Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF 19.04.2017

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

19.4.2017, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány, Stefan Dobrev

Ospravedlnení členovia komisie:  

Hostia: Matúš Masaryk (DG Malženice)

Program

 1. Financie DG sekcie SAF
 2. Určenie delegátov SAF na turnaje
 3. Nové stanovy SAF
 4. Iné

Podrobný program

 1. Financie DG sekcie SAF
 • Rozpočet na rozoj 2017

Komisia rozdeľovala rozpočet určený na rozvoj od VR SAF (700 Euro). Komisia rozhodla, že 160 Euro z rozpočtu rozvoja prevedie priamo na DG klub v Malženiciach na podporu ich rozvoja, presne v súlade s požiadavkymai na členenie štátneho príspevku, RK o tom bude oficiálne informovať VR SAF. Zároveň vyčlenila 280 Euro na organizovanie kliník a náborových akcií (Bachledova dolina, Rajecké Teplice a pod.). V prípade vyčerpania tohto rozpočtu bude možné túto čiastku ďalej navyšiť (v prípade dostatku financií sekcie). O účtovnom použití zvyšných 280 Euro rozhodne komisia na ďalšom stretnutí.

 

Zároveň komisia vyčlenila finančné prostriedky účelovo na rozvoj a to na preplácanie zľaveného  štartovného na turnajoch SAF pre juniorov a príp. začínajúcich hráčov, ktorí sú členmi SAF.

Presne podmienky budú zavedené v najbližšom čase do upravenej verzie súťažného poriadku DG sekcie. Každý turnajový riaditeľ bude môcť poskytnúť úľavu na turnajovom poplatku pre juniorov do 18 rokov (rozhoduje rok narodenia, teda právo štartovať v divízii MJ1) za týchto podmienok

 • zľava predstavuje max. 10 Euro na hráča zo základného turnajového poplatku (pred zľavami)
 • zľava na hráča predstavuje max. 50%  zo základného turnajového poplatku (pred zľavami)

 

Za týchto podmienok si v rámci vyúčtovania turnaja bude môcť turnajový riaditeľ uplatniť príspevok SAF na náhradu straty zo zníženého štartovného do výsky 30 Euro (pre jednodňové turnaje SAF) a 60 Euro (pre dvojdňové turnaje SAF).

V prípade nevyčerpania prostriedkov na príspevok na znížené štartovné juniorov, môže turnajové riaditeľ použiť v rámci tých istých limitov tento príspevok aj na znížené štartovné začínajúcich hráčov (pre ktorých je to prvý, druhý alebo tretí turnaj SAF).

Príspevok môže byť použitý len na členov SAF, t.j. turnajovému riaditeľovi budú poskytnuté prostriedky zo SAF len na zníženie štartvohného členov SAF.

Toto pravidlo sa spätne aplikuje aj na turnaj 2017 Budmerice Spring Fling (príspevok 60 Euro). Zároveň komisia rozhodla o príspevku 20 Euro na preplatenie neplánovaných nákladov spôsobených stratou bandasky na vodu na turnaji.

MCh bude organizátorov nadchádzajúcich turnajov v Malženiciach/Jasl. Bohuniciach urýchlene informovať o týchto zmenách. Zároveň RK zníži štartovné juniorom a zač. hráčom na turnaji 2017 BTS Urban Mayday.

 • Vyúčtovavanie DG turnajov

DG komisia rozhodla, že oficiálne požiada VR SAF, aby zmenila rozdeľovanie poplatkov nečlenov na DG turnajoch tak, že 50% týchto financií sa odvedie SAF a 50% zostane v rozpočte turnaja. Takéto riešenie by viac motivovalo turnajových riaditeľov získavať napr. zahraničných hráčov na naše turnaej a pritom nepredražovať naše turnaje. SD upozornil, že odvod 2 + 3 Euro za nečlena je veľmi vysoký a narúša udržateľnosť turnajového rozpočtu. JČ poukázal na to, že 3 Euro zľava na turnaj pre členov SAF je porovnateľná napr. s Českou republikou, a takáto výhoda pre členov by mala byť ponechaná aj v budúcnosti.

Po schválaní nového finančného poriadku SAF bude DG sekcia trvať na dôlednom poukazovaní SAF  týchto prostriedkov vo vyúčtovaní turnajov. Kým nebudú zmeny schválené, bude bežať doterajší režim, t.j. o použití týchto prostriedkov rozhoduje turnajový riaditeľ.

