Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 21.3.2012

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 21.3.2012
U Očka, Bratislava, 21.3.2012, 18:00
Prítomní
VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Patrik Sopóci, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš (Ján Bernát sa ospravedlnil)
DR SAF: Jozef Čierny
Prísediace: Petra Morávková, Lucia Návratová

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Pravidlá UL SAF
 3. Grantový program SAF
 4. Vyhodnotenie školenia SAF pre kapitánov
 5. Juniori 2012
 6. 2% z dane pre SAF
 7. Kalendár SAF na rok 2012, výhľad na rok 2013
 8. Financie SAF
 9. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF, pečiatka SAF
 10. Zahraničná agenda: pravidlá výberu tímov na EUCQ a na
 11. xEUCF 2013
 12. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh

 • MK zvolá stretnutie Redakčnej rady webstránky (hotovo)
 • JN zvolá stretnutie VR SAF (hotovo)
 • MK pripraví súhrnný superdokument VR SAF, v ktorom budú nalinkované dôležité
  dokumenty SAF (hotovo)
 • MM a pracovná skupina balíčkov pripravia do konca januára štartovacie balíčky na
  distribúciu. Zároveň zabezpečia adresy na učiteľov a navrhnú rozbehovú kampaň s možným
  turnajom na jeseň 2012. PS pomôže s distribúciou medzi skautské oddiely (hotovo, termín
  uzavretia balíčkov sa ale posunul kvôli novým potrebným úlohám)
 • PS, JN dohodne počas januára stretnutie zástupcov klubov s VR SAF. JN zostaví na základe
  výsledkov tohto stretnutia kalendár SAF (hotovo)
 • PS zostaví na základe diskusie na stretnutí návrh pravidiel na SUL 2012, o pravidlách bude
  následne hlasovať VR SAF (hotovo, schválené pár dní po tomto stretnutí)
 • PS požiada organizátorov Puklice 2011 o prístup k detailným anonymizovaným výsledkom
  hlasovania a rozpočtu podujatia (hotovo)
 • RK, KB prihlásia tím juniorov na turnaj v Grazi a oslovia kapiánov tímov a učiteľov o
  nominácie do tímu. Tím na marcovom turnaji aj povedú (hotovo)
 • MK do konca decembra 2011 pripraví návrh pravidiel pre príspevky klubom od SAF (hotovo)
 • KB, MM, RK pripravia vo februári-marci workshop pre kapitánov a trénerov tímov (hotovo)
 • RK na jar 2012 zorganizuje Akademické majstrovstvá Slovenska (kvôli nedostatku voľných
  termínov presunuté na jeseň 2012)
 • RK podanie daňového priznania (hotovo)
 • RK žiadosť o podporu z Ministerstva školstva (hotovo)
 • RK uverejniť systém rozpisov na turnaje SAF (hotovo)
 • RK kampan na 2% z dane (szf.sk, email, facebook) (hotovo)
 • MK zverejni podmienky na ziskavanie grantov SAF klubom a clenom (dovtedy ich treba
  schvalit VR SAF!) (hotovo)
 • PS zverejni pravidla ultimate ligy na rok 2012 (dovtedy ich treba schvalit VR SAF) (až po
  schválení)

Balíčky: Práve sa rieši podrobnosti distribúcie štartovacích balíčkov s Discline.com. (Deadline
je koniec marca.) Zmanažuje MM a následne zvolá ďalšie stretnutie skupiny. Niektorí
čleonvia prípravnej skupiny balíčkov nedodali sľúbené materiály. RK zabezpečil súhlas s
použitím materiálov zo stránky gymclassultimate.com s výučbovými videami (odpadá
potreba natáčať viaceré vlastné videá). Anglické preklady textov a videií na tejto stránke
pôjdu do druhej edície balíčkov. Plánovaná stredoškolská liga bude na pretrase na neskorších
stretnutiach, keďže je to téma na dlhšiu diskusiu. Upozornenie na niektoré nesplnené úlohy,
ktoré sa obratom vyriešili.

2. Pravidlá UL SAF

 • Sú v štádiu, kedy sú doriešené hlavné body, rieši sa už len bodovanie ligy a spôsob rátania
  spiritu, čo je interná vec. Keďže sa nepodarilo bodovanie ligy vyriešiť na mieste, vec sa
  dorieši emailom v rámci VR SAF. Hneď po doriešení tohoto bodu budú pravidlá zverejnené
  na stránke (tzv. webovom sídle) Ultimate ligy SAF, na ktorú bude aj odkaz zo szf.sk. Do piatku
  spustí PS hlasovanie o nových pravidlách.

