Zapisnica zo stretnutia komisie DG sekcie SAF 28.1.2020

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

28.1.2020, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 17:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Juraj Feilhauer, Richard Kollár, Michal Kúdela, Soňa Švecová, Michal Ondruš (každý 8,89%), klub Metal Impact (4%)

Neprítomní členovia komisie: Karol Hrubják, Martin Krička, kluby Outsiterz, DG Malženice, Crataegus Hlohovec, DG klub Jaslovské Bohunice, zástupca VR SAF Martin Chalány 

Program

 1. Súťažný poriadok DG sekcie SAF na rok 2020, Slovenská discgolfová liga 2020
 2. Majstrovstvá sveta juniorov v discgolfe 2020, financie pre juniorov na rok 2020
 3. Majstrovstvá Európy v discgolfe 2020
 4. Nová stránka discgolf.sk
 5. Iné

Podrobný program

 1. Súťažný poriadok DG sekcie SAF na rok 2020, Slovenská discgolfová liga 2020

Po diskusii komisia schválila nasledujúce zmeny v súťažnom poriadku na rok 2020

 • pridanie sekcie o slovenskej discgolfovej lige, 
  • v lige budú súťažiť len členovia SAF, ktorí budú do súťaže zaradení vo všetkých príslušných divíziach automaticky na každom ligovom turnaji, 
  • započítavať sa bude nadpolovičný počet zo všetkých turnajov, 
  • súťaž bude prebiehať v divíziach FJ15, MJ15, MJ18, FJ18, MPO, FPO, MP40, FP40, 
  • ligové turnaje na rok 2020 (Zimná výzva, Jarný matfyz, Jarné Bohunice, Malženice, Šurany, Malý Slavín, Hlohovec, Jesenný matfyz, Juniorské MSR Bohunice  – len pre juniorské divízie, a dva priebežné turnaje Bratislava a Malženice), 
  • dohodol sa aj systém bodovania ligy, 
  • spôsobu vyhodnocovania 
  • a cien za ligu (rozpočet na ceny cca. 100-150 Euro, preferované sú medaile), 
  • do ligy sa nebudú zaraďovať kompetetívni hráči (vyradia sa hráči s PDGA ratingami 31.12.2019 vo výške – MPO 920+, FPO 820+, MP40 920+, FP40 820+, MJ18 870+, FJ18 770+, MJ15 820+, FJ15 720+  
  • text pravidiel pripraví MO do 4.2.2020, následne pripraví oznam do stránku discgolf.sk o konaní ligy a pridá post na facebook skupinu Discgolf Slovakia s vysvetlením pre verejnosť.
 • plánované sú aj dva priebežné dlhodobejšie ligové turnaje na ihriskách v Bratislave a Malženiciach, spôsob vyhodnocovania pomocou online nástrojov preskúma JF do 4.2.2020 a informuje komisiu. Zároveň bude administrovať prvý takýto turnaj na ihrisku FMFI UK v termíne  14.2.-8.3.2020. Turnaj bude riadne zverejnený na stránke discgolf.sk. 
 • v Nominačných kritériach  pribudne podmienka na jeden zahraničný turnaj a z predchádzajúceho roka bude možné preniesť body len za max. 1 turnaj, na prenos bodov za dva turnaje bude potrebné predložiť DG komisii odôvodnenú žiadosť, následne DG komisia rozhodne o tom, či to bude umožnené (pripraví RK do 31.1.2020).✔️
 • Do finančného poriadku sekcie pribudne sekcia o výške finančnej podpory na CEDGC, podpora bude odstupňovaná vo výške 100%, 50%, 0% príspevku podľa kompetitivity hráča meranej PDGA ratingom a min. aktivitou (pripraví RK do 31.1.2020). ✔️
 • MK do 4.2.2020 dohodne termíny jarných ligových turnajov (Malženice, Jaslovské Bohunice), a kontaktuje organizátorov turnajov (Hlohovec, Šurany, Malý Slavín, MSR JR Bohunice, priebežný turnaj Malženice) za účelom určenia predbežných termínov a aktualizuje online DG kalendár. JF informoval o potrebe presunu termínu turnaja Smolenice Open. 
 • RK sa do 29.1.2020 informuje o možnosti výmeny termínu s Majstrovstvami Rakúska v Eisenstadte, následne JF so Stefanom Dobrevom do 4.2.2020 rozhodnú o novom termíne podujatia. ✔️
 • RK do 8.2.2020 dopracuje text Súťažného poriadku a zverejní ho na stránke discgolf.sk a pridá post na facebook Discgolf Slovakia 
 • So Súťažného poriadku bude vypustená sekcia o Programe podpory špičkových hráčov. (pripraví RK do 29.1.2020).   ✔️
 • Miesto MSR Masters na rok 2020 nebolo vybrané, RK iniciuje diskusiu, tak, aby do 8.2.2020 boli miesto a termín známe.  

