Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 16.8. 2012

Zápisnica zo stretnutia VR SAF – 16.8.2012
U Očka, Bratislava, štvrtok 16.8.2012, 16:30
Prítomní členovia VR SAF: Richard Kollár, Mikuláš Kvetan, Katarína Boďová, Júlia Návratová,
Michal Mesároš, Patrik Sopóci
Neprítomní členovia VR SAF: Ján Bernát
Prísediaci: Branislav Jaško, Adrián Németh, Adam Flajs

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2012, administrácia dotácie
 3. Problémy s identifikáciou platieb z 2% z dane za rok 2012
 4. Majstrovstvá Slovenska v ultimate a individuals 2012, pravidlá individuals 2012
 5. Príprava Valného zhromaždenia SAF počas MSR, program
 6. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF
 7. Reprezentácia Slovenska 2013 (ECBU, EUCS, xEUCF, EYUC)
 8. Juniori 2013
 9. Hlasovanie o Pravidlách rozhodovania VR SAF
 10. Diskusia o úlohách a zmysle SAF: načo je SAF? konflikty SAF a tímov, papierovanie
  navyše, rozdelenie úloh s odstupom času, komunikácia (navrhol Jeno)
 11. Výročné ceny SAF/Puklica 2012
 12. Iné

Podrobný program:

1. Kontrola plnenia úloh

 • Zostávajúce nesplnené úlohy:
 • výroba pečiatky (RK, musí počkať na vyriešenie situácie s účtami)
 • zmena účtov (RK, v januári 2013)
 • prelinkovanie a úprava pravidiel na szf.sk (MK, do konca augusta)
 • termín školenia a anketa (KB, do konca septembra)
 • zverejnenie dokumentu Výhody členstva v SAF na stránke (RK, MK, do konca augusta)
 • pravidlá pre štart cudzincov na MSR a ULSAF (VR SAF, do konca roku 2012)
 • predbežný kalendár SAF 2013 (JN, do konca septembra)

2. Rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2012, administrácia dotácie

 • Boli prejednané presné pravidlá rozdelenia dotácie v roku 2012: 50% reprezentácia, 25%
  juniori, 25% domáce podujatia.
 • V prvom kole sa prerozdelí 90% dotácie, keďže je možnosť jej krátenia zo strany ministerstva,
  posledných 10% sa prerozdelí na konci roka podľa rovnakého kľúča.
 • Peniaze na reprezentáciu budú rozdelené v pomere 55:45 medzi Mor ho! a LayDs.
  Rozdelenie peňazí v rámci tímov je v kompetencii vedenia tímov.
 • Peniaze na juniorov boli už použité (350 Euro Graz, 100 Euro kemp) a budú sa na rovnaký
  účel blokovať v roku 2013, zvyšné prostriedky sa použijú na zostávajúce podujatia v roku
  2012 (kemp/turnaj, advanture cup, winterCEL)
 • Peniaze na domáce podujatia sa použili účelovo na školenie trénerov (budú sa účelovo viazať
  na budúci rok) a zvyšok sa použije na zníženie nákladov pre tímy na MSR, ktoré sa zúčastnili
  UL SAF 2013, vždy iba pre jeden tím klubu.
 • Spôsob vyúčtovania predložil elektronicky RK, VR SAF ho schválila.
 • Na rok 2013 sa už bude pripravovať vopred predbežný rozpočet SAF (pripraví RK do konca
  decembra 2012).
 • IŠŠ – SAF vzniká povinnosť zadávať údaje o kluboch a hráčoch do IŠŠ. Bude potrebné vyriešiť
  právnu subjektivitu klubov (RK prekonzultuje s ministerstvom) a získať dátumy narodenia
  športovcov – členov SAF.
 • KB a PS sa postarajú o zadávanie údajov do systému.
 • RK pripraví do MSR novú prihlášku do SAF, ktorá bude obsahovať aj potvrdenie o zaplatení
  členského príspevku a súhlas s prácou s osobnými údajmi (dátum narodenia).
 • RK a MK zabezpečia umiestnenie loga ministerstva na stránke SAF (hneď po podpísaní
  zmluvy s ministerstvom).
 • Vyúčtovanie – MK získa od organizátorov turnajov v Senici a Zlatých Moravciach príslušné
  účtovné doklady (do konca septembra).

3. Problémy s identifikáciou platieb z 2% z dane za rok 2012

 • JN preskúma možnosť získať dodatočné identifikačné údaje prišlých platieb na daňovom
  úrade (do konca októbra).
 • RK zistí platby od DG (do konca septembra)
 • VR SAF príjme kľúč podľa ktorého budú delené neidentifikované platby budú rozdelené
  medzi SAF a ostatných príjemcov.

4. Majstrovstvá Slovenska v ultimate a individuals 2012, pravidlá individuals 2012

 • MK dohodne časové sloty pre zaradenie individuals do programu (pred MSR).
 • RK oslovil hráčov Outsiterz aby zorganizovali súťaže individuals (šéfom bude Michal Kováč).
 • Ak budú z časových dôvodov potrebné obmedzenia počtu štartujúcich v individuals, ozámi sa
  to ešte pred konaním turnaja tímom, aby mohli usporiadať interné kvalifikácie. Ak sa kluby
  dohodnú, môže hráč jedného klubu nahradiť hráča iného klubu na súťaži.
 • Na návrh BJ sa na ULSAF v Senici a na MSR ustanoví SOTG komisia, ktorá vyberie troch
  zástupcov, ktorí budú počas turnaja sledovať výsledky SOTG a v prípade potreby budú
  kontaktovať tímy. Na druhú stranu SOTG tlačiva budú môcť tímy písať slovné poznámky k
  zápasom.

