuals 2012,
  juniorské M Rakúska
 5. Kalendár 2013: plán UL SAF 2013, kvalifikácia na XEUCF 2013, ECBU 2013, vypisovanie bidov
  pre usporiadateľov turnajov v roku 2013
 6. Balíčky a plán stredoškolských a vysokoškolských súťaží
 7. Čerpanie dotácie z ministerstva 2012, plánované rozdelenie dotácie na rok 2013, príprava
  rozpočtu na rok 2013
 8. 2 percentá z dane 2012, registrácia na rok 2013
 9. Granty SAF – jeseň 2012
 10. Výročné ceny SAF/Puklica 2012
 11. DG agenda
 12. Pravidlá pre účasť zahraničnýých hráčov na UL SAF a MSR
 13. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF
 14. Školenie trénerov SAF
 15. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh

 • Zoznam nedokončených úloh z minulého stretnutia VR SAF
 • výroba pečiatky (RK, musí počkať na vyriešenie situácie s účtami)
 • zmena účtov (RK, v januári 2013)
 • prelinkovanie a úprava pravidiel na szf.sk (MK, do konca decembra)
 • pravidlá pre štart cudzincov na MSR a ULSAF (VR SAF, do konca roku 2012)
 • KB a RK sa postarajú o zadávanie údajov do systému IŠŠ (do konca októbra).
 • Zápisnica z VZ SAF (RK do konca novembra 2012)
 • Online hlasovanie členov SAF o Výročnej finančnej správe a Výročnej správe o činnosti SAF
  (RK do konca októbra 2012).

2. Hlasovanie o Pravidlách rozhodovania VR SAF

 • Hlasovanie sa spustí večer po skončení stretnutia (RK).

3. Hlasovanie o zmenách v propozíciach HMSR

 • Hlasovanie sa spustí večer po skončení stretnuia (RK).

4. Vyhodnotenie uskutočnených podujatí: UL SAF a MSR ultimate, DG, individuals 2012,
juniorské M Rakúska

 • UL SAF 2012: RK tlmočil VR SAF poznatky získané na stretnutí so zástupcami klubov v Zlatých
  Moravciach počas MSR: záujem ďalej usporadúvať turnaje UL SAF v doterajšej podobe,
  záujem usporiadať v sezóne 2013 o jeden ligový turnaj viac (záujem prejavila Prievidza),
  žiadosť o doplnenie pravidiel ligy a propozícií podujatí. Prísediaci zástupcovia tímu MD
  tlmočili VR SAF nespokojnosť s kvalitatívnou úrovňou ligy, štartom klubov ako “Kus mravca”,
  atď. Nepadol žiaden návrh na zmenu pravidiel.
 • MSR – ultimate: K priebehu MSR neboli žiadne pripomienky. Na základe skúseností z turnaja
  a na základe diskusie s klubmi na MSR boli upravené propozície turnaja HMSR a pred
  turnajom HMSR budú upravené pravidlá, špecificky časť o účasti zahraničných hráčov na a
  klubov na MSR. na MSR sme zabudli utvoriť SOTG komisiu.
 • MSR – DG: Jediná pripomienka padla k premenlivému počasiu v danej lokalite a možnosti
  nevyrovnaných herných podmienok pre hráčov, hrajúcich v inom čase.
 • MSR individuals – RK zhodnotil priebeh MSR úspešne, vďaka zmene termínu na skoré ráno v
  nedeľu nebol problém s časom a všetci záujemcovia o štart mohli súťažiť. Chorche Turan z
  klubu MD tlmočil veľkú nespokojnosť s priebehom súťaže, nakoľko merania neboli presné na
  centimetre. Za takýchto podmienok odmietol na podujatí štartovať. Padli návrhy ako toto
  riešiť (napr. nechať disk lezať po dopade, prípade vymeniť za nejaký marker). Takisto vyjadril
  nespokojnosť s tým, že neprebieha viac disciplín individuals. Prebehla ostrá diskusia na túto
  tému, ktorá bude prediskutovaná a doriešená na niektorom z budúcich stretnutí VR SAF do
  konca júna 2013.
 • Juniorské majstrovstvá Rakúska – RK predniesol správu a vyúčtovanie turnaja v Rakúsku,
  ktorý zúčastnení tréneri hodnotili veľmi pozitívne (napriek zlej organizácii podujatia z
  rakúskej strany). Spomenuté boli aj slovenské juniorky, ktoré absolvovali historicky prvý
  zápas v zahraničí.