 • Komisia rozhodla, že oficiálnym finančným manžérom sekcie DG sa stane RK.
 • Grantový program DG sekcie SAF na podporu účasti slovenských hráčov na zahraničných turnajoch

DG komisia rozhodla na základe podnetu jedného z členov SAF zriadiť grantový program, ktorý bude podporovať účasť slovenských hráčov na kvalitných zahrančných turnajoch. Každý rok vypíše komisia výzvu, do ktorej sa budú môcť prihlasovať slovenskí hráči, členovia SAF (do určeného termínu) a špeciálne zriadená grantová komisia potom zo žiadostí vyberie tie, ktoré podporí (podľa vlastného uváženia). Prvý ročník tejto grantovej výzvy bude zverejnený v najbližších týždňoch. Štatút súťaže pripraví SD, následne ho bude pripomienkovať DG komisia. MCh bol poverený zostavením trojčlennej komisie, ktorej bude predsedať, a ktorá bude o príspevkoch rozhodovať. Prioritou pri zostavovaní komisie bude zaradiť do nej ľudí, ktorí nie sú osobne zainterestovaní na príspevkoch (teoreticky aj z radov členov SAF, ktorí sa nevenujú DG). Uzávierka grntového programu bude tneto rok do konca mája a podpora sa bude vzťahovať na akýkoľvek budúci alebo minulý turnaj, podmienkou je len, aby sa konal v roku 2017. Rozpočet na grantového programu je vzhľadom na obmedzené finančné možnosti sekcie v roku 2017 určený vo výške 50 Euro.

 1. Určenie delegátov SAF na turnaje
 • Malženice / Jasl. Bohunice – MCh
 • Trnava – JČ
 • Malženice / Hlohovec – MCh, RK
 • Krpáčovo – RK ponúkne možnosť organizovať turnaj slovenským hráčom Štefanovi Pócošovi, Štefanovi Hnátovi a Karolovi Hrubjákovi (7.-8.10.2017). Ako delegát by pôsobil RK. Je potrebné navrhúť ihrisko, dohodnúť detaily s majiteľmi a pod. Organizátori dostanú príspevok na cestovné na prípravu turnaja 50 Euro, ktorý bude v prípade zisku uhradený z turnajového rozpočtu.
 • klinika Rajecké Teplice – kvôli zlému počasiu sa nebude konať v pôvodnom aprílovom termíne. MK preskúma možnosť zorganizovať kliniku v náhradnom termíne.
 • RK upozornil na to, že pôsobnosť delegáta sa týka aj poradnej funkcie pri vyhlasovaní turnaja, teda napr. nastavenie poplatkov, zverejnenie mapy ihriska a pod. ešte pred turnajom. MCh dorieši chýbajúce veci s organizátormi turnaja Malženice/Jasl. Bohunice.
 • MCh spolu s RK pripravia check-list pre organizátorov turnajov. Treba v ňom viac zdôrazniť poturnajové činnosti – zverejnenie výsledkov, poslanie TD reportu PDGA, zverejnenie fotiek a článku o turnaji, vyúčtovanie.  
 1. Nové Stanovy SAF
 • propagácia hlasovania

členovia DG komisie spropagujú medzi discgolfistai, ktorí sú členmi SAF, práve konané online hlasovanie o prijatí nových stanov SAF, zástupca DG Malženice spropaguje hlasovanie v rámci ich klubu

 • Zmeny v novom návrhu Stanov

RK informoval členov DG komisie o najzávažnejších zmenách, ktoré si vyžiadali pripomienky ministerstva. Mení sa hlavne definícia klubov a ich práva. Získavajú ďalšie hlasy na Valnom zhromaždení SAF, Valnom zhromaždení DG sekcie SAF a taktiež bude časť hlasov v discgolfovej sekcii rozdelená medzi zástupcov klubov. Taktiež právomoc rozhodovať o reorganizácií súťaží prináleží po novom Valnému zhromaždeniu SAF, čo je mimoriadne nepraktické. Predpokladá sa, že VZ deleguje túto právomoc VZ sekcie v rámci interného predpisu SAF.

 1. Iné
 • Sklad DG Sekcie SAF, online evidencia

MCh do konca apríla 2017 pripraví online evidenciu majetku SAF v správe DG sekcie (formou google dokumentu)

 • Problémy so stránkou discgolf.sk/statistics

RK upozornil na problémy s registrovaním na turnaje SAF prostredníctvom stránky. SD v spolupráci so Štefanom Pócošom bude upravovať softvér tak, aby sa takýmto chybám predišlo. Tamer všetky problémy vznikajú na základe jednoduchých chýb, treba preto pred každou zmenou softvér otestovať off-line.

 • RK upraví nastavenie emailovej skupiny DG komisie, aby sa dali zasielať emaily na komisiu aj od nečlenov komisie.
 • Rk upozornil na niekoľko menších problémov počas turnaja v Budmericiach. Závažnejšie bolo nedostatočné informovanie verejnosti (najmä v sobotu), s nevhodnou informáciou pre verejnosť na info tabuliach (je potrebné vytvoriť vzor takéhoto textu). Taktiež nebol v piatok počas tréningu k dispozícii žiaden záchod pre hráčov.  KB upozornila na nevhodný formá rozhadzovania o druhé miesto v divízii WOMEN. V budúcnosti by malo byť už v propozíciach turnaja zverejnené ako bude prebiehať akékoľvek rozhadzovanie. Taktiež DG komisia vyzýva riaditeľov turnaja na zodpovednejšie rozpočtovanie turnajov, naše najväčšie turnaje by nemali byť v účtovnej strate. S priebehom súťažnej časti turnaja, organizáciou spoločenského progrmau, prácou organizátorov však komisia vyslovila veľkú spokojnosť.  

 

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 20.4.2017

Zápisnicu overil:  Martin Chalány, 20.4.2017

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.