 

 1. Majstrovstvá sveta juniorov v discgolfe 2020, financie pre juniorov na rok 2020
 • Tomáš Pekarovič komisii oznámil, že Šimon Pekarovič sa nezúčastní MS juniorov v USA 2020. KB taktiež zisťovala záujem Martina Mozolu o štart Tomáša Mozolu. Vzhľadom na vzniknutú situáciu komisia rozhodla, že do úvahy pripadajú nasledujúce scenáre:
  • Marko Čačala pocestuje na turnaj s vlastným doprovodom, SAF prispeje na túto cestu príspevkom max. 3000 Euro (preplatí len efektívne náklady pre hráča a doprovod). MK zistí do 2.2.2020, či je táto možnosť reálna. 
  • Príspevok pre juniorov 3000 Euro sa použije na podporu účasti juniorov na zahraničných DG podujatiach v roku 2020: European Open (Marko Čačala), EuroTour (Marko Čačala, Natália Nádaská, Šimon Pekarovič, Tomáš Mozola, prípadne Eliška Juríková, Sára Bubánová, Hugo Krička, Leo Krička), CEDGC, Zielenec Open, atď. Príspevky pre juniorov, prípadne doprovod, predbežne alokuje na podujatia komisia podľa stavu prihlásenia hráčov na tieto turnaje do 15.3. v celkovej  výške do 3000 Euro. 
 • RK informoval komisiu, že v roku 2021 sa MS juniorov konajú zároveň s MS Masters (Peoria, Illinois), takže v tom roku by bolo jednoduchšie zabezpečiť doprovod pre hráčov, aj keď logisticky to nemusí byť jednoduché s lokálnou dopravou, keďže ihriská v jednotlivé dni môžu byť veľmi ďaleko vzdialené od seba. Vzhľadom na vek súťažiacich však môže byť podujatie ideálne načasované pre viacerých hráčov: Marko Čačala, Natália Nádaská, Tomáš Mozola. 

 

 1. Majstrovstvá Európy v discgolfe 2020
 • RK informoval komisiu o stave príprav EDGC 2020 v Konopišti. SAF má možnosť vyslať na turnaj aj náhradníkov, ktorých možno prihlásiť kedykoľvek až do 1.8.2020. RK navrhol zvážiť túto možnosť koncom júna, príp. behom júla. SŠ bola na stretnutí komisie prítomná, RK navrhol ešte osloviť Štefana Pócoša (MPO) a Martina Kričku (MP40), či by mali záujem ako náhradníci na podujatie cestovať. Komisia uložila kapitánovi tímu KH osloviť týchto hráčov do 8.2.2020 a zistiť ich záujem ísť na podujatie ako náhradníci. SAF nebude náhradníkom preplácať ich cestovné náklady na podujatie, avšak pri schvaľovaní rozpočtu zváži, či prispeje náhradníkom na ich účastnícky poplatok, najmä ak by štartovali v doubles. 
 • Diskutovalo sa aj o ubytovaní tímu, detaily upresní čo najskôr SŠ. 

 

 1. Nová stránka discgolf.sk
 • Príprava novej stránky pokročila, komisiu kontaktoval zhotoviteľ J.Kudrna. RK členom komisie od 1.2.2020 sprístupní prístupové dáta na testovanie stránky a inštruktážne video. Nábeh stránky možno očakávať po doladení detailov cca. v marci príp. apríli 2020. 
 • RK pripraví so zhotoviteľom návrh zmluvy a technologické detaily (umiestnenie webhostingu, admin. prístup  a pod.) do 29.2.2020. V rozpočte sekcie na rok 2020 je potrebné vyčleniť na tento účet cca. 500-600 Euro a následne takúto sumu (600-700 Euro) každoročne. Táto suma by mala byť pokrytá ziskom z poplatkov za SAF DG turnaje, ktorú budú technológiu stránky využívať. 

 

 1. Iné
 • MK informoval o tom, že DG klub Jaslovské Bohunice pripravuje vznik právnickej osoby zastrešujúcej klub, delegátkou klubu v komisii bude Galina Miková. RK ju pridá do 31.1.2020 do mailinglistu komisie. ✔️
 • Najbližšie stretnutie komisie sa bude konať vo februári 2020 a bude venované schvaľovaniu rozpočtu sekcie na rok 2020. KH do 4.2.2020 dohodne termin stretnutia. 
 • Správa financií DG komisie prechádza od 29.1.2020 na Finančnú manažérku sekcie SŠ. RK s ňou prejde inštruktážou a následne jej bude pomáhať v jej práci počas roka 2020. ✔️
 • Kontrola úloh z minulého strentutia DG komisie nebola možná, keďže stále nie je k dispozícii oficiálna zápisnica. KH dopracuje čo najskôr zápisnicu a predloží ju komisii na overenie. 

 

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 29.1.2020

Zápisnicu overil: Soňa Švecová, 29.1.2020

Cela verzia v pdf Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 28.1.2020