3. Grantový program SAF

 • Úspešný žiadateľ bude povinný v prípade, ak sa zmení účel použitia peňazí informovať o tom
  VR SAF emailom. Menšie zmeny neprechádzajú hlasovaním. Ak člen VR SAF podá k zmene
  námietku, podlieha príspevok a jeho výška opätovnému hlasovaniu VR SAF. Do pravidiel pre
  udelenie dotácií pribudne pravidlo o zverejnení krátkej správy o udelení dotácii od SAF na
  webstránke žiadateľa. Budeme tiež požadovať, aby štruktúra vyúčtovania príspevkov bola v
  súlade s podanou žiadosťou o dotáciu, aby bolo možné overiť oprávnenosť nákladov. Všetky
  tieto zmeny zakomponuje MK do pravidiel grantového programu.
 • RK vyjadril pripomienky k vyúčtovaniu príspevku SAF na školenie klubu Mental Discorders.
  Prebehla vášnivá diskusia, v ktorej prísediaci zástupcovia tímu MD dodali ďalšie informácie.
  Na základe týchto dodatočných informácii už žiadne ďalšie námietky neboli. V budúcnosti
  budeme takýmto problémom predchádzať systematicky. KB a RK tiež upozornili na potrebu
  vyhnúť sa v budúcnosti kolíziám termínov podujatí SAF (najmä prioritných podujatí SAF) s
  akciami a turnajmi klubov. JN sa bude snažiť to v budúcnosti riešiť v predstihu (aj tak však pre
  veľký počet akcií nejaké kolízie budú nevyhnutné).

4. Vyhodnotenie školenia SAF pre kapitánov

 • KB zverejnenila dokument (dole) so spätnou väzbou od kapitánov a vyhodnotením podujatia.
  Uspeli najmä praktické ukážky nových drilov a hier, a správnej rozcvičky a cviky v posilňovni.
  Tiež sa zaznamenali návrhy účastníkov školenia na zlepšenia do budúcna. Drvivá väčšina
  zúčastnených kapitánov sa vyjadrila, že na podobné stretnutie ešte určite v budúcnosti prídu.
 • Termín ďalšieho školenia je ešte nejasný, keďže organizátori (KB, MM) usúdili, že túto jeseň
  by bolo zrejme ešte skoro a na jar 2013 bude zrejme naplnený kalendár. (Školenie sa viaže aj
  na vonkajšie aktivity.) V septembri sa preto uskutoční anketa o tom, či by kapitáni išli na
  ďalšie stretnutie už túto jeseň, kedy bude značne voľnejší kalendár ako na jar 2013.
  Zabezpečí KB.

5. Juniori 2012

 • Juniori sú pre SAF jednou z najväčších priorít tento rok, čo sa potvrdilo účasťou 32 juniorov
  na turnaji v Grazi, kde slovenský výberový tím (pod neoficiálnym názvom Slovakia
  Serenators) skončil na druhom mieste z 11 a kvalitné výkony podali aj ďalšie dva slovenské
  tímy. Preto budú uskutočnené juniorské kempy (zrejme v TT) a hľadá sa pre nich vhodný
  turnaj s dobrou konkurenciou v termíne nekolidujúcom s inou aktivitou. V roku 2010 sa ako
  vhodný ukázal turnaj v rakúskom Poysdorfe, kde sa pripravovala aj U23 reprezentácia pred
  turnajom vo Florencii 2010, alebo prípadné české nováčikovské, či juniorské turnaje. Vhodný
  turnaj nájde RK a následne pripraví našu účasť na turnaji.

6. 2% z dane pre SAF

 • S viacerými SK klubmi bola uzavretá dohoda o zbieraní príspevkov z 2% z dane na účet SAF.
  Tieto prostriedky potom budú poukázané klubom (za dohodnutých podmienok).
 • Na stretnutí sa upresňovali hlavne formálne záležitosti ohľadom vyberania príspevku
  jednotlivými klubmi. Lucia Návratová poskytla znenie aktuálneho zákona, ktorý rieši
  fakturáciu príspevkov. Do budúcna budú mať tieto náležitosti jednotné pravidlá. Odložené
  do najbližšieho stretnutia, keďže s návrhmi, ktoré na stretnutí padli musia byť členovia VR
  SAF uzrozumení v predstihu. Pred najbližším stretnutím VR SAF rozbehne RK diskusiu o
  pravidlách na rok 2013. RK v budúcnosti navrhuje časť príspevkov poukazovať v prospech
  SAF.

