Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF 09.11.2016

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

9.11.2016, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány

Ospravedlnení členovia komisie:  Stefan Dobrev (choroba)

Program

 1. Rozdelenie úloh v komisii
 2. Valné zhromaždenie sekcie DG
 3. Kalendár slovenských turnajov 2017
 4. Financie (stav čerpania rozpočtu 2016)
 5. Reprezentácia Slovenska 2017
 6. Súťažný poriadok
 7. Webstránka discgolf.sk
 8. Štatút reprezentanta
 9. Disciplinárny poriadok SAF, Disciplinárny poriadok DG sekcie SAF
 10. Výročné ceny SAF
 11. Iné

Podrobný program

 1. Rozdelenie úloh v komisii
 • Doterajšie komisie boli rozpustené, okrem grafickej komisie: Michal Kúdela, Lukáš Grožaj + Soňa Švecová, Jakub Matejka
 • Rozdelelili sa úlohy na rok 2017, zodpovedná osoba má vždy na starosti zabezepčenie úloh v danej oblasti
   • Slovenská discgolfová liga – určí sa na VZ DG sekcie
   • Zahraničné organizácie – RK
   • Evidencia členstva – KB
   • Webstránka discgolf.sk – určí sa na VZ DG sekcie
   • Webstránka discgolf.sk/statistics – RK, Štefan Pócoš
   • Facebook Discgolf Slovakia – určí sa na VZ DG sekcie
   • Financie discgolfovej sekcie – RK
   • Kalendár slovenských turnajov – MCh
   • Reprezentácia – majstrovstvá sveta tímov – KB
   • Reprezentácia – CEDGC – RK
   • Rozvoj – koordinácia aktivít – MK
   • Sklad – MCh
 1. Valné zhromaždenie sekcie DG 2017
 • VZ DG sekcie SAF by sa mohlo konať ešte do konca tohto roku v Malženiciach v rámci rozvojovej kliniky & fun turnaja. RK osloví Malženice a zistí, či sa podujatie dá zorganizovať. Ak sa to nepodarí, môže sa VZ DG sekcie konať v predvečer plesu SAF v januári/februári 2017
 1. Kalendár slovenských turnajov 2017
 • Majstrovstvá Slovenska MPO/FPO 2017 – komisia rozhodla, že sa MSR v divíziach OPEN (MPO) a WOMEN (FPO) budú konať v Smoleniciach v rámci júnového turnaja Smolenice Open. RK to odkomunikuje organizátorom.
 • Majstrovstvá Slovenska MJ1/MPM/MPG/… 2017 – RK navrhol, aby sa MSR vo vekovo obmedzených kategóriach konali v roku 2017 oddelene od MPO/FPO a tak sa odstránil problém s prekrývaním divízií. Komisia tento návrh schválila a rozhodla, že ideálnym podujatím na MSR v týchto kategóriach by bol jesenný turnaj v Malženiciach. RK bude kontaktovať Malženice a zistí, či je to možné.    
 • Spresnenie termínov –  Budmerice Spring Fling 8.-9.4., BTS Urban Mayday 29.4.-30.4. + doubles turnaj 1.5., Smolenice Open 3.-4.6. alebo 10.-11.6., Makov Open (ak sa bude konať) 1.-2.7.
 • Určenie delegátov turnajov – delegáti na jednodňové slovenské turnaje budú určení na jarnom stretnutí komisie
 1. Financie
 • Hlohovec, vyúčtovanie – MCh informujal o tom, že MSR 2016 dopadli s vyrovnaným účtovníctvom (zisk cca. 1 euro). Všetko účtovníctvo prebehlo cez účet SAF.
 • Dresy –  KB informovala, že dresy sú finančne doriešené, ešte prevedie peniaze požadovaným spôsobom SAF – dohoda s Tomášom Lehutom z VR SAF, vyrieši sa do 7 dní.
 • RK informoval komisiu o aktuálnom stave financií DG

Stav podúčtu:

 • 798,51 Euro – aktuálny zostatok na podúčte sekcie v rámci účtu SAF po započítaní plánovaných príjmov a platieb

Plánované príjmy:

 • 2% z dane: spolu 400 Euro: 140 Chalány Martin, 70 Kollár Richard, 190 Dobrev Stefan (viazané na podporu aktivít týchto hráčov)

Extra fondy

 • 417.21 (RK) + 202.90 (LG) = 620,11 Euro (400 Euro viazaných na reprezentáciu 2017)

Spolu aktíva:  

 

 • 1818,62 Euro (z toho 800 = 400 + 400 viazané)

 

Navrhované výdavky (nepoužité z roku 2016)

