Zápisnica z Valného zhromaždenia sekcie Ultimate, 04.12. 2018

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa činnosti komisie
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvorila predsedníčka komisie ultimate Veronika Čolláková

Voľba zapisovateľa: Alena Kucharíková

Voľba verovateľov zápisnice: Tímea Petrovičová a Matej Surový

Prednesenie správy predsedníčkou.

Diskusia k správe.

Ukončenie valného zhromaždenia.

Zapisovateľ: Alena Kucharíková

Overil: Tímea Petrovičová a Matej Surový

Prezenčná listina.