Zápisnica zo stretnutia discgolfovej sekcie SAF 05.10.2016

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

5.10.2016, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány

Ospravedlnení členovia komisie: Stefan Dobrev

Program

 1. Odpočet práce členov komisie a rozdelenie práce v roku 2017 – odložené
 2. MSR Hlohovec 2016
 3. Údaje do databázy SAF
 4. Kalendár slovenských turnajov 2017
 5. Financie (stav čerpania rozpočtu 2016) – odložené
 6. Reprezentácia Slovenska 2017 – diskusia emailom
 7. Súťažný poriadok – odložené
 8. Webstránka discgolf.sk – odložené
 9. Štatút reprezentanta – odložené
 10. Disciplinárny poriadok SAF, Disciplinárny poriadok DG sekcie SAF – odložeé
 11. Výročné ceny SAF – odložené

Podrobný program

 1. Odpočet práce členov komisie a rozdelenie praáce v roku 2017
 • Bod bol odložený na ďalšie stretnutie komisie
 1. MSR Hlohovec 2016
 • DG komisia prešla s TD MCh niekoľko bodov ohľadom organizácie MSR
 1. Údaje do databázy SAF
 • RK vysvetlil členom komisie dôvody, prečo požaduje SAF viac osobných údajov. Od 1.1.2017 zrejme SAF bude príjmať prihlášky len elektronicky. Na ďalšom stretnutí dohodne DG komisia spôsob, ako sa bude prihlasovanie do SAF na turnajoch zabezpečovať.
 1. Kalendár slovenských turnajov 2017
 • Komisia sa dohodla, že v roku 2017 nastane výraznejšia zmena v štruktúre turnajov. Bude podporovať opakované konanie menších turnajov na miestach, kde sú existujúce lokálne komunity hráčov, kým na miestach, kde nie sú sa budú konať len rozvojové aktivity.
 • dvojdňové turnaje v roku 2017 (so statusom PDGA C) budú:
   • apríl – Budmerice Spring Fling (Martin Krička, Stefan Dobrev)
   • 6.-7.5. BTS Urban Mayday (Richard Kollár, Katka Boďová)
   • 10.-11.6. (?) Smolenice Open (Stefan Dobrev, Michal Kúdela)
   • možno 1.-2.7. Makov Open (Martin Krička preskúma možnosť spolupráce so severnou Moravou, aby sa zabezpečila dostatočná účasť hráčov)
 • Turnaj, na ktorom sa budú konať Majstrovstvá Slovenska 2017 ešte nebol vybraný, vyberie sa na najbližšom stretnutí komisie.
 • Ďalšie jednodňové turnaje:
   • február – Zimná výzva Kuchyňa (Martin Krička)
   • marec – Jarný matfyz Open (Richard Kollár)
   • začiatok apríla – Senica Open (Urban Sivák)
   • apríl-máj – víkendový pár turnajov – Jarné Maženice Open, Jarný Hlohovec (Martin Chalány)
   • jún  – Trnava Open (Roman Miezga)
   • september – október – víkendový pár turnajov – Jesenné Malženice Open, Jesenný Hlohovec (Martin Chalány)
   • október – Jesenný matfyz Open (Richard Kollár)
   • november – Malý Slavín (Jozef Čierny)
 • Okrem toho MK bude koordinovať víkendové rozvojové kempy v lokalitách, kde je pevné discgolfové ihrisko: Rajecké Teplice, Krpáčovo, Bachledova dolina. Hostitelia budú preplácať ubytovanie lektorom, príp. benzín, DG komisia prispeje na odmeny lektorom (cca. 100 Euro na podujatie), príp. na benzín. Predpokladaný počet lektorov na podujatie je 4 osoby. Kempy by mali prebiehať aj v Bratislave, viac sa rozvoju bude venovať najbližšie stretnutie.
 • Počas októbra – decembra RK skoordinuje kalendár turnajov s medzinárodným kalendárom turnajov v okolitých krajinách.
 • Na najbližšom stretnutí komisia vyberie delegátov na turnaje.
 1. Financie
 • Príspevok na Rajecké Teplice (po 15 Euro na auto) dostanú RK + KB, MK, Michal Kúdela + Soňa Švecová, Lukáš Grožaj. Vyúčtovanie z fondov SAF zabezpečí RK.  
 • Finančnému rozpočtu SAF na rok 2017 sa bude venovať najbližšie stretnutie komisie.  
 1. Reprezentácia Slovenska 2017
 • RK rozposlal členom komisie priebežné poradie slovenských hráčov podľa kritérií na výber reprezentácie v roku 2017. Poradie nie je ešte kompletné, viacero podujatí, vrátane MSR môže ešte zmeniť poradie.
 • RK iniciuje diskusiu cez email ohľadom návrhov na zmeny v kritériách od roku 2017 (upravenie doslového znenia pravidiel, aby viac zodpovedali realite, a zmeny výpočtu referenčných ratingov)
 • O návrhoch bude diskutovať DG komisia na svojom najbližšom stretnutí.
 • Zoznam podujatí, na ktoré sa budú pravidlá vzťahovať:
   • Tímové majstrovstvá sveta 2017 – Európa, 23.-26.8.2017, 2 x MPO, 1 x FPO, 1 x MPM
   • Stredoeurópske majstrovstvá CEDGC 2017 – ten istý formát ako 2016
 • Okrem toho plánuje K. Boďová štartovať na Majstrovstvách sveta (Appling, GA, USA, 20.-24.6.2017), kde sa však prihlasujú hráči samostatne.
 1. Súťažný poriadok
 • Diskusia o Súťažnom poriadku na rok 2017 sa presúva na najbližšie strentutie komisie.
 • Treba najmä vyhodnotiť, čo so Slovenskou discgolfovou ligou a či sú pravidlá pre organizátorov turnajov dobre nastavené.
 • MCh navrhol, aby sa vypracoval zoznam položiek (checklist) pre organizátorov turnajov. Organizátorom ho bude vždy poskytovať delegát SAF. RK už podobný materiál vypracovával pre ultimate turnaje a taktiež pre niektoré DG turnaje.  Spolu s MCh ho pripravia počas novembra 2016 a predložia komisii na kontorlu.
 1. Webstránka discgolf.sk
 • Diskusia o webstránke sa odložila na najbližšie stretnutie komisie.
 • RK plánuje počas novembra 2016 usporiadať jeden večer školenie o práci so statistics systémom pre turnajových riaditeľov. Plán je ten, že od 1.1.2017 si totiž budú svoje turnaje na stránke zriaďovať aj manažovať priamo riaditelia turnajov.
 1. Štatút reprezentanta
 • VR SAF bude pripravovať materiál Štatút reprezentanta. DG komisia deleguje zástupcu komisie do skupiny, ktorá bude návrh textu pripravovať.
 1. Disciplinárny poriadok
 • JČ na najbližšom stretnutí komisie oboznámi členov o stave príprav DP SAF, ktorý zahŕňa všetky diskové športy. Zároveň sa zriadi skupina, ktorá bude pripravovať v náväznosti na to DP skcie discgolfu.
 1. Výročné ceny SAF
 • Agenda sa presúva na najbližšie stretnutie.
 • Treba si premyslieť, aké kategórie chceme mať, prejsť si spôsob nominovania (za všetky športy, za DG) a určiť sčítača hlasov za DG sekciu.

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 7.10.2016

Zápisnicu overil:   xx.xx.2016

 

Celý dokument si môžete stiahuť tu.