Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 po prvom dni Open tryouts v Bratislave.

Miesto konania:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Začiatok: 18:00

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia

Pokyny a upresnenia.

Podľa stanov Slovenskej asociácie Frisbee ( IV./2./f), zástupca každého klubu podľa (IV./2./a./ii.) zastupuje na VZ všetkých členov SAF, ktorí sú členmi klubu, sú aktívnymi členmi SAF, a nie sú osobne prítomní na VZ, a teda disponuje okrem svojho vlastného hlasu aj hlasmi ako zástupca tohto klubu s počtom hlasov zodpovedajúcemu počtu aktívnych členov SAF, ktorí nie sú osobne prítomní na VZ, a ktorí sú členmi tohto klubu, prípadne, ak sú členmi viacerých klubov, tak je tento klub ich primárnym klubom podľa čl. III./3.

Zároveň prosíme zástupcov klubov pozrieť si v stanovách bod IV./2./g ktorý pojednáva o extra počte hlasov.

Každý z členov SAF môže podľa bodu IV./2./h udeliť plnú moc k zastúpeniu na príslušnom VZ inému aktívnemu členovi SAF, táto plná moc má v tom prípade prednosť pred zastupovaním aktívneho člena zástupcom jeho klubu športovej disciplíny. Vzor splnomocnenia (pdf na vytlačenie)