Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF 23.3.2016

Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF

23.3.2016, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00-20:10

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Lukáš Grožaj, Richard Kollár, Martin Krička

Ospravedlnení členovia komisie: Stefan Dobrev, Martin Chalány, Michal Kúdela,

Program

 1. Rozvojový program DG sekcie na rok 2016
 2. Rozpočet DG sekcie na rok 2016
 3. Vyjadrenie k stavu stránky szf.sk
 4. Iné

Podrobný program

 

 • Rozvojový program DG sekcie na rok 2016

 

RK predstavil členom komisie body, o ktorých online diskutovali členovia Rozvojovej komisie, a návrhy SD, ktoré poslal emailom. Členovia komisie sa zhodli, že rozvoju bude komisia venovať viac pozornosti ako doteraz. Jednohlasne sa dohodli, že rozvojové akcie budú prebiehať takmer výhradne le na miestach, kde sú dostupné pevné discgolfové ihriská, prípadne kde je možnosť hrať DG inou formou (napr. školy vybavené DG košmi).

 • LG informoval, že sa u neho nachádza 20 diskov zo sady určenej na rozvojové podujatia, avšak značná časť je poškodená. Komisia sa zhodla, že LG zabezpečí z finančných zdrojov sekcie nákup cca. 15 diskov v trvácnejšom plaste. MK navrhol, aby boli najviac poškodené disky umiestnené na ihrisko na Malom Slavíne, s čím komisia súhlasila.
 • Komisia sa uzniesla, že v roku 2016 nie je potrebné nakupovať do rozvojovej sady discgolfový kôš, aj keď v najbližších rokoch bude jeho nákup odporúčať. Dočasne poskytne kôš na tento účel RK (starší vyradený kôš z minulého roku), tento kôš sa bude skladovať spolu so sadou diskov.
 • Disky a kôš z rozvojovej sady bude v najbližšom období skladovať LG, ktorý bude mať prehľad o tom, kto má náradie zapožičané. V prípade potreby zapožičania preto treba kontaktovať priamo LG.
 • RK iniciuje diskusiu o pravidlách programu podpory pre aktívnych hráčov DG na Slovensku zameranú na hráčov v juniorskom veku a hráčov, ktorí zatiaľ nenavštevujú zahraničné turnaje. Pravidlá programu by mali byť schválené do 14 dní. Následne budú môcť hráči vrámci tohto programu čerpať finančnú podporu  až do vyčerpania na to určeného rozpočtu.
 • Komisia sa zároveň uzniesla na tom, že
  • odporúča, aby rozvojové akcie (kliniky, workshopy, promo akcie) organizovali vždy lokálni aktivisti, s tým, že DG komisia SAF na požiadanie (v prípade, že to ľudské zdroje SAF umožnia) zabezpečí lektora, ktorému preplatí cestovné a stravné na podujatí a to až do vyčerpania finančnej čiastky vyhradenej na tento účel v rozpočte sekcie.
  • V prípade, že bude rozpočet na príslušný rok vyčerpaný, bude každú ďalšiu žiadosť o príspevok komisia individuálne posudzovať, prípadne môže dodatočne rozhodnúť o navýšení rozpočtu na tento účel.
  • Lektor na preplatenie musí komisii dodať fotodokumentáciu z podujatia (aspoň 2-3 fotografie použiteľné na propagačné účely) a tiež poslať emailom príslušnej osobe mená a emailové adresy záujemcov, ktorí sa na klinike zúčastnili.
  • Bolo by taktiež vhodné, aby na podujatiach bol prezentovaný banner SAF, prípadne nový vlastný banner discgolfovej sekcie, ktorý je potrebný vyrobiť a ten sa taktiež nachádzal na fotodokumentácii.
  • Všetky potrebné účtovné doklady treba osobne doručiť MK, ktorý ich dodá účtovníčke SAF, ktorá v spolupráci s finančným manažérom SAF zabezpečí vyplatenie cestovného a stravného.
  • Ak sa lokálny organizátor rozhodne, že bude na rozvojovom podujtí vyberať povinné alebo dobrovoľné poplatky od účastníkov, tieto poplatky môžu byť bez obmedzenia použité na preplatenie odmeny pre lektora. Všetky tieto finančné transakcie zabezpečuje lokálny organizátor a nie sú transakciami SAF.
 • DG komisia vytvorí verejne neprístupný online adresár kontaktov na DG na Slovensku. Tento adresár bude udržiavať MCh, ktorý bude zabezpečovať aj bežnú komunikáciu s ľuďmi v tomto adresári. MCh osloví v najbližšom čase členov komisie a požiada ich o zaslanie doteraz existujúcich kontaktov.
 • V roku 2016, ak bude záujem lokálnych organizátorov, sa budú organizovať rozvojové podujatia na týchto miestach: Bratislava, Hlohovec, Senica, Piešťany, Makov/Turzovka, Malženice, Kuchyňa, Bachledova dolina, Krpáčovo. DG komisia osloví potenciálnych lokálnych organizátorov o prejavenie záujmu a navrhnutie termínov podujatí. Následne sa pokúsi na tieto termíny zabezpečiť účasť lektorov.
 • DG komisia SAF zároveň tento rok organizuje v termíne 21.-22.5. rozvojový kemp SAF  v Rajeckých Tepliciach.
  • Jeho hlavným organizátorom je MK, ktorý potvrdil s majiteľom priľahlého hotela termín. MK v najbližších dňoch pripraví spolu s ďalšími členmi komisie návrh programu podujatia.
  • V sobotu prebehne hlavná časť (cca. 3 hodiny) určená primárne pre verejnosť, kde bude na viacerých miestach zabezpečovať inštruktáž viacero lektorov.
  • Okrem toho v sobotu prebehne doplnkový program určený predovšetkým pre pokročilých, počas ktorého sa budú lektori venovať špecifickým činnostiam.
  • V nedeľu potom prebehne ligový turnaj.
  • MK kontaktuje organizátorov, aby sa pokúsili zabezpečiť účasť lokálnych záujemcov.
  • LG zaradí podujatie do kalendára geocachingu na Slovensku.

 

 • Rozpočet DG sekcie na rok 2016

 

RK zrekapituloval finančnú situáciu DG sekcie SAF. Rozpočet bude schvaľovať v predloženej podobe online hlasovaním komisia v najbližšom čase.

Aktuálny stav a plánované príjmy :

 • 969,11 Euro – aktuálny zostatok na podúčte sekcie v rámci účtu SAF
 • 500,00 Euro – nevyčerpaná dotácia od SAF z roku 2015 presunutá na rok 2016
 • 283,02 Euro – pohľadávky voči turnajom v roku 2016 (Budmerice, Mayday, Smolenice, Makov, Hlohovec, CEDGC) za zaplatenie poplatkov PDGA za tieto turnaje
 • 900,00 Euro – schválená dotácia od SAF na rok 2016
 • 1020,00 Euro – účelovo viazaná extra dotácia od SAF na rok 2016
 • 400,00 Euro – odhad, plánovaný zisk s poplatkov za SAF turnaje (2 Euro na hráča, Budmerice, Mayday, Smolenice, Makov, Hlohovec, Krpáčovo, cca. 200 hráčov)

Spolu aktíva: 4072,13 Euro

(v aktívach nie sú zarátané prípradné príjmy z turnajov SAF, ktoré poukážu riaditelia turnajov SAF: napr. Budmerice, Smolenice a taktiež prípadné príjmy z 2% z dane)

Navrhované výdavky na rok:

 • 420,00 Euro – účelovo viazaná dotácia SAF na MS v DG (Kansas, USA, 2 hráči)
 • 600,00 Euro – účelovo viazané dotácia SAF na ME v DG (Oulu, Fínsko, 3 hráči)
 • 390,00 Euro – dodatočná dotácia na ME v DG z presunutých prostriedkov z 2015
 • 300,00 Euro – (odhad) preplatenie kompletných turnajových poplatkov na účasť všetkých slovenských hráčov, ktorí sa kvalifikujú (9-10 hráčov) na CEDGC (Smolenice)
 • 300,00 Euro – dotácia na organizáciu CEDGC v Smoleniciach, použitá na propagáciu podujatia a na zabezpečenie účasti slovených aktívnych hráčov DG na podujatí ako organizátorov
 • 400,00 Euro – program podpory slovenských juniorských a začínajúcich hráčov
 • 620,00 Euro – rozvoj
 • 40,00 Euro – tlač (propagačné letáky, nálepky)

Spolu plánované výdavky: 3070,00 Euro

Finančná rezerva 1002,13 Euro.

 

 • Vyjadrenie k stavu stránky szf.sk

 

DG komisia SAF vyjadrila znepokojenie nad stavom oficiálnej webstránky SAF www.szf.sk. Komisia by rada najmä v súvislosti s organizáciou CEDGC v Smoleniciach oslovila mediálnych partnerov a sponzorov a stránka SAF momentálne nie je zlúčiteľná s týmito aktivitami. Prosíme o okamžité riešenie tejto otázky, najmä v súvislosti s tým, že na tento účel už bolo vynaložených pomerne veľa finančných prostriedkov SAF.

 

 • Iné

 

 • MK informoval členov komisie, že prišlo k poškodeniu jedného z košov na ihrisku Malý Slavín vandalizmom. Preskúma situáciu a bude informovať o možných riešeniach. RK navrhol, aby sa prípadná oprava, ak bude možná, zabezpečila z finančnej rezervy komisie.

Najbližšie stretnutie DG komisie SAF prebehne v júni 2016 v súvislosti s prípravou CEDGC v Smoleniciach.

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 24.3.2016

Zápisnicu overila: Katka Boďová, 24.3.2016

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.