5. Kalendár 2013: plán UL SAF 2013, kvalifikácia na XEUCF 2013, vypisovanie bodov pre
usporiadateľov turnajov v roku 2013

 • Výsledky diskusie s klubmi na MSR ohľadom UL SAF. Najbližšia diskusia so zástupcami klubov
  sa uskutoční na HMSR. Týždeň pred podujatím budú zástupcovia klubov oslovení, aby sa
  mohla diskusia lepšie naplánovať.
 • Koľko turnajov a kedy: prediskutovali sa možnosti zaradenia ďalšieho turnaja do ligového
  kalendára. VR SAF vyhodnotila ako optimálny termín prvú polovicu októbra, keď je kalendár
  pomerne prázdny. Prísediaci Chorche Turan tlmočil postoj klubu MD, ktorému sa kvôli
  nabitej (domácej a zahraničnej) sezóne zdajú 4 ligové turnaje priveľa a v prípade ich
  uskutočnenia takmer na isto bude tím MD na niektorom z turnajov chýbať,
  najpravdepodobnejšie v Košiciach. JN navrhovala myšlienku motivovať slovenské kluby na
  účasti na zahraničných turnajoch v snahe zvýšiť kvalitu svk ultimate. Prebehla diskusia.
 • Ženy na UL SAF: Bývala členka VR SAF Veronika Čolláková navrhla uskutočniť jedno kolo UL
  SAF v divízii MIX. Na stretnutí padol tiež návrh požadovať jedno dievča na lajne v každom
  bode počas UL SAF. Táto vec bude prejednaná v rámci novovzniknutej online diskusie so
  zástupcami klubov a na stretnutí s nimi počas HMSR. Potom VR SAF príjme rozhodnutie
  ohľadom UL SAF 2013.
 • Ďalšie podujatia: na budúci rok sú plánované aj ďalšie podujatia SAF akademické MSR
  (termín február-marec, podľa dostupnosti telocvične, ideálny termín koniec februára,
  organizuje RK) a kvalifikácia na XEUCF Mix – prebehne po zverejnení pravidiel rozdelenia
  bidov na XEUCF 2013, následne sa urobí prieskum medzi zástupcami SK klubov o záujme
  štartovať v divízii MIX a do konca apríla prebehne kvalifikácia. V prípade, že pôjde len o dva
  kluby je potrebné zvážiť aj jej zaradenie do programu niektorého ligového turnaja. RK v tejto
  súvislosti informoval VR SAF o pravdepodobných pravidlách EUCS na budúci rok, kde
  pravedpodobne nebude možné štartovať zároveň na XEUCF v divízii MIX a v EUCS v divízii
  OPEN/WOMEN. Kedy presne sa budú rostery uzatvárať však zatiaľ nie je rozhodnuté.
 • Ako a kedy vypisovať bidy pre organizátorov: všetky bidy budú vypísané v januári-februári
  2013, na všetky turnaje SAF v danom roku.
 • Juniorské majstrovstvá CEL regiónu: RK informoval o zámere vytvoriť majstrovstvá regiónu
  juniorov v rámci prípravy na EYUC 2013, Slovensko by mohlo teoreticky tento turnaj
  usporiadať (Trnava?), pravdepodobný termín je jún 2013.
 • anketa k ECBU 2013: anketa k ECBU bude spustená zanedlho, JN zapracuje posledné
  pripomienky. KB ju následne prostredníctvom safslovakia účtu rozošle všetkým hráčom na
  masterliste. Zároveň MK pripraví oznam na szf.sk a facebookovskú stránku SAF.
 • anketa juniori: pravdepodobne v januári prebehne anketa o záujme juniorov o štart na EYUC.
  RK už za týmto účelom vypracoval kompletnú databázu SK juniorov do 19 rokov. Anketa sa
  spustí okamžite, ako budú k dispozícii informácie o turnaji. Je veľká šanca, že sa turnaj bude
  konať v našom blízkom okolí.
 • informacia o ankete Mor ho!: BJ informoval o tom, že tím Mor ho! nebude pravdepodobne v
  roku 2013 hrať v doterajšej podobe. Sám nemá záujem tím v roku 2013 viesť. Prebehne však
  medzi potenciálnymi hráčmi anketa, z ktorej môže vzniknúť aktivita k fungovaniu iného
  výberového tímu v roku 2013. Anketu spolu s RK zorganizuje.
 • Komunikácia SAF: viacero členov VR SAF navrhlo vytvoriť diskusnú skupinu trénerov a
  kapitánov online. Keďže stránka szf.sk neposkytuje možnosť rozosielať emaily, utvorí sa
  google groups. Kontakty sa budú zbierať zároveň s prieskumom klubov ohľadom zaradenia
  nových hráčov do Masterlistu SAF (pripraví KB do konca októbra 2012).

