Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 04.12. 2018

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Voľba sčítačov hlasov pre hlasovanie o Volebných pravidlách a členoch volebnej komisie pre voľby do orgánov SAF 2018
5. Hlasovanie o Volebných pravidlách
6. Hlasovanie o Členoch volebnej komisie pre voľby do orgánov SAF 2018
7. Správa o činnosti Výkonnej rady
8. Správa Dozornej Rady
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril predseda Juraj Turan.

Voľba zapisovateľa: Alena Kucharíková

Voľba verovateľov zápisnice: Lukáš Vlk, Martin Števko

Voľba sčítačov hlasov: Matej Surový, Jakub Banetka. Počet disponujúcich hlasov: 183 hlasov.

Hlasovanie  o volebných pravidlách SAF: 183 za, 0 zdržaných, 0 proti

Hlasovanie o členoch volebnej komisie: 182 za, 1 zdržal, 0 proti

Členmi volebnej komisie sa stávajú:

  • Martin Chalány za ultimate komisiu
  • Lucia Pekárová za ultimate komisiu
  • Beáta Feilhauerová za discgolf komisiu
  • Denisa Hanečková za discgolf komisiu

Prednesenie správy činnosti výkonnej rady SAF generálnym sekretárom
Martinom Kesegom.

Diskusia k témam: registrácia klubov ako OZ a 2% daní, pravidlá z
ministerstva, účasť na podujatiach SAF, nadchádzajúce voľby, kandidáti a
hlasovanie, databáza členov.

Zapisovateľ: Alena Kucharíková

Overil: Lukáš Vlk, Martin Števko

Prezenčná listina.