Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie

Miesto a čas

09.5.2023, 18:00, online stretnutie

Prítomní

Tomáš Lehuta, Martina Kmecová, Tomáš Malec, Ladislav Dlhopolček, Timea Petrovičová, Miroslav Stankovič, Martin Keseg, Adrian Vacula

Prísediaci: Matej Surový

Program

  1. Hlasovanie (forma, pred , začiatok, priebeh, ukončenie , výsledok, po,  )
  2. Typy žiadosti dotácií ( presne definovaný , suma na míňanie …)
  3. Rôzne

Priebeh schôdze :

1) Hlasovanie

  1. T.Lehuta upraví dokument “Interné pravidlá hlasovania komisie ultimate ” podľa požiadaviek a predloží ho komisii na prediskutovanie a následné schválenie.
  2. Boli prediskutované rôzne problémy s ktorými sa komisia stretáva pri hlasovaniach a ktoré nie sú jednoznačne podchytené.

2) Typy žiadostí dotácií

  1. Bolo povedané že postup pri schvalovacom procese finančných žiadostí nie je jasne definovaný a treba ho definovať (forma, časy …atď) 
  2. Bolo dohodnuté že pri finančných rozhodnutiach bude finančný manažér ultimate komisie k žiadosti prikladať aktuálny stav na podúčtoch ultimate komisie.

3) Rôzne

  1. Do konca mája prebehne diskusia o možnostiach odmeňovania delegáta

Od poslednej schôdze bolo schválené : 

31.03.2023 Žiadosť o poskytnutie odmeny pre členov realizačného tímu mixovej reprezentácie vo výške 450€

31.03.2023 Žiadosť o preplatenie nákladov mixovej reprezentácie v sezóne 2023 vo výške 16000€

26.04.2023 Žiadosť o dotáciu pre Slovenskú Ligu Ultimate – LETO  vo výške 1900€ 01.05.2023 Žiadosť o dotáciu pre reprezentáciu v kategórii MASTERS na rok 2023 vo výške 2700€ 

03.05.2023 Súťažného poriadku SAF sekcie ultimate v.5.0

03.05.2023 Žiadosť o dotáciu pre prípravu juniorov vo výške 1500€


Neschválené žiadosti :

31.03.2023 Žiadosť o preplatenie tryoutov mixovej reprezentácie vo výške 980€


Zapisovateľ zápisnice: Tomáš Lehuta

Overovateľ zápisnice: Martin Keseg