6. Balíčky a plán stredoškolských a vysokoškolských súťaží

 • Správa pracovnej skupiny: MM informoval VR SAF o začatí distribúcie štartovacích balíčkov.
  Tiež tlmočil výsledok rokovania s Romanom Miezgom zastupujúcim firmu Discline.com o
  finančnej stránke balíčkov. Tento fakt bude prenesený aj do tvorby novej zmluvy s
  Discline.com, ktorá sa bude finalizovať koncom novembra 2013.
 • Regionálni koodinátori: MM tiež spomenul, že sa vytvára skupina regionálnych
  koordinátorov aktivít naviazaných na balíčky, budú potrebné najmä ľudské zdroje na
  predvádzanie diskových športov na hodinách TV, príp. iných typoch školenia. RK spomenul
  možnosť použiť na tento účel peniaze SAF ušetrné za baličky. Predpokladané prvé turnaje
  určené pravdepodobne pre stredoškolákov, či skautov prebehú na jar 2013.
 • Skauti: PS informoval SAF o propagácii balíčkov medzi skautami cez ich webstránku a
  spravodaj. Prvé objednávky pre skautské oddiely už boli expedované.

7. Čerpanie dotácie z ministerstva 2012, plánované rozdelenie dotácie na rok 2013, príprava
rozpočtu na rok 2013

 • Aktuálny stav financií SAF: Na účtoch SAF je momentálne spolu cca. 8400 Euro, z toho 4300
  zo zbierky 2% z dane, 800 je zvyšok dotácie z ministerstva, ďalších 1100 sú účelovo viazané
  prostriedky.
 • Čerpanie dotácie z ministerstva: prebieha podľa očakávania, podarilo sa zhromaždiť
  potrebné účtovné doklady (MK dodá faktúru z HMSR)
 • Pravidlá rozdelenia dotácie na rok 2013: otvorila sa diskusia o rozdelení prípadnej dotácie na
  rok 2013. RK navrhol použiť väčšinu dotácie na aktivity juniorov (príprava na EYUC a účasť na
  nich, dotácia min. 3000 Euro), a zvyšok použiť na ostanté aktivity (akou sú školenia SAF,
  čiastočne účasť na ECBU, a pod.). Odporúčal v roku 2013 nepodporovať výberové kluby,
  prípadne otvoriť takúto formu príspevkov pre ľubovoľný SK klub, ale len v prípade postupu
  na vrcholové podujatie. Prísediaci BJ odporúčal vytvoriť poradie priorít reprezentačných
  aktivít SAF (pripraví na diskusiu RK do budúceho stretnutia VR SAF). JN navrhla podporiť aj v
  roku 2013 z dotácie aktivity klubu LayDs bez ohľadu na ich postup na vrcholové podujatie,
  keďže aktivita podporuje SK ženské ultimate všeobecne. RK oponoval, že do aktivít klubu nie
  sú rovnomerne zapojené všetky hráčky SK (len tie z Bratislavy), a tiež, že v prípade podpory
  tímu LayDs by mohol žiadať o podporu akýkoľvek iný ženský klub. JN vysvetlila, že zapojené
  sú všetky rovnomerne, tak ako majú záujem a možnosť zúčastniť sa, a že dúfa, že sa teší na
  čas keď budeme mať dva ženské tímy, bohužial momentálne máme len jeden a je otvorený
  každej hráčke na SK. Otázka rozdelenia dotácie bude prejednaná opäť na najbližšom stretnutí
  VR SAF.
 • Východiská rozpočtu na rok 2013: rozpočtovať sa bude pravdepodobne len rozdelenie
  dotácie v roku 2013. Vlastné zdroje SAF zostanú mimo rozpočtu a budú požívané podľa
  potrieb VR SAF počas roku 2013, ako bolo zvykom doteraz.

