Zápisnica zo zasadania VR SAF, 7.9.2011

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 7.9.2011
Avalon, Bratislava, 7.9.2011, 19:00
Prítomní: Branislav Jaško, Richard Kollár, Juraj Turan, Libor Gažovič, Veronika Čolláková (cez videokonferenciu)
Prísediaci: Katarína Boďová, Alexandra Dömötorová, Adrián Németh

Program:

 1. Príprava VZ SAF a volieb do VR a DR SAF
 2. Príprava MSR (ultimate, individuals, DG)
 3. Financie SAF
 4. Plán podujatí na jeseň a zimu 2011-2012
 5. Správa o reprezentácii SR v roku 2011 (EUC, EYUC, WCBU)
 6. Výročné ceny SAF
 7. Distribúcia štartovacích balíčkov
 8. Zahraničná agenda
 9. Iné

Podrobný program:

0. Kontrola plnenia úloh

 • Neexistujúce zápisnice z posledných dvoch zasadaní VR SAF, nemožnosť kontrolovať úlohy
  (BJ aspoň čiastočne doplní chýbajúce zápisnice)
 • RK pripraví účtovníctvo SAF na prevziatie
 • Dozorná rada SAF do konania VZ splní svoje úlohy vyplývajúce zo stanov (dozrie na to KB).

1. Príprava VZ SAF a volieb do VR a DR SAF

 • stanovy – zmena adresy, ďalšie zmeny (verejná diskusia)
 • Do 14.9. prebehne interná diskusia VR a DR SAF o návrhu nových stanov.
 • Od 15.9. bude nový návrh stanov publikovaný na szf.sk.
 • Voľby do orgánov SAF
 • VR SAF vyzve vybraných kandidátov na kandidatúru do VR a DR SAF v najbližšom období.
 • VR SAF opublikuje verejnú výzvu na kandidatúru do orgánov SAF na stránke szf.sk a v emaile
  všetkým členom.
 • Kandidáti do orgánov SAF môžu predložiť svoju kandidatúru do utorka 20.9. Vzápätí bude
  zoznam kandidátov oznámený na stránke SAF.
 • O zmene volieb na elektronické sa bude hlasovať na VZ počas MSR, na mieste sa zvolia
  sčítači hlasov a volený počet členov VR SAF (odporúčaný počet súčasnou VR SAF je 7)
 • Samotné voľby prebehnú podľa nových stanov elektronicky 4.-7.10.2011.
 • V prípade neprijatia nových stanov prebehnú voľby starou formou počas VZ SAF na MSR.
 • Program VZ SAF bol schválený v podobe akú navrhol RK (v samostatnom dokumente).
 • LG overí hlasovacie práva členov SAF na VZ a hneď po MSR aktualizuje zoznam aktívnych
  členov (členstvo niekedy počas roku 2011). Tento volebný zoznam doručí sčítačom hlasov.
 • RK ešte pre MSR dorieši členstvo hráčov DG v SAF vrámci DG sekcie.

2. Príprava MSR (ultimate, individuals, DG)

 • Delegátom SAF na MSR v ultime-individuals aj na MSR discgolf je RK.
 • Nasadenie tímov na MSR bude pola výsledkov MSR na tráve 2010, pre ostatné tímy sa
  použije aktuálne poradie SUL.
 • Počas MSR individuals prebehnú len tieto disciplíny: hod do diaľky (175 g ultimate disk) a
  TRC (vrátane MTA, SFC).
 • Príspevok do SAF na MSR v discgolfe, prípadne členstvo v SAF vyrieši RK s DG sekciou.
 • Na MSR ultimate dostane víťazný tím medaile, plus všetky tímy diplomy. Diplomy vyrieši RK
  s organizátormi a grafikom SAF, medaile rieši JT.
 • Medaile budú aj za prvé tri miesta v hode do diaľky a prvé tri miesta v kombinovanom TRC.
  Za tieto disciplíny budú aj diplomy. Výsledky v MTA a SFC budú oznámené, bez cien.
 • Na MSR sa uskutoční aj súťaž v puttingu, príp. súťaž v hode do diaľky ľub. diskom. Za tieto
  súťaže budú diplomy a medaile, plus za súťaže v DG, divízie OPEN, WOMEN a JUNIOR.
 • Aj tento rok budú členovia SAF dostávať po zaplatení členského na nové obdobie nálepky.
  Výrobu zabezpečí RK.
 • Za SUL a DG ligu budú len diplomy.

