Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie (6.11.2023)

Miesto a čas

06.11.2023, 18:00h, online stretnutie

Prítomní

Členovia komisie: Tomáš Lehuta, Martina Kmecová, Dominik Cibula

Zástupca VR SAF: Martin Keseg

Neprítomní členovia komisie: Ján Bernát, Jakub Banetka

Zástupcovia klubov: Tomáš Malec, Timea Petrovičová, Adrian Vacula

Prísediaci: Matej Surový

Program

 1. Zhodnotenie fungovania ULT-K v tomto roku celkovo
 2. Čo nás čaká do konca roka
 3. Vyhliadky do budúcna celkovo
 4. Stav financií ULT-K
 5. Dokumenty SAF (Spôsob aktualizácie, kontroly ….)
 6. Domáca scéna ( Kalendár SAF turnajov , rozvojové turnaje, iné akcie…)
 7. Rôzne

Priebeh schôdze a závery schôdze

 1. Prítomní boli informovaní o aktuálnom finančnom stave ULT-K. T.Lehuta do konca mesiaca (november) informuje o spôsobe čerpania dotácie z ministerstva.
 2. Ďalej členovia boli oboznámení s fungovaním domácej scény.
  D.
  Cibula má zaslať výzvu na organizovanie rozvojového turnaja do konca roka ktorý by hradila ULT-K , bližšie informácie sa prediskutujú v komunikácii na Zulip-e.
  Taktiež D. Cibula má zaslať výzvu na organizovanie HMSR – W a HMSR -X v termíne marec 2024.
  Dohodlo sa že v priebehu januára 2024 bude zvolaná schôdza na ktorej sa prediskutujú turnaje domácej scény pre rok 2024 a možnosti ich podpory.
 3. Prítomní boli informovaní o fungovaní reprezentácie v roku 2023 a o plánovaných turnajoch reprezentácie pre rok 2024
  M.Kmecová má rozposlať dotazník o záujme juniorov o juniorsku reprezentaciu.
  Bude sa hľadať forma výberu trénera seniorskej reprezentácie a forma pripravy reprezentácie keďže v roku 2024 sú vrcholné turnaje v Austrálii kde sa nebude cestovať. Táto diskusia prebehne na samostatnej schôdzi.
 4. Bolo navrhnuté čo najskôr sa stretnúť a prediskutovať odmeňovanie ľudí za činnosť v ultimate ( rozvojové aktivity , organizovanie turnajov .atď)
  T.Lehuta zvolá schôdzu ULT-K (čo najskôr) na prediskutovanie danej témy
 5. Boli nájdené nezrovnalosti v riadiacej dokumentácie ULT-K. Bola zriadená komisia (Timea Petrovičová , Tomáš Lehuta) ktorý postupne prejdú dané dokumenty.

Od poslednej schôdze bolo schválené

31.05.2023 Žiadosť o 12 diskov pre ZŠ Rozhanovce 

12.06.2023 Hlasovanie o schválení pravidiel ktoré upravujú fungovanie „Delegáta SAF“ na turnajoch pod záštitou SAF (viď. mail )

12.06.2023 Hlasovanie o schválení „Pravidiel hlasovania ev.č.:23/01v1“

28.08.2023 Žiadosť o dotáciu pre SLU – ZIMA 2023 / LETO 2024 vo výške 2700€

27.10.2023 Žiadosť o príspevok 150€ resp. vyčlenenie danej sumy na účely obstarania rozvojových balíkov , diskov

Spísal: Tomáš Lehuta

Overil: Tomáš Malec