8. 2 percentá z dane 2012, registrácia na rok 2013

 • Riešenie vzniknutej situácie s 2% z daní za rok 2012: o.z. ultimate má čas do konca októbra
  doriešiť situáciu s identifikáciou platieb z 2% z dane za rok 2012. RK navrhol, aby sa časť
  neidentifikovaných peňazí rozdelila pomocou honor systému tým, ktorí tvrdia, že prostriedky
  nazbierali. Členovia VR SAF sa však zhodli, že platby, ktoré kluby nevedia vydokladovať-
  identifikovať nemusia patriť klubom, prípadne z viacerých dôvodov nemuseli byť uznané
  daňovým úradom a tak sa bude postupovať presne podľa vopred dohodnutých pravidiel, t.j.
  všetky neidentifikovateľné platby prepadnú v prospech SAF.
 • Registrácia na rok 2013: RK zaregistruje SAF ako príjmateľa 2% z dane aj na budúci rok 2013
  (do konca novembra 2012).

9. Granty SAF – jeseň 2012

 • spustenie grantového programu na toto obdobie: MK do konca týždňa zverejní na stránke
  szf.sk oznam o novom grantovom období. VR SAF na tieto granty v tomto období vyčlenila
  opäť 300 Euro. JN vyjadrila opätovne námietku k prideľovaniu grantov na cestovné, radšej by
  uprednostnila iné typy aktivít. RK namietal, že rozhodnutie o tom, na čo žiadať granty, treba
  ponechať na kluby samotné.
 • JN tiež vyjadrila námietku o priebehu hlasovania VR SAF počas MSR, kde bolo rozhodnutie
  prijaté bez prediskutovania so všetkými v ZM prítomnými členmi VR SAF (po tom ako bol
  nazbieraných dostatočný počet hlasov na schválenie). Takúto formu hlasovania umožňuje
  návrh Pravidiel rozhodovania VR SAF, o ktorom sa práve hlasuje, žiadna námietka k tomuto
  bodu nebola v minulosti pri príprave tohto dokumentu podaná. Vec sa dorieši schválením
  definitívnej podoby pravidiel hlasovania v najbližšom čase.
 • MK skontroluje, či sú pravidlá grantového programu zverejnené na stránke szf.sk.

10. Výročné ceny SAF/Puklica 2012

 • správa zastupcov VR SAF: zástupcovia VR SAF v komisii Puklica (MK a MM) vyjadrili
  spokojnosť s prípravou podujatia, ktoré sa bude konať 8.12. v Bratislave.

11. DG agenda

 • správa o pláne DG aktivít na rok 2013, členstvo DG hráčov v SAF: RK informoval o diskusii s
  hráčmi DG o možnosti začleniť sa pod SAF ako členovia. Predostrel niekoľko rôznych
  alternatív (plné členské, nižšie členské). Je potrebné doriešiť aj ich zastúpenie pri
  rozhodovaní VR SAF. Diskusia o tejto veci bude pokračovať na niektorom z budúcich stretnutí
  VR SAF. Vhodná by bola aj účasť hráčov DG.

