Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 23.4.2012

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 23.4.2012
U Očka, Bratislava, 23.4.2012, 18:30
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš.
Neprítomní členovia VR SAF: Patrik Sopóci (ospravedlnený), Ján Bernát (zabudol, na to, že je
stretnutie).

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Schválenie výročnej finančnej správy a správy o činnosti SAF
 3. Určenie členského na obdobie 2012-2013
 4. Vyhodnotenie prvého kola UL SAF
 5. Pravidlá rozhodovania VR SAF
 6. Formalizácia pravidiel výberu tímov na EUCQ a na xEUCF 2013
 7. Pravidlá pre pomoc klobom pri výbere 2% z dane pre SAF (od roku 2013)
 8. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF
 9. Plán stredoškolských súťaží
 10. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh

 • Nedokončené úlohy:
  pripraviť štartovacie balíčky na distribúciu,
  dokončiť dokument s formátmi turnajov SAF pre rôzne počty účastníkov,
  pravidlá na distribúciou bidov pre slovenské kluby na rok 2013.

2. Schválenie výročnej finančnej správy a správy o činnosti SAF

 • RK pripravil obidve správy a dal ich k dispozícii členom VR SAF. VR SAF ich schvaľuje a
  následne posunie na schválenie DR SAF.
 • Nie všetci členovia VR SAF si však pred zasadaním prečítali dokumenty.
 • Svoje pripomienky môžu členovia VR SAF k obom dokumentom posielať do stredy 25.4.
 • Ak budú potrebné zmeny, do piatku 27.4. JN pripraví dokument pre DR SAF.

3. Určenie členského na obdobie 2012-2013

 • MK pripravil návrh výšky členského na obdobie 2012-2013.
 • Po diskusii bolo schválené členské na obdobie 2012-2013 v nezmenenej výške 10 Euro,
  poplatok nečlenov SAF na ligových turnajoch bude 3 Euro, poplatok nečlenov na MSR v
  discgolfe bude 1 Euro.
 • MM predložil návrh, aby sa vypracoval dokument, ktorý bude sumarizovať výhody členstva v
  SAF. VR SAF dokument vyhotoví do konca augusta 2012.

4. Vyhodnotenie prvého kola UL SAF, úprava propozícií

 • Hodnotenie účasti na turnaji – organizácia turnaja bola hodnotená veľmi pozitívne, avšak VR
  SAF konštatovala, že výška TF na turnaji bola príliš vysoká a vzhľadom na náklady mala byť
  stanovená nižšie. VR SAF tiež prediskutovala rozpočet podujatia. Finančné vyrovanie
  zabezpečí s organizátormi RK.
 • VR SAF analyzovala spôsob odmeny pre organizátorov podujatí ultimate ligy SAF. Po dlhšej
  diskusii sa VR SAF zhodla, že výška odmeny zostane aj v ďalšom roku rovnaká – t.j. max. 100
  Euro zisk, 50 Euro finančná rezerva. Organizátor podujatia však musí uhradiť TF a PF za
  svojich hráčov (MK pridá do propozícií). VR SAF tiež odporúča pre hráčov pripraviť viac typov
  balíčkov podľa typov služieb, napr. PF s večerou, PF bez večere, PF s ubytovaním a podobne,
  tak, aby hráči platili najmä svoje vlastné náklady.
 • Prebehla aj diskusia o bodovaní SOTG na turnaji jednotlivými tímami (na základe podnetu
  hráča tímu Kus plastu na webstránke turnaja). VR SAF saa zhodla, že je veľmi ťažké posúdiť
  bodovanie SOTG na turnaji. Kompletné výsledky však boli zverejnené na webe SAF (vrátane
  udelených bodov). MM a MK budú o tejto otázke komunikovať s tímovými kapitánmi. MM
  navrhol venovať sa tejto otázke aj na budúcom školení pre kapitánov tímov SAF.
 • MM upozornil, že organizátor turnaja nezabezpečil na turnaj zdravotníka.
 • MK pripraví na základe propozícií podujatia checklist pre organizátorov turnaja, aby sa
  nezabudlo na dôležité veci potrebné na turnaji.
 • MK pripraví na základe propozícií podujatia checklist pre organizátorov turnaja, aby sa
  nezabudlo na dôležité veci potrebné na turnaji.

5. Pravidlá rozhodovania VR SAF

 • VR SAF stále nemá formalizované pravidlá svojho rozhodovania, t.j. koľko hlasov je
  potrebných na schválenie rozhodnutia a pod., najmä pri internetových hlasovaniach. Bolo by
  dobré tieto pravidlá dohodnúť a vyhnúť sa nejasnostiam v budúcnosti. RK na strenutí preložil
  svoj návrh pravidiel a pravidiel volieb do orgánov SAF. Na stretnutí sa návrh zbežne
  predstavil, o pravidlách bude VR SAF diskutovať do najbližšieho stretnutia, kde sa budú
  schvaľovať.

6. Formalizácia pravidiel výberu tímov na EUCQ a na xEUCF 2013

 • Odložené na najbližšie zasadanie.

7. Pravidlá pre pomoc klobom pri výbere 2% z dane pre SAF (od roku 2013)

 • RK pripravil formuláciu pravidiel pre 2% z dane od roku 2013.
 • V návrhu sa popisuje za akých podmienok budú mať SK tímy možnosť vyberať prostriedky s
  pomocou SAF, avšak za cenu odvodu istej časti prostriedkov.
 • O výške tohto odvodu prebehla diskusia, v ktorej mali členovia VR SAF veľmi rozdielne
  názory.
 • Presné pravidlá budú predmetom emailovej diskusie.
 • KB a JN zistia, aké sú trhové ceny účtovníkov, aby vedela VR SAF lepšie odhadnúť cenu
  služby, ktorú klubom poskytuje.
 • Následne RK vypracuje alternatívne návrhy na hlasovanie VR SAF.

8. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF

 • Aké propagačné materiály si dá zhotoviť SAF a v akom objeme? (nálepky pre členov,
  markery, disky, tričká?)
 • Preložené na najbližšie stretnutie VR SAF.

9. Plán stredoškolských súťaží

 • MM pripravil so skupinou plán stredoškolských súťaží naviazaných na balíčky. Na základe
  materiálov ČALD navrhol zostaviť skupinu regionálnych garantov.
 • Na jeseň 2012 sa SAF pokúsi zorganizovať prvé priateľské zápasy škôl v rámci jedného
  regiónu a tiež jednodňový turnaj pre SŠ tímy (organizovaný podľa možnosti počas týždňa).
 • MM osloví SŠ kontakty so žiadosťou o organizovanie tohto turnaja.

10. Iné

 • Pohoda 2012 (Patrik) – odložené na budúce stretnutie VR SAF
 • urbanet.sk – festival v Bratislave zaciatkom juna, dobra prilezitost na propagaciu, mnoho
  bratislavskych hracov vsak bude v tom case v Cechach na FFFF (Patrik) – odložené na ďalšie
  stretnutie VR SAF.
 • Štart zahraničných tímov a hráčov na SK lige (začiatok diskusie).
 • Ďalšie stretnutie VR SAF bude v druhej polovici mája v Bratislave. Zvolá ho JN.

Nové úlohy

 1. MM pripraví balíčky na distribúciu, predtým zvolá stretnutie pracovnej skupiny, dohodne
  zmluvu o distribúcii s firmou Discline.com, a pošle oznam učiteľom, ktorý už bude obsahovať
  aj plán na naväzujúce aktivity na jeseň 2012 a jar 2013 (zápasy a turnaj). Adresy na učiteľov
  získame aj do G. Argaja. Materiál k balíčkom MM pred začiatkom distribúcie sprístupní
  členom VR SAF. (do konca mája)
 2. RK vypracuje návrh pravidiel na distribúciu bidov na vrcholné klubové podujatia s
  platnosťou od roku 2013. (do najbližšieho stretnutia VR SAF)
 3. Do stredy 25.4. môžu členovia VR SAF pripomienkovať Výročnú správu o činnosti SAF a
  Výročnú finančnú správu SAF predloženú RK na rokovanie VR SAF. Po tomto termíne RK
  predloží RK správy na posúdenie DR SAF. (do 27.4.2012)
 4. VR SAF poverí svojho člena, ktorý do konca augusta 2012 vypracuje dokument: Výhody
  členstva v SAF. (prerokuje sa na najbližšom stretnutí VR SAF)
 5. RK a MK odkomunikujú reakciu VR SAF na vyúčtovanie ligového turnaja v Špačinciach a
  dohodnú vyriešenie nezrovnalostí v ňom. (do najbližšieho stretnutia VR SAF)
 6. MK pripraví checklist pre organizátorov turnajov SAF, ktorý poskytne delegát SAF
  organizátorom turnaja pred turnajom. Checklist sa pred zverejnením dá posúdiť VR SAF –
  hlasovanie je potrebné len v prípade rozličných názorov. (do 15.5.2012)
 7. Do najbližšieho stretnutia VR SAF sa členovia VR SAF dobre oboznámia s návrhom
  rohodovacích mechanizmov VR SAF, ktorý vypracoval RK. Materiál bude predmetom diskusie
  na stretnutí VR SAF a bude sa o ňom, prípadne jeho pozmenenej podobe, hlasovať. (do
  najbližšieho stretnutia VR SAF)
 8. KB a JN zistia výšku možných nákladov na účtovníctvo SAF. Podľa toho RK zostaví niekoľko
  alternatívnych návrhov na výšku poplatku za vyberanie 2 percent z dane pre kluby
  prostredníctvom SAF. Alternatívne návrhy dá na hlasovanie VR SAF. (do 15.5.2012)
 9. Členovia VR SAF predložia na najbližšom stretnutí VR SAF svoje návrhy na výrobu
  propagačných materiálov a predmetov SAF. (do najbližšieho stretnutia VR SAF)
 10. VR SAF na najbližšom stretnutí založí pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať
  stredoškolským a vysokoškolským súťažiam v ultimate frisbee. (do najbližšieho stretnutia VR
  SAF)
 11. Členovia VR SAF si do najbližšieho stretnutia vyjasnia vlastné postoje ohľadom štartu
  zahraničných hráčov a tímov na turnajoch MSR a ULSAF. Po stretnutí poverený člen VR SAF
  vypracuje písomný formuláciu návrhi pravidiel na štart na týchto podujatiach, tak aby sa
  podľa týchto pravidiel postupovalo od súťažnej sezóny 2012-2013, vrátane MSR v septembri
  2012. (do konca júna 2012)
 12. JN dohodne termín MSR v ultimate s ich organizátormi (tím Golden Ants). (do konca mája 2012)
 13. JN zistí, či tím Kus plastu Senica má stále záujem organizovať tretie kolo UL SAF koncom
  augusta 2012. O výsledku bude informovať VR SAF, ktorá určí na toto podujatie delegáta
  SAF. (do konca mája 2012)
 14. JB pripraví v spolupráci so sekciou DG tlačovú správu o otvorených MSR v DG v
  Smoleniciach a pošle ju do médií, následne po skončení turnaja pošle do médií aj výsledky
  turnaja. (do konania turnaja v júni 2012)

V Bratislave, 23.4.2012.
Spísal: Richard Kollár
Overovateľ: Katarína Boďová

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.