5. Príprava Valného zhromaždenia SAF počas MSR, program

 • Predbežný program VZ SAF: schválenie výročnej správy a výročnej finančnej správy, diskusia.
  RK vyzval členov VR SAF, aby sa osobne zúčastnili na diskusii po VZ SAF.
 • RK, MK spolu s organizátormi nájdu vhodné miesto zasadnutia a vhodný priestor na diskusiu.

6. Tlač nálepiek a iných propagačných materiálov SAF

 • JN zabezpečí výrobu nálepiek SAF, ktoré navrhol Maroš Morvajov, grafik SAF. Sú dvoch
  typov – členské a propagačné.
 • Dotáciu na nálepky do výšky 150 Euro schválila SAF elektronicky vopred.
 • Propagačné nálepky sa budú používať počas celého nasledujúceho roka, návrh na ich
  rozdelenie predloží do konca augusta JN.
 • SAF sa pokúsi už v tejto sezóne zaobstarať putovnú cenu pre víťaza MSR – drevený disk. KB
  preskúma cenové ponuky a informuje VR SAF o možnostiach. SAF následne vyberie cenovo
  primeranú trofej.

7. Reprezentácia Slovenska 2013 (ECBU, EUCS, xEUCF, EYUC)

 • ECBU (Španielsko, koniec júna 2013) – plážové majstrovstvá Európy – JN pripraví do konca
  septembra online prieskum záujmu medzi hráčmi, MK pripraví príspevok o podujatí na
  stránku SAF.
 • Následne VR SAF vyberie trénera/trénerov, ktorí zostavia tímy.
 • VR SAF v predbežnom rozpočte rozhodne, akú časť dotácie v roku 2013 použije na toto
  podujatie, prípadne či ho podporí vlastnými prostriedkami.
 • EUCS – zmeny v roku 2013, okrem divízií OPEN a WOMEN, kde prebehne kvalifikácia ako
  inokedy (asi s rozšíreným počtom postupujúcich), bude na xEUCF aj divízia MIX. Podľa
  schváleneho materiálu SAF sa v apríli alebo máji 2013 uskutoční kvalifikácia v SR o prípadné
  bidy na toto podujatie. Oznam bude poskytnutý na VZ SAF a na stretnutí klubov počas HMSR 2013.
 • VR SAF v predbežnom rozpočte rozhodne, akú časť dotácie v roku 2013 použije na toto
  podujatie, prípadne či ho podporí vlastnými prostriedkami.
 • Zámerom SAF v roku 2013 je aj účasť tímu príp. tímov juniorov na EYUC 2013. V predbežnom
  rozpočte VR SAF určí, koľkými prostriedkami podujatie podporí.

8. Juniori 2013

 • trénermi juniorov v roku 2013 budú MM, KB a RK.
 • do konca januára pripravia program prípravy na rok 2013, vrátane prípravných turnajov.
 • VR SAF v predbežnom rozpočte rozhodne, akú časť dotácie v roku 2013 použije na juniorov,
  prípadne či ich podporí vlastnými prostriedkami.

9. Hlasovanie o Pravidlách rozhodovania VR SAF

 • RK zorganizuje online hlasovanie (do konca augusta)

10. Diskusia o úlohách a zmysle SAF

 • načo je SAF? konflikty SAF a tímov, papierovanie navyše, rozdelenie úloh s odstupom času,
  komunikácia (navrhol JB) odložené na stretnutie, kde bude prítomný JB.

11. Výročné ceny SAF/Puklica 2012

 • VR SAF diskutovala o tom, akú formu by mali mať výročné ceny SAF, ale neprišla k
  jednoznačnému záveru. BJ a MM spísali v roku 2011 pripomienky k podujatiu. MM a JN budú
  zastupovať SAF v prípravnom výbore tohto podujatia.
 • MM a JN do konca septembra zistia, či má klub MD naďalej záujem organizovať Puklicu. Na
  stretnutí s organizátormi prediskutujú pripomienky z minulého roka.

12. Iné

 • JB zistí, kde sú bannery SAF. Naposledy boli požičané na Pohodu 2012. JBzabezpečí ich
  dopravu na UL SAF v Senici a na MSR. Na UL SAF je potrebné zabezpečiť aj skórovače, ktoré
  by bolo treba mierne opraviť.
 • Pohoda 2012 / 2013 – SAF zakúpila lístky na rok 2013, PS informuje VR SAF kto ich má a
  zaobstará kópiu, ktorá sa zaeviduje v účtovníctve SAF (do konca augusta).
 • PS taktiež odovzdá KB emailové kontakty na nových hráčov a tímy získané na podujatí v roku
  2012 a pošle VR SAF vyúčtovanie podujatia. (do konca augusta).
 • Stav DG ihriska na Malom Slavíne vyžaduje údržbu a taktiež je možné jeho rozšírenie (oprava
  teesignov, nové reťaze, nový kôš). RK prediskutuje s DG hráčmi ich možného členstva v SAF,
  členské bude účelovo viazané na podujatia DG. DG získajú možnosť žiadať o dotáciu na
  obnovu ihriska. VR SAF považuje ihrisko na MS za dôležité. BJ navrhol systém členstva a
  členského v SAF podľa disciplín. VR SAF návrh prediskutuje počas jari 2013.
 • RK má záujem kandidovať na pozíciu audítora EUF. VR SAF ho v tomto podporila.
 • Balíčky – MM odovzdáva Romanovi Miezgovi DVD v balíčkom, kde budú umiestnