Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie SAF dňa 3.2.2020

Miesto a čas

3.2.2020, 20:00, online stretnutie

Prítomní

Členovia komisie: Jakub Banetka, Veronika Čolláková (od 21:00)

Zástupca VR SAF: Martin Keseg, Martin Števko

Zástupcovia klubov: Lucia Pekárová (Kus Plastu – Kus Ženy, Ladislav Dlhopolček (North Side), Šimon Mekiňa (North Side U17), Tomáš Malec (Outsiterz), Barbora Berková (Paskudy), Klára Stopková (North Side women), Ján Bernát

Program

  1. Propagácia diskových športov
  2. Projekt Kysuckej ZŠ ligy 2020
  3. Malé dotácie
  4. Vzdelávanie

Propagácia diskových športov

Jakub Banetka hovoril o prínosnosti propagovať diskové športy spoločne (ultimate + discgolf + dog frisbee + freestyle). Po skúsenostiach z prezentácií ultimate na školách a verejnosti vidí možnosť osloviť viac ľudí ak sa budú spoločne propagovať aj ďalšie diskové športy. Mal by to byť záujem SAF. Zamyslieť sa nad stratégiou propagácie: spolupráca ultimate a diskgolfovej komisie, lepší budget na propagáciu, spoločné video a pod. 

Tomáš Malec založí založí tému na Zulip (stream ULT/PR, topic Prezentacia/medializacia) a pošle info mailom. Tam je treba rozvinúť podrobnejšiu diskusiu

Ján Bernát hovoril k svojmu mailu na ultimate komisiu z  29.1.2020 (subject: Web SAF + prezentacia sportu, medializacia, obraz v ociach verejnosti). Objasnil hlavne veci týkajúce sa dotazníku. Aktuálne je hlavným zámerom zozbierať informácie o možnostiach, schopnostiach, kontaktoch, ochote členov SAF pre účely lepšej prezentácie. Tomáš Malec pošle opätovne Jenov mail na ultimate komisiu s dôrazom na dotazník. Do 9.2. treba dotazník pripomienkovať, prípadne doplniť. 10.2. bude poslaný na všetkých členov SAF (zabezpečí Martin Keseg).

Zaznel apel na prezentáciu tímov (poriadne dresy a pod.). Apel na kapitánov, aby sa lepšia prezentácia pestovala už v tímoch. 

Záverom sa diskutovalo o finančných možnostiach ultimate komisie na propagáciu v roku 2020.

Projekt Kysuckej ZŠ ligy 2020

Jakub Banetka referoval o Kysuckej ZŠ lige 2019. Zúčastnilo sa 7 tímov, s cca 60 deťmi. Vlani nebol schválený projekt za cca 1500 EUR. Urobil sa návrh na znížený rozpočet 1000 EUR. Tento bol komisiou schválený. Banet upozorňuje na to, že s takým rozpočtom už by to nerobili. Vysoké náklady (finančné a hlavne časové) spôsobili, že to u organizátorov skončilo  akýmsi vyhorením. A odmena bola neadekvátna. Ak má SAF záujem na pokračovaní takého projetku, musí na to byť vyšší rozpočet. Aby to po roku organizátori nezabalili.

Malé dotácie

Návrh na zjednodušené schvaľovanie malých dotácií. V princípe ide o to, že požiadavky napr. na 50 EUR by nemuseli prejsť hlasovaním komisie, ale mohol by ich schvaľovať určený človek. Bol by limit na jednotlivú dotáciu aj na celkový balík za rok. K takej zodpovednosti sá predbežne hlásia Jakub Banetka a Veronika Čolláková.

Tomáš Malec otvorí tému na Zulip (stream ULT/general, topic Malé dotácie). Tam rozdiskutovať do detailov (výšky limitov, zodpovedná osoba, ďalšie podrobnosti). Cieľom je dohodnúť sa vo februári na konkrétnom riešení tak, aby na marcovom stretnutí komisie bolo už len prezentované rozhodnutie a spustené hlasovanie.

Vzdelávanie

Veronika Čolláková otvorila tému organizácie Leadership academy. Či organizovať podobne ako v roku 2018. Jedným z cieľov by bolo lepšie zdieľanie informácií / skúseností v rámci komunity

Diskusia sa trošku zovšeobecnila na tému vzdelávanie trénerov. Ján Bernát aj Jakub Banetka urgovali vzdelávanie trénerov. Martin Keseg hovoril o blížiacej sa nutnosti certifikovaných trénerov z pohľadu zákona. Cieľom je začať s prípravou na certifikáciu trénerov ultimate už tento rok. Neboli zatiaľ dohodnuté žiadne konkrétne kroky.

 

Zápisnica zo stretnutia ult komisie SAF 02_2020 vo formáte pdf.

Zápisnicu pripravil: Tomáš Malec, 3.2.2020