3. Financie SAF

 • Stav financií SAF = cca. 2000 Eur. Záväzky: Golden Ants 230 Eur, Michal Mesároš 90 Eur,
  poplatok do WFDF na rok 2011 – cca. 160 Eur. Plánované príjmy: 500 Eur dar od firmy
  Chemix-D.
 • 2% v roku 2011 boli veľmi úspešné, vyzbieralo sa cca. 750 Euro.
 • BJ zabezpečil dotáciu pre SAF od firmy Chemix-D, z toho 500 Euro je priama dotácia SAF, 800
  Euro je podpora tímu Mor ho! na EUCF 2011 a 200 Euro je podpora tréningov tímu LayDs.
  Darovacia zmluva a prevod peňazí budú zabezpečené do konca septembra.

4. Plán podujatí na jeseň a zimu 2011-2012

 • DG: turnaj Makov (zabezpečuje Martin Krička), druhý ročník DG liga (od októbra 2011 na
  Malom Slavíne, RK a Lukáš Grožaj)
 • Akademické majstrovstvá Slovenska v ultimate by mali prebehnúť na jar 2012 (preferovaný
  je február a marec, spolupráca so SAUŠ). Zabezpečujú RK a KB.
 • iné turnaje: turnaj FTVŠ – december, ITF – november, Blowout – marec, halový hat turnaj
 • halové MSR – január/február, VR SAF osloví zástupcov klubov so žiadosťou o bidy
 • vyhodnotenie fungovania SUL 2011 – do SUL sa zapojilo málo nových klubov, VR SAF osloví
  kluby o vyjadrenie sa, v roku 2012 sa bude osobitne hodnotiť SOTG a nebude sa kombinovať
  s výsledkami turnaja.
 • SAF sa pokúsi zorganizovať v roku 2012 juniorské a začiatočnícke kempy, taktiež workshop
  pre vedúcich tímov a trénerov (BJ), prípadne letnú tour po Slovensku.

5. Správa o reprezentácii SR v roku 2011 (EUC, EYUC, WCBU)

 • VR SAF prejednala reprezentáciu SR v roku 2011. Najviac sa diskutovalo o príčinách zlého
  výsledku na EUC. Organizačný tím ROBIRAM pripraví pre VR SAF účtovný prehľad týchto
  podujatí.

6. Výročné ceny SAF

 • Po dohode s JT sa budú aj tento rok Výročne ceny SAF ako cena Puklica. VR SAF a
  organizátor podujatia Puklica (tím MD) zorganizujú prvé prípravné stretnutie už začiatkom
  októbra, zvolá ho JT.

7. Distribúcia štartovacích balíčkov

 • BJ zistí čo najskôr aktuálny stav prípravy balíčkov od Michala Mesároša. Distribúcia balíčkov
  by mala začať okamžite.

8. Zahraničná agenda

 • VR SAF prejednala plán veľkých zahraničných podujatí na roky 2012 a 2013.Slovensko bude
  mať v tom čase len juniorskú reprezentáciu. Súčasná VR SAF odporúča, aby rozbehnutie
  juniorskej repre bolo priritou SAF v najbližších dvoch rokoch (WYUC 2012, EYUC 2013, U23
  2013, XEUCF 2013.

9. Iné

 • VR SAF schálila o dotáciu tímu LayDs na skautské dni BSD 2011, nákup dvoch ultimate
  diskov.
 • VR SAF vyjadrila znepokojenie nad rastúcimi cenami vrcholovch podujatí. Oficiálnym listom
  požiada WFDF a EUF, aby zverejňovali rozpočty svojich podujatí. Taktiež JT vyjadril
  znepokojenie nad účasťou zahraničných hráčov v národných tímoch na WCBU (napr.
  Venezuela, Holandsko v divízii MIX). SAF tieto výhrady bude tlmočiť WFDF.