 • 400,00 Euro – program podpory slovenských juniorských a začínajúcich hráčov (neprebehlo v roku 2016, prebehne v roku 2017, oznámime na VZ DG sekcie)
 • 400,00 Euro – rozvoj (použilo sa 100 Euro z rozpočtu rozvoja)
 • 40,00 Euro – tlač (propagačné letáky, nálepky) – zabezpečí MCh (rozpočet do 100 Euro)

Odporúčaná finančná rezerva 1000 Euro (sme na jej hranici)

 • V roku 2016 bolo viacero výpadkov príjmov turnajov oproti finančnému plánu (Makov – 100 Euro, Smolenice – 120 Euro, menšie turnaje – 70 Euro), t.j. cca 300 Euro, jediné turnaje, ktoré odviedli všetky poplatky v plnej výške boli Budmerice, Mayday, a 2 x Kuchyňa, Hlohovec. Taktiež príspevky do obnovy košov mierne zaostávajú za plánom (nekonal sa Makov ani All Saints). V roku 2017 treba byť opatrnejší pri plánovaní príjmov z turnajov.
 • Väčšie náklady – 90 Euro CEDGC (štartovalo 13 hráčov namiesto 10 – Stefan, Áďo, Marko)
 • Navyše príjem – príspevok SAF 400 Euro na reprezentáciu, bol presunutý na 2017.
 • Rozpočet DG sekcie na rok 2017 pripraví komisia DG po tom, ako bude známa výška príspevku SAF z Ministerstva školstva podľa novej metodiky.
 1. Reprezentácia Slovenska 2017
 • RK informoval komisiu o priebežnom poradí podľa nominačných kritérií a pripomienky k zmenám kritérií):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p_Kmu9dzWgDa1sDwB-o3LJ4A1Z1sTeWU-n8WQMLQv-w/edit#gid=1744554268

 • niektoré body ešte nie sú oficiálne, ale bodové rozdiely sú také, že by to poradie už nemalo ovplyvniť okrem možnej výmeny poradia hráčov Karol Hrubják vs. Lukáš Grožaj (aj keď aj to je nepravdepodobné). RK zadá oficiálne ratingy do tabuľky po najbližšom updejte PDGa ratingov 15.11.2016.
 • Tímové majstrovstvá sveta 2017 – Europa, 23.-26.8.2017, 2 x MPO, 1 x FPO, 1 x MPM, nominácia na základe kritérií:

MPO: Michal Kúdela, Martin Krička (náhradníci v poradí: Juraj Feilhauer, Karol Hrubják/Luk83 Grožaj)

FPO: Katka Boďová (náhradníčky v poradí: Bea Hergelová, Soňa Švecová)

MPM: Richard Kollár (náhradníci v poradí: Stefan Dobrev, Jozef Čierny)

 • Stredoeurópske majstrovstvá CEDGC 2017 – ten istý formát ako 2016, pravdepodobne na jeseň

Priamy postup: Michal Kúdela (MPO), Katka Boďová (FPO), Bea Hergelová (FPO) a možno aj Richard Kollár (MPO) – podľa počtu automatických spotov (bude sa znižovať oproti roku 2016).

Národné spoty:

MPO: (MK, RK), Martin Krička, Juraj Feilhauer, Karol Hrubják/Lukáš Grožaj (náhr. Lukáš Grožaj/Karol Hrubják, Adrián Németh, Jakub Matejka)

FPO: (KB, BH), Soňa Švecová

MJ1: Marko Čačala (náhr. Dominik Silný)