7. Kalendár SAF na rok 2012, výhľad na rok 2013

 • Upresnili sa turnaje, ktoré sa uskutočnia túto jeseň. Sú to: MSR na tráve OPEN, Akademické
  MSR (príp. ich ekvivalent), ITF, DG turnaje (MSR a finále SK ligy), stredoškolské turnaje (v
  náväznosti na balíčky), juniorský kemp. Je potrebné doriešiť fungovanie MSR individuals v
  rámci MSR na tráve. Na rok 2013 nepadol žiaden návrh na nové aktivity SAF okrem
  prihlásenia juniorského tímu na EUYC 2013 a podpory rozbehnutia aktivít na úrovni
  stredných škôl.

8. Financie SAF

 • RK vysvetlil potrebu zmeny účtu, SAF bude v budúcnosti potrebovať 3 rôzne účty: bežný účet
  na bežné výdavky, fondový účet na zbieranie prostriedkov z 2% z dane a samostatný fondový
  účet na štátnu dotáciu. Posledné dva účty musia byť vytvorené špeciálne na danú akciu, je to
  v podmienkach žiadosti. Z týchto dôvodov na jeseň 2012 prebehne reštrukturalizácia účtov
  SAF.
 • RK tiež zabezpečil zmeny ohľadom podpisových práv k účtom SAF. Všetci predchádzajúci
  oprávnení zástupcovia SAF boli vyškrtnutí a budú nahradení MK a BJ z Dozornej rady SAF.
 • RK tiež podal daňové priznanie za SAF, zatiaľ sme nemohli uhradiť vzniknutú daňovú
  povinnosť, keďže nám nebolo pridelené číslo účtu, na ktorý treba peniaze poukázať.
 • RK podal žiadosť o dotáciu na Ministerstvo školstva v rámci výzvy na podporu športových
  odvetví na rok 2012. V prípade pridelenia dotácie je použitie týchto peňazí špecificky viazané
  na aktivity, ktopré budú súčasťou zmluvy medzi SAF a ministerstvom. Rozhodnutie
  očakávame do konca marca 2012. RK o ňom bude VR SAF informovať a uzatvorí za SAF
  prípadnú zmluvu o dotácii.
 • Výber členského od sezónu 2012/13 bude zaťažený väčšou administráciou, keďže všetky
  účtovné položky, t.j. výber členského od každého hráča musia byť vydokladované príjmovými
  pokladničnými blokmi, ktorých súčasťou je aj číslo občianskeho preukazu člena. Kapitáni
  budú preto požiadaní o to, aby tieto čísla v predstihu zozbierali a vysvetlili túto zmenu vo
  svojich tímoch. Keďže ide o mimoriadnu administratívnu záťaž, účtovník SAF ani organizátor
  podujatia (ktorý vyberá ostatné poplatky za turnaj) nie sú sami schopní zabezpečiť
  vypisovanie a vydávanie pokladničných dokladov. Z toho dôvodu RK požaduje súčinnosť
  členov VR SAF na podujatí pri tejto činnosti.
 • Takisto sa na budúcom stretnutí bude riešiť úprava (pri 4-percentnej slovenskej inflácii s
  najväčšou pravdepodobnosťou zvýšenie) členského na ďalšiu sezónu.

9. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF, pečiatka SAF

 • Pre agendu SAF bude potrebná nová pečiatka s údajmi ako IČO a pod, ktoré teraz na pečiatke
  chýbajú. RK zabezpečí výrobu novej pečiatky.
 • Takisto bude treba zadovážiť nové nálepky SAF a iné reklamné predmety SAF ako sú napr.
  disky so špeciálnou potlačou a iné. Ponechané na neskoršiu diskusiu elektronickou formou.
  Bude predmetom diskusie na najbližšom stretnutí VR SAF.

