Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie

Miesto a čas

27.2.2023, 19:00, online stretnutie

Prítomní

Tomáš Lehuta, Martina Kmecová,  Ladislav Dlhopolček, Timea Petrovičová, Matej Surový,  Jakub Banetka , Richard Melichar,  Lucia Pekárová, Jan Bernat

Program

 1. Rozdelenie úloh a kompetencií na rok 2023 
 2. Zlepšenie transparentnosti SAF-ky
 3. FM ultimate komisie? (Sonka odstúpila z pozície)
 4. Finančný plán 2023
 5. Súťažný poriadok 2023
 6. Juniorská a seniorská repre
 7. Jarné/letné kolo SLU 
 8. Outdoorové turnaje (voľba predbežných dátumov a implementovanie podpory SAF)
 9. Odmeňovanie (email od Kesa)
 10. Evidencia športovcov (email od Kesa)
 11. Správa o činnosti‘ z roku 2020 – 2022
 12. Dodatky k zmluvám o poskytnutí dotácie U23
 13. Rôzne

Priebeh schôdze :

1) Rozdelenie úloh a kompetencií na rok 2023 

Boli znova definovaní zodpovední ludia za  subkomisie : 

Finančný manažér Tomáš Lehuta (dočasne)
Marketing /PR Ján Bernat
Domáca scéna Dominik Cibula
Ultimate na školách (bude sa hľadať)
Regionálny rozvoj Jakub Banetka
Koordinátor reprezentácie Martina Kmecová
 1. T. Lehuta má spísať list pracovného miesta pozície “Finančný manažér” tj . náplň práce finančného manažéra a čo sa od neho očakáva ( do 26.03.2023)
 1. J. Bernat zvolá stretnutie ohľadom marketingu , (možnosti napredovania ….), v 03.2023
 2. D. Cibula zvolá osobitné stretnutie k domácej scéne (formáty turnajov….)  v prvej polovici Marca
 3. T. Lehuta rozošle žiadosť o voľnú pozíciu koordinátora ultimate na školách, priamo kontaktuje , M. Števka a J. Turana
 4. J. Banetka bude mať na starosti regionalny rozvoj
 5. M. Kmecová pokračuje ako koordinátor reprezentácie
 • zástupcovia subkomisii musia byť aktívnejší od nich by mal vychádzať prvotný impulz

2) Zlepšenie transparentnosti SAF-ky

 • dôležité informácie v komisii sa zle odkomukovávajú medzi jednotlivými členmi (subkomisiami) , dbať na lepšiu komunikáciu využívať prostriedky , zulip, mail…

3) FM ultimate komisie

 • Soňa Kubišová odstúpila z postu finančného manažéra sekcie , dočasným finančným manažérom bol zvolený Tomáš Lehuta .
 • Komisia na základe pracovného listu mista pozície FM ktorý vytvorí  bude hľadať nástupcu FM ( najlepšie na viacej rokov)

4) Finančný plán 2023

 • zástupcovia horeuvedenich subkomisii do 03.03.2023 doplnia finančný plán sekcie ultimate na rok 2023. Následne bude predložený  VR SAF ( na prerozdelenia financií)

5) Súťažný poriadok 2023

 • zástupcovia komisii boli vyzvaný na pripomienkovanie návrhu súťažného poriadku do 03.03.2023 po tomto termíne sa uzavrie , v prípade vzniku nevyriešených otázok T. Lehuta zvolá stretnutie na ktorom sa otázky doriešia (v prípade stálej nezhody sa bude v komisii o nich hlasovať štandardným spôsobom ).

6) Juniorská a seniorská repre

 • budú prebiehať juniorské sústredenia na ktoré budú pozvaný všetci juniori (nielen reprezentacia),  budú zároveň plniť aj rozvojovú funkciu ( treba apelovať na zástupcov tímov aby vyslali svojich juniorov)
 • ULT-K vyšle  EUC 2023 v Limerick. mixový tím
 • ULT-K nevyšle tím na EYUC U20 Padova
 • snaha je dostať juniorov na  United World Games v Klagenfurte,
 • EMUC 2023 – M. Kmecová má rozposlať dotazník ohľadom masters reprezentácie ( hráči , vedenie… ) do 03.03.2023

6) Jarné/letné kolo SLU 

 • treba sa baviť s M. Števkom o pokračovaní SLU , plná podpora komisie

7) Outdoorové turnaje (voľba predbežných dátumov a implementovanie podpory SAF)

 • budú riešené na stretnutí subkomisie “Domáca scéna” všetci sú vítaní.

8) Odmeňovanie (email od Kesa)

 • začína prebiehať diskusia o systéme odmeňovania v SAF kto sa chce zapojiť treba osloviť M. Keseg

9) Evidencia športovcov (email od Kesa)

 • byť aktívne , zapájať a spolupracovať pri evidencii športovcov , lebo prídeme o peniaze z ministerstva

10) Správa o činnosti‘ z roku 2020 – 2022

 • správy o činnosti za rok 2020-2021 boli dopracované .
 • T. Lehuta napíše správu o činnosti ULT-K do  31.03.2023

11) Dodatky k zmluvám o poskytnutí dotácie U23

 • urgentne vyúčtovať kto tak neurobil

12) Rôzne

 • o HMSR women a juniorov , predbežne malí zaujem apelovať na tímy
 • v priebehu roka by sa malo zorganizovať stretnutie zástupcov tímu osobitne ( tzv. SAF chata ) keďže treba prebrať rôzne veci (bude riešené na ďalšej schôdzi)
 • T. Lehuta znova spíše majetok ULT-K (do 31.03.2023)
 • Treba aktualizovať kalendár podujatí ( dopísať kempy , a k zahraničným turnajom slovenské tímy ktoré sa na ne chystajú)

Od poslednej schôdze bolo schválené : 

29.12.2022 Žiadosť o odmenu pre juniorských trénerov v sume 500€ za prácu s juniormi v sezóne 2022

11.01.2023 Žiadosť o preplatenie TF ženskému tímu Swing to Hell na EUCF v Caorle v sume 410€

08.02.2023 Disky pre učiteľov stredných škôl , podpora školenia stredoškolských učiteľov s 20 diskami.(viď mail Martin Keseg 31.01.2023 )

21.02. 2023 Volba Tomáša Lehutu ako dočasného finančného manažéra sekcie ultimate (do zvolenia riadneho FM K-ULT)

Zapisovateľ zápisnice : Tomáš Lehuta

Overovateľ zápisnice , Martina Kmecová