12. Pravidlá pre účasť zahraničných hráčov na UL SAF a MSR

 • poverenie osoby, ktorá pripraví návrh pravidiel: keďže sa nenašiel žiaden záujemca, RK
  pripraví návrh pravidiel do najbližšieho stretnutia tak, aby by sa aplikovali už na HMSR 2013.

13. Administrácia a archivovanie rozhodnutí VR SAF

 • RK konštatoval, že strácame prehľad o tom, čo VR SAF už v minulosti schválila. bolo by dobré
  vytvoriť jeden dokument, kde budú všekty rozhodnutia evidované.
 • Podobnú pripomienku predniesol aj BJ, ktorý potvrdil, že viaceré vecí, ktoré by mali byť
  verejné, sa mu nepodarilo na stránke szf.sk nájsť. RK vyzval členov VR SAF, aby si premysleli,
  ako túto vec dlhodobo riešiť. Veci sa budeme podrobne venovať na najbližšom stretnutí VR
  SAF.
 • Je potrebné premyslieť v akej forme zverejňovať výsledky hlasovania VR SAF. RK navrhol, aby
  VR SAF odhlasovala úplne zverejnenie hlasovaní SAF (aj spätne za aktuálne funkčné obdobie
  VR SAF). Takýto návrh podá na najbližšom stretnutí VR SAF.

14. Školenie trénerov SAF

 • KB informovala VR SAF o predbežných výsledkoch ankety o termíne a témach školenia SAF.
  VR SAF vzhľadom na termínové možnosti a ľuské zdroje rozhodla, že školenie sa bude konať
  v zime, pravdepodobne vo februári 2013. Na najbližšom stretnutí VR SAF vyberie
  organizátora podujatia.

15. Iné

 • Pamätný kalendár SAF 2012 – (nebolo prejednané na stretnutí) tvorba pamätného kalendára
  SAF. Zabezpečuje JN, prejedná s organizátormi Puklice. Na facebooku SAF prebehne anketa o
  záujme o kúpu kalendára. Grafickú stránku môžu zabezpečiť grafici SAF.
 • Report zo stretnutia EUF na EUCF: RK informoval VR SAF o priebehu stretnutia EUF, kde bol
  zvolený za audítora EUF. Kritizoval neprimeranú tvorbu finančných rezerv organizácie.
 • diskusia o kategóriách členov (plné členské, DG, junior, viacročné členské): RK a KB otvorili
  diskusiu o možnostiach rozšíriť kategórie členského (symbolické členské pre hráčov do 15
  rokov, znížené pre juniorov, či DG hráčov, viacročné, či doživotné členské). Otázke sa bude
  venovať niektoré z budúcich stretnutí VR SAF.
 • MM navrhol otvoriť účet SAF vo Fiobanke. RK má úlohu situáciu s účtami vyriešiť do konca
  decembra 2012.
 • Trofej pre víťaza MSR: KB informovala VR SAF o trofeji pre víťaza MSR. KB má za úlohu trofej
  zohnať do konca marca 2013.
 • Propagačné letáky: Propagačné letáky vzor Pohoda treba všetky (okrem množstva, ktoré si
  ponechá Roman Miezga) doručiť organizátorom Promo Pohoda. Nové letáky v počte 1500 ks
  sa budú tlačiť čoskoro. Grafický návrh už prešiel kontrolou. SAF prispeje znovu na tlač ?
  nákladov na tlač. Jedna tretina je sponzorský príspevok firmy Discline.com. Nová verzia vzor
  Balíčky sa bude tiež pridávať do štartovacích balíčkov.
 • Lístky POHODA 2013: Lístky má PS. Pošle fotokópiu emailom RK na zaradenie do účtovníctva
  (do konca novembra 2012).

Ďalšie stretnutie VR SAF bude v decembri v Bratislave. Zvolá ho JN.

Ďalšie stretnutie VR SAF bude v decembri v Bratislave. Zvolá ho JN.
V Bratislave 19.10.2012.
Spísal: Richard Kollár
Overovateľ: Mikuláš Kvetan
Originálnu verziu nájdete takisto tu.

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.