10. Zahraničná agenda: pravidlá výberu tímov na EUCQ a na xEUCF 2013

 • Keďže môže nastať situácia, kedy na turnaj PreCEL (EUCQ) bude chcieť ísť viac tímov, než
  nám bude prisúdených bidov (tento problém je aktuálny v ČR), tak je potrebné riešiť
  nasadenie slovenských tímov na takéto podujatia. V roku 2012 takýto problém ešte
  neočakávame a tak sa zatiaľ prijali pre túto sezonu nasledujúce pravidlá: divízia OPEN (4
  bidy) Mor ho! + ďalšie tímy podľa poradia na MSR na tráve 2011. Predmetom najbližších
  jedného-dvoch stretnutí VR SAF bude aj diskusia o pevných pravidlách na pridelovanie bidov
  na takéto podujatia v budúcnosti. Do júna 2012 príjme VR SAF pravidlá na distribúciu bidov
  na rok 2013 (aj v prípade konania xEUCF 2013, kde budeme možno môcť požiadať aj o
  miestá navyše, ktoré nevybojujú slovenské tímy v regionálnej kvalifikácii).
 • Nasadenie pre sezónu 2012 open:
  1.MorHo! 2.Mental Discorders 3.Morthens 4.Golden Ants
 • Európska séria turnajov EUCS (EUCQ = preCEL, EUCR = CEL, EUCF) bude veľmi
  pravdepodobne v roku 2013 rozšírená o kategóriu mix, ktorá sa bude konať zároveň s
  kategóriami Open a Women, takže hráči budú môcť hrať len v jednej z nich. V Európe v
  tomto ale nepanuje zhoda, keďže menšie zväzy chcú oddelený termín týchto turnajov.

11. Iné

 • Ďalšie stretnutie VR SAF bude o mesiac v Bratislave. Zvolá ho JN.

Úlohy

 1. MM rozpíše mejl ohľadom vecí, ktoré potrebuje na splnenie termínu sfinalizovania
  balíčkov (do konca marca 2012)
 2. MM v spolupráci so skupinou balíčkov pripraví koncept stredoškolskej súťaže, ktorá by
  mohla začať už na jeseň 2012 (do nabližšieho strentutia VR SAF). Na najbližšom stretnutí VR
  SAF sa zriadi skupina na riadenie týchto aktivít.
 3. PS dá na hlasovanie alternatívy pravidiel Ultimate ligy SAF (do piatku 23. marca), následne
  VR SAF expresne odhlasuje pravidlá. MK potom zabezpečí uverejnenie pravidiel na stránke
  ligy, PS tiež okamžite oznámi zverejnenie pravidiel zástupcom klubov.
 4. MK zabezpečí čo najskoršie zaradenie zmien v podmienkach grantového programu do jeho
  pravidiel. Zmenu oznámi klubom (čo najskôr, určite do konca marca).
 5. . KB v septembri 2012 urobí anketu o termíne najbližšieho školenia kapitánov SAF (do konca
  septembra). Následne určí termín školenia.
 6. RK vyberie vhodný turnaj pre štart SK juniorov (čo najskôr, podľa termínových možností).
 7. RK pripraví návrh pravidiel SAF na spoločné vyberanie príspevkov z 2% z dane s platnosťou
  od roku 2013. (do najbližšieho stretnutia VR SAF).
 8. JN sa s príslušními klubmi, členmi VR SAF pokúsi zostaviť presný kalendár na jeseň 2012
  (do konca mája 2012) a pripraví návrh kalednára SAF na rok 2013 (do konca spetembra
  2012).
 9. RK zabezpečí zmenu štruktúry účtov SAF (do konca decembra 2012).
 10. RK v spolupráci s MK a BJ pridá podpisové práva k účtom SAF týmto zástupcom SAF (do
  konca júna 2012).
 11. RK zabezpečí zaplatenie dane SAF za rok 2011 (okamžite po oznámení čísla účtu pre SAF).
 12. RK uzavrie dohodu s ministerstvom o dotácii, ak nám bude poskytnutá. O dohode bude
  informovať VR SAF (okamžite po jej podpísaní).
 13. Všetci členovia VR SAF pomôžu s vysvetlovaním nadmernej byrokracie pri vyberaní
  členského od obdobia 2012-2013.
 14. MK pripraví do najbližšieho stretnutia VR SAF návrh na výšu členského v SAF na obdobia
  2012-13 (do najbližšieho stretnutia VR SAF).
 15. RK zabezpečí výrobu novej pečiatky SAF (do konca júna 2012).
 16. RK zabezpečí, že SK tímy na EUCQ 2012 budú vyberané podľa pravidel dohodnutých VR SAF.

Spísal: Mikuláš Kvetan
Overovateľ: Richard Kollár
Linky:
Originálna zápisnica
Hodnotenie školenia SAF

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.