Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 11.10.2017

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

11.10.2017, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

 

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Stefan Dobrev, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány, Rudolf Maruna (zástupca klubu DG Malženice)

 

Program

 

 1. Zmeny v stanovách SAF, práva zástupcov klubov
 2. Kalendár slovenských turnajov 2018
 3. Financie (stav čerpania rozpočtu 2017)
 4. Reprezentácia Slovenska 2018
 5. Program podpory špičkových hráčov
 6. Súťažný poriadok
 7. Výročné ceny SAF
 8. Iné

 

Podrobný program

 

 1. Zmeny v stanovách SAF, práva zástupcov klubov
 • V najbližších dňoch sa oficiálne formálne zaregistruje klub DG Malženice, ako DG klub SAF
 • Evidenciu DG klubov vedie DG komisia (RK)
 • Klub SAF dostáva prostredníctvom SAF priamu finančnú podporu z dotácie Ministerstva školstva, viď financie.
 • Medzi zástupcov klubov sa rozdelí 20% hlasov v DG komisii, zvyšných 80% sa rozdelí medzi volených členov a zástupcu VR SAF (t.j. cca. 11,43% hlasu každý).
 1. Kalendár slovenských turnajov 2018
 • v roku 2018 plánujeme konanie nasledujúcich turnajov na Slovensku

Dvojdňové turnaje

   • apríl – Budmerice Spring Fling (Martin Krička, Stefan Dobrev)
   • máj (pravdepodobne 5.-6.5.2018) – BTS Urban Mayday (R. Kollár, K. Boďová)
   • jún (2.-3.6. alebo 9.-10.6.) – Smolenice Open (Stefan Dobrev, Michal Kúdela)
   • september/október – Krpáčovo (?)

 

Jednodňové turnaje:

   • február – Zimná výzva Kuchyňa (Martin Krička)
   • marec – Jarný matfyz Open (Richard Kollár)
   • apríl – Senica Open (Urban Sivák)
   • jún  – Trnava Open (Roman Miezga)
   • júl/august – Malý Slavín (Jozef Čierny)
   • október/november – Jesenný matfyz (Richard Kollár)
   • ?? – Hlohovec Open (M. Chalány)
   • ?? – cca. 5 turnajov  Malženice/Jasl. Bohunice a okolie (DG klub Malženice)

 

 • SD do konca novembra oznámi, ktoré turnaje je schopný organizovať v roku 2018 (Budmerice, Smolenice), príp. ako sa vyriešia organizátori, a oznámi to DG komisii.
 • Števo Pócos, Iveta Bečková, Karol Hrubják sa do konca novembra dohodnú, kto bude organizovať turnaj Krpáčovo Open 2018, a oznámia to DG komisii. Dizajn ihriska pôjdu na jar 2018 navrhnúť RK & KB, v spolupráci s organizátormi turnaja.
 • Kalendár 2018 koordinuje MCh. Termíny dvojdňových turnajov by sme mali oznámiť do konca decembra + Kuchyňa, jednodňových do polovice februára.  

 

 • Výber delegátov na turnaje prebehne na stretnutí DG komisie v januári.
 • Komisia prejednala miesta organizácie Majstrovstiev Slovenska 2018 v discgolfe:
  • Majstrovstvá Slovenska MPO/FPO – pravdepodobne BTS Urban Mayday (komisia bude hlasovať online v novembri 2018),
  • MSR juniorov – Jaslovské Bohunice (na dostatočne zmenenom ihrisku oproti pevnému, ktoré je vo výstavbe)
  • MSR master – Hlohovec
  • MSR deti – Hlohovec (odporúča sa organizovať MSR Master a MSR deti v iný deň, možno počas rovnakého víkendu)

 

 1. Financie
 • DG komisia SAF prejednala stav financií DG sekcie SAF.
 • Podarilo sa použiť takmer všetky prostriedky v rozpočte na plánované účely.
 • Nedoriešené veci:
  • Športový odev reprezentácie – čaká sa na účtovné doklady od niektorých hráčov (dorieši do polovice novembra KB)
  • Rozvoj – čakáme na vyjadrenie VR SAF, ktoré výdavky sú oprávnené (dorieši RK do polovice novembra)
  • 2% z dane a dotácia mesta Hlohovec (dorieši do polovice novembra MCh)
  • Dva finančné prevody z účtu SAF (RK a MCh)
  • Cestovný príkaz na kliniku Rajecké Teplice 40 Euro (dorieši MK s účtovníčkou a RK do konca októbra)
  • Priamy prevod SAF klubu DG klub Malženice – 160 Euro.
  • Program podpory účasti hráčov na zahraničných turnajoch – 50 Euro (dorieši do konca novembra KB, spolu s RK a MCh)
 • Stav financií zodpovedá plánu. Príjem z turnajov bude cca. 750 Euro (oproti plánu cca. 650 Euro, prispelo najmä konanie turnaja v Krpáčove, kde nebol plánovaný žiaden príjem).
 • Výdavky na  Program podpory účasti juniorských a začínajúcich hráčov budú cca. 250-300 Euro.