 • Majstrovstvá sveta (Appling, GA, USA, 20.-24.6.2017) – nie je potrebná nominácia SAF, hráči sa prihlasujú sami, nový formát podujatia. K. Boďová plánuje na podujatí štartovať.
 • RK navrhol uskutočniť nasledujúce zmeny v nominačných pravidlách, o ktorých DG komisia na mieste hlasovala:
 1. Výpočet odporúčaných referenčných ratingov pre jednotlivé divízie odvodiť od vstupných PDGA ratingov zúčastnených hráčov v príslušnej divízii pred turnajom EDGC (doteraz to bol priemer ratingov kôl dosiahnutých na EDGC). Odstránia sa tým problémy s tým, že ihrisko môže nevyhovovať určitej divízii a vo všeobecnosti výsledky jedného turnaja nie sú dostatočne robustné. Komisia tento návrh schválila 6 hlasmi (MCh má dva hlasy, ako volený člen komisie aj ako zástupca VR SAF), nik nehlasoval proti, nik sa nezdržal.
  • Pre informáciu – Referenčné miesta (schválené 8.10.2015, nenastali žiadne zmeny) s nahratými ratingami EDGC 2016 resp. EDGC2014:  MPO 25. miesto (997 vs. 986), FPO 10. miesto (858 vs. 881), MPM 5. miesto (962 vs. 990), MPG 3. miesto (964 vs. 973), MJ1 15. miesto (930 vs. 926), FPM 3. miesto (842 vs. N/A), FJ1 3. miesto (—)
  • Referečné miesta s predturnajovými ratingami EDGC 2016 resp. 2014:MPO 25. miesto (983 vs. 993), FPO 10. miesto (852 vs. 871), MPM 5. miesto (983 vs. 992), MPG 3. miesto (984 vs. 976), MJ1 15. miesto (943 vs. 914), FPM 3. miesto (876 vs. ), FJ1 3. miesto (—)
 1. Na základe takto určených odporúčaných ratingov zmeniť referenčné ratingy na rok 2017 nasledovne: MPO 975 (doteraz 970), MPM 965 (960), MPG 955 (950), FPO 880 (890), FPM 870, MJ1 930, FJ1 850. Komisia tento návrh schválila 6 hlasmi (MCh má dva hlasy, ako volený člen komisie aj ako zástupca VR SAF), nik nehlasoval proti, nik sa nezdržal.
 2. V nominačnom rebríčku rátať body len členom PDGA (spoty na EDGC sa udeľujú podľa počtu členov PDGA v krajine, automatické bidy na CEDGC sa udeľujú taktež na základe PDGA ratingov, t.j. kvalitní slovenskí hráči, ktorí majú šancu sa priamo kvalifikovať ale nie sú členmi PDGA, berú miesto ďalším slovenským hráčom). Komisia tento návrh schválila 5 hlasmi (MCh má dva hlasy, ako volený člen komisie aj ako zástupca VR SAF), jeden hlas proti, nik sa nezdržal.
 • Všetky zmeny RK zaradí do textu Súťažného poriadku DG podujatí SAF na rok 2017.
 1. Súťažný poriadok
 • Neboli žiadne ďalšie návrhy na zmeny (okrem formátu MSR a nominačných kritérií). Fungovanie Slovenskej discgolfovej ligy bude prediskutované na VZ DG sekcie. Budú tam odovzdané aj ceny za ligu za rok 2016 (budú to len vecné ceny, pripraví RK z rozpočtu sekcie).
 1. Webstránka discgolf.sk
 • V online systéme statistics previedol Štefan Pócoš množstvo zmien. Momentálne sa pripravujú a testujú viacere úrovne administrátorov. Akonáhle to bude dokončené, zorganizujú RK a Štefan Pócoš školenie pre turnajových riaditeľov o používaní systému.
 • V roku 2017 si už bude každý turnajový riaditeľ zabepzpečovať prezemntáciu turnaja, registráciu  a zadávanie výsledkov na stránke sám. Štefan Pócoš bude robiť tehcnickú podporu.
 • Program podpory Štefana Pócoša a Štefana Hnáta, ktorí zabezpečovali zmeny softvéru na stránke v roku 2016, končí. RK ponúkne ŠP pokračovanie projektu, ale za iných podmienok špecifikovaných komisiou. RK zistí záujem do konca novembra.
 • Štefan Hnát, ktorý nevykonával práce na stránke, nemusí vrátiť už udelené prípsevky, ale očakáva sa od neho pomoc komisii v roku 2017, najmä na rozvojových akciách.   
 • Stránka SAF, facebook discgolf slovensko – bude riešené na VZ DG sekcie.
 1. Štatút reprezentanta
 • VR SAF pripravuje dokument upravujúci štatút reprezentanta. Momentálne projekt stojí, akonáhle bude prípravna verzia hotová, sprístupni sa návrh dokumentu členom DG komisie.
 1. Disciplinárny poriadok
 • DK SAF pod vedením JČ momentálne pripravuje DP SAF, ktorý by mal byť hotový do konca roka 2016.  Následne JČ iniciuje prácu na DP sekcie discgolfu.
 1. Výročné ceny SAF
 • Komisia DG rozhodla, že bude udeľovať Výročné ceny SAF v týchto DG kategóriách: Hráč roka, Hráčka roka, Junior/juniorka roka, Podujatie roka
 • O nomináciach rozhodne hlasovaním komisia. Následne o víťazoch budú hlasovať oprávnení členovia SAF v online ankete. Komisia rozhodne aj o nomináciach na spoločné kategórie s ultimate.
 • Sčítača hlasov určí komisia neskôr podľa potreby.
 1. Iné
 • Komisia diskutovala o ďalších možnostiach rozvoja discgolfu na Slovensku.

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 10.11.2016

Zápisnicu overil:  Martin Chalány, 10.11.2016

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.