Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 19.02.2019

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

19.2.2019, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 18:00

Prítomní členovia komisie a zástupcovia klubov: K. Boďová, J. Feilhauer, K. Hrubják, R. Kollár (1 + Metal Impact), M. Kúdela, M. Ondruš, S. Švecová, M. Chalány (zástupca VR SAF), M. Bolvanský (Outsiterz).

Ospravedlnení: M. Krička, M. Masaryk (Malženice)

Prísediaci: J. Turan (predseda VR SAF)

Program

 1. Informácia o práci DG komisie a fungovaní SAF
 2. Voľba funkcionárov DG komisie
 3. Financie DG komisie
 4. Prehľad podujatí DG komisie 2019
 5. Juniorské súťaže
 6. Poistenie slovenských DG podujatí
 7. Diskusia o ďalšom smerovaní
 8. Slovenská discgolfová liga
 9. Rôzne

 

Podrobný program

  1. Informácia o práci DG komisie SAF (DGK) a fungovaní SAFRK informoval DGK o štruktúre SAF, jej orgánoch a ich kompetenciách, o administratívnych povinnostiach SAF ako Národného športového zväzu, o spôsoboch financovania SAF, zasadaniach a hlasovaní SAF a spôsobe komunikácie členov DGK. Upozornil najmä na narastajúcu administratívu spojenú s dôslednejším uplatňovaním Zákona o športe a budúcich rizikách z toho vyplývajúcich. Objasnil aj spôsob komunikácie s VR SAF a jej kompetenciách pri rozdelovani financií z príspevku od štátu.
  2. Financie DG komisieRK informoval DGK o účtoch SAF, prístupe k nim, o štruktúre príjmov a výdavkov DGK a SAF celkovo. Presné finančné informácie neboli diskutované, budú onedlho súčasťou diskusie o rozpočte sekcie na rok 2019. Krátko sa diskutovalo aj financovaní discgolfových košov na podujatiach pod záštitou SAF.
  3. Voľba funkcionárov DG komisieRK predstavil členom DGK funkcie, ktoré je potrebné v rámci komisie obsadiť. O každej z nich prebehla krátka diskusia. Definitívne rozdelenie funkcií prebehne v najbližšom čase online, prípadne na najbližšom stretnutí komisie. Záujem o funkcie prejavili  
   • Predseda: Karol Hrubják
   • Podpredsedovia: Michal Ondruš, Katka Boďová
   • Finančný manažér: Soňa Švecová (prvý rok alebo dva jej bude asistovať RK, ktorý bude v prvý rok niesť za oblasť aj plnú zodpovednosť)
   • Manažér kalendáru a manažér majetku: Michal Kúdela
   • Webstránka: Richard Kollár, Martin Chalány
   • Rozvoj a podpodporné rozvojové programy: Juraj Feilhauer, Karol Hrubják
   • Príprava Slovenskej DG ligy/ratingu: Michal Ondruš, Karol Hrubják, Katka Boďová
   • Zástupca SAF v PDGA Europe, EDGF, CEDGC, 3PT komisii: Richard Kollár, Katka Boďová (zišiel by sa ešte aspoň jeden zástupca v 3PT)
   • PR a médiá: Martin Bolvanský
  4. Prehľad podujatí DG komisie 2019
   • Kalendár 2019, MSR

   Matej Surový (Senica) prejavil záujem o konanie DG turnaja v Senici, RK ho kontaktuje a dá kontakt na MKú, ktorý vec s nimi dorieši.

   • Príprava 3PT (Smolenice, Malženice), MSR (Hlohovec, Jasl. Bohunice, Jesenný matfyz)

Žiadna zmena oproti plánom, organizácia 3PT podujatí sa nestihla na stretnutí prebrať, vyrieši sa emailom.  

  1. Juniorské súťaže
   • Domáce DG súťaže, aké divízie otvárať v roku 2019?

   Po dlhšej diskusii sa DGK uzniesla, že turnajoví riaditelia na turnajoch SAF môžu otvárať juniorské divízie podľa vlastného uváženia, komisia však odporúča robiť divízie s aspoň tromi hráčmi a striedať vypisovanie divizií U18 a U15.

   • 2020 – spoločná súťaž so susednými krajinami?

RK predstavil členom DGK plán na organizáciu série podujatí zameraných čisto na juniorov (všetky divízie) spoločne s okolitými krajinami, ktoré majú dostatok juniorov – Česká republika a Rakúsko. DGK vyjadrila tomuto návrhu podporu. RK pripraví do polovice marca koncept podujatia, pošle ho členom komisie na pripomienkovanie. Vzápätí kontaktujeme discgolfové asociácie v Rakúsku a Česku. Súťaž by sa mohla rozbehnúť od roku 2020, ak by o ňu bol záujem, mala by poskytnúť jednoduché plánovanie vrcholov sezóny pre juniorských a dorasteneckých hráčov.

 1. Poistenie slovenských DG podujatí
  • Ponuka poistenia DG podujatí SAF

  Matúš Masaryk na výzvu RK sprostredkoval SAF ponuku na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na DG podujatiach SAF. Prebehla krátka diskusia, v ktorej členovia komisie vyjadrili predbežný súhlas s potrebou takéhoto poistenia, záleží však na konkrétnych podmienkach. RK pošle ponuku členom komisie na posúdenie. Následne pri schvaľovaní rozpočtu SGK rozhodne o zabezpečení tohto poistenia alebo jeho odmietnutí, príp. jeho financovaní s poplatkov turnajov.

 2. Diskusia o ďalšom smerovaní
  • Predstavenie zámerov členov komisie

  Prebehla len časť diskusie, MB predstavil záujem posilniť PR a mediálnu prezentáciu discgolfu na Slovensku. Rezervy vidí na mnohých miestach, odporúča napr. tvorbu vlogov z repre podujatí, lepšom pokrývaní významných domácich podujatí a pod. K PR a mediám sa bude konať osobitné stretnutie komisie, ktoré pripraví MB.

  KH predstavil zámer na väčšiu mieru budovania DG ihrísk na Slovensku. Sám plánuje výstavbu ihriska na severnom Slovensku. K veci prebehla dlhšia diskusia. Komisia rozhodne budovanie ihrísk podporuje, avšak zatiaľ nemá technické, finančné a ľudské zdroje na jej zabezpečovanie. Avšak komisia vyjadrila ochotu takúto činnosť podporovať v rámci svojich možností, napr. tvorbou propagačných materiálov a prezentácií, ochote osobne podporiť takto aktivity a pod. Prioritou je budovanie ihrísk na obecných pozemkoch, ktoré budú verejnosti dostupné bez poplatku.

  K ďalším členom komisie sa už diskusia nedostala, bude pokračovať na budúcom zasadnutí.

  • Stretnutie DG komisie k rozvoju

  JF pripraví najbližšie stretnutie komisie, ktoré bude prioritne venované rozvoju. Pred ním začne cez email, či zdieľaný dokument brainstorming na túto tému. Rozvoj počtu súťažiacich hráčov je jednou z priorít novozvolenej DGK.

 3. Slovenská discgolfová liga
  • Začiatok diskusie o SDGL 2020 a SAF ratingoch

  Komisia vyjadrila potrebu organizovať ligu vo vhodnom formáte. Bude jej venované osobitné stretnutie DGK najneskôr v septembri 2019. MO dovtedy začne emailovú diskusiu členov komisie, príp. zdieľaný dokument, v ktorom sa začne diskusia o formáte tejto súťaže, cieľoch ligy, o potrebe/nepotrebnosti SAF ratingov atď.

 4. Rôzne
  • JF prejavil záujem založiť na ihrisku FMFI UK nový discgolfový klub. Komisia túto myšlienku podporila. RK informoval bývalých a existujúcich aktivitách na ihrisku.
  • RK do konca marca sprístupní členom DGK archív dokumentov SAF (treba systemizovať prístup k rôznym typom dokumentov), RK pridá admin práva pre MB na facebooku SAF a Discgolf Slovakia, príp. na stránke discgolf.sk. RK sprístupní MKú editovacie práva na slovenský discgolfový kalendár a SŠ k finančnej evidencii SAF.

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 20.2.2019

Zápisnicu overil: Karol Hrubják, 20.2.2019

Cela verzia v pdf – Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 19.2.2019