 

 1. Reprezentácia Slovenska 2018

 

 • zmena v nominačných kritériách 2018 (s platnosťou na nominácie v roku 2019), pridá sa do Súťažného poriadku zmena v počítaní slovenských turnajov, bude to 50% slovenských dvojdňových PDGA turnajov zaokrúhlených nadol avšak najviac 2 a zo zahraničných sa budú rátať len dvojdňové turnaje.
 • Referenčné ratingy –  nebola navrhnutá žiadna zmena, je možné ju ešte navrhnúť počas novembra pri príprave Súťažného poriadku.
 • Zoznam podujatí, na ktoré sa budú pravidlá v roku 2018 vzťahovať:

 

   • Majstrovstvá Európy Svati Martin (Chorvátsko) – pravdepodobne podľa súčasného stavu 3 alebo 4 miesta (K.Boďová, M. Kúdela, M. Čačala, príp. R. Kollár)
   • Stredoeurópske majstrovstvá CEDGC 2018 – ten istý formát ako 2017, pravdepodobne priame spoty – MPO – Kúdela, FPO – Boďová, možno aj Hergelová), národné spoty MPO – Kollár, Pócoš, Hrubják (náhr. Krička, P. Kúdela), FPO – Hergelová (náhr. Švecová), MJ1 – M. Čačala.

 

 • Okrem toho plánuje K. Boďová štartovať na Majstrovstvách sveta (Jeffersonville, VT, USA, september 2018), kde sa však prihlasujú hráči samostatne.

 

 1. Program podpory špičkových hráčov
 • SD nepripravil materiál.
 • KB vypracuje do 19.10. návrh štatútu programu, skontrolujú RK a MCh do 26.10.
 • MCh zostavil komisiu Programu, vyhlási výzvu na prihlasovanie, a komisia Programu posúdi žiadosti hráčov a rozdelí 50 Euro vyčlenených na tento rok na program. (do konca novembra)

 

 1. Súťažný poriadok
 • Treba najmä vyhodnotiť, čo so Slovenskou discgolfovou ligou a či sú pravidlá pre organizátorov turnajov dobre nastavené. (Treba prejednať emailom do konca novembra.)
 • MCh navrhol, aby sa vypracoval zoznam položiek (checklist) pre organizátorov turnajov. Organizátorom ho bude vždy poskytovať delegát SAF. RK už podobný materiál vypracovával pre ultimate turnaje a taktiež pre niektoré DG turnaje.  Spolu s MCh ho pripravia počas novembra 2017 a predložia komisii na kontrolu.

 

 1. Výročné ceny SAF
 • Treba si premyslieť, aké kategórie chceme mať, prejsť si spôsob nominovania (za všetky športy, za DG) a určiť sčítača hlasov za DG sekciu. (odložené na ďalšie zasadnutie komisie)

 

 1. Iné
 • Nové pravidlá PDGA, PDGA poskytuje príspevky na preklady a tlač pravidiel v úradných jazykoch jednotlivých krajín. SAF sa pokúsi dohodnúť s ČADG a v prípade dohody bude distribuovať slovenským členom PDGA českú mutáciu pravidiel.  
 • Výkonná rada SAF pracuje spoločne s FTVŠ UK na zriadení oficiálnych akreditácii trénerov diskových športov podľa zákona o športe. V prvej fáze sa pokúsi akreditovať trénerov a inštruktorov ultimate, v druhej sa pridá aj discgolf.
 • VR SAF podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo školstva v rámci podpory športových zväzov. Očakáva sa celkový príjem SAF min. vo výške minulého roka.
 • RK na turnaji v Krpáčove hovoril s majiteľom o možnostiach spoločných aktivít. Ak bude viac informácií, bude informovať DG komisiu.
 • DG komisia dostala neoficiálne dve žiadosti o podporu rozvojových projektov. Jeden tlmočil menom DG klubu Malženice MCh – klub žiada o nákup prenosného koša plus sady diskov na rozvojové aktivity na školách, ktoré klub organizuje. Zároveň RK tlmočil žiadosť hráča Erica Lessnera, ktorý organizuje podobné aktivity v Bratislave a ktorý by mal tiež záujem o prenosný kôš a sadu diskov. Komisia rozhodla, že z rezervy nakúpi prenosný kôš a sadu diskov špeciálne na tieto aktivity v celkovej cene do 250 Euro. Požičiavanie materiálu (objednávací kalendár) bude koordinovať MCh, a ponúkne sa aj iným záujemcom, ktorý takéto aktivity organizujú. RK a MCh dohodnú so slovenskými distribútormi nákup náčinia. Náčinie sa plánuje nechávať na týždeň – dva na mieste aktivity, aby sa dalo používať nádejnými hráčmi. Disky sa vymenia za staršie, ktoré sú momentálne v rozvojovej sade na promočné aktivity discgolfu, pri ktorých je vždy prítomný inštruktor SAF (zariadi MCh).
 • V Novej Dubnici sa postavilo malé školské discgolfové ihrisko. RK kontaktoval riaditeľa a ponúkol mu spolupráci pri organizovaní aktivít na ihrisku. Riaditeľstvo prejavilo veľký záujem a bude kontaktovať SAF.
 • V Jaslovských Bohuniciach sa bude stavať v najbližšom čase pevné (11 jamkové) ihrisko (DG klub Malženice).
 • Prediskutovali sa aj problémy so stránkou discgolf.sk/statistics, keďže sa množia problémy so stránkou a sťažnosti. SD, ktorý stránku spravuje, nevedel zaručiť, že má dostatok času na odstránenie všetkých nedostatkov a chýb, keďže má nedostatok času a problémy so štruktúrou databázy, ktorá v programe je a nie je vhodne navrhnutá. RK tlmočil existujúcu ponuku Štefana Pócoša stránku spravovať, ak to bude potrebné. MCh navrhol začať sporiť financie na nákup nového softvérového riešenia. Neprijalo sa zatiaľ žiadne rozhodnutie a agenda je odložená na nasledujúce stretnutie. MCh pošle SD pripomienky k fungovaniu programu.

 

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 12.10.2017

Zápisnicu overil: Jozef Čierny  12.10.2017