Úlohy

 1. BJ aspoň čiastočne doplní chýbajúce zápisnice (do konca septembra 2011)
 2. RK pripraví účtovníctvo SAF na prevziatie (do konca septembra 2011)
 3. Dozorná rada SAF do konania VZ splní svoje úlohy vyplývajúce zo stanov (dozrie na to KB, do
  MSR).
 4. Do 14.9. prebehne interná diskusia VR a DR SAF o návrhu nových stanov (zabezepčí RK)
 5. Od 15.9. bude nový návrh stanov publikovaný na szf.sk (zabezpečí RK)
 6. VR SAF vyzve vybraných kandidátov na kandidatúru do VR a DR SAF v najbližšom období
  (email pošle RK 8.9.)
 7. VR SAF opublikuje verejnú výzvu na kandidatúru do orgánov SAF na stránke szf.sk a v emaile
  všetkým členom (RK, 8.9.)
 8. Kandidáti do orgánov SAF môžu predložiť svoju kandidatúru do utorka 20.9. Vzápätí bude
  zoznam kandidátov oznámený na stránke SAF (Miki Kvetan).
 9. RK zabezpečí priebeh VZ na MSR.
 10. LG overí hlasovacie práva členov SAF na VZ a hneď po MSR aktualizuje zoznam aktívnych
  členov (členstvo niekedy počas roku 2011). Tento volebný zoznam doručí sčítačom hlasov.
 11. RK ešte pre MSR dorieši členstvo hráčov DG v SAF vrámci DG sekcie.
 12. Delegátom SAF na MSR v ultime-individuals aj na MSR discgolf je RK.
 13. Príspevok do SAF na MSR v discgolfe, prípadne členstvo v SAF vyrieši RK s DG sekciou.
 14. Medaile na MSr vyrieši JT, diplomy RK.
 15. Aj tento rok budú členovia SAF dostávať po zaplatení členského na nové obdobie nálepky.
  Výrobu zabezpečí RK.
 16. Darovacia zmluva od Chemix-D a prevod peňazí budú zabezpečené do konca septembra (BJ)
 17. Akademické majstrovstvá Slovenska v ultimate by mali prebehnúť na jar 2012 (preferovaný
  je február a marec, spolupráca so SAUŠ). Zabezpečujú RK a KB.
 18. halové MSR – január/február, VR SAF osloví zástupcov klubov so žiadosťou o bidy
 19. vyhodnotenie fungovania SUL 2011 – do SUL sa zapojilo málo nových klubov, VR SAF osloví
  kluby o vyjadrenie sa, v roku 2012 sa bude osobitne hodnotiť SOTG a nebude sa kombinovať
  s výsledkami turnaji (email zástupcom klubov pripraví RK)
 20. Organizačný tím ROBIRAM pripraví pre VR SAF účtovný prehľad týchto podujatí (JT a Petra
  Morávková)
 21. VR SAF a organizátor podujatia Puklica (tím MD) zorganizujú prvé prípravné stretnutie už
  začiatkom októbra, zvolá ho JT.
 22. BJ zistí čo najskôr aktuálny stav prípravy balíčkov od Michala Mesároša a informuje VR SAF.
 23. VR SAF vyjadrila znepokojenie nad rastúcimi cenami vrcholovch podujatí. Oficiálnym listom
  požiada WFDF a EUF, aby zverejňovali rozpočty svojich podujatí. Taktiež JT vyjadril
  znepokojenie nad účasťou zahraničných hráčov v národných tímoch na WCBU (napr.
  Venezuela, Holandsko v divízii MIX). SAF tieto výhrady bude tlmočiť WFDF.(RK a JT).

V Bratislave 8.9.2011
Spísal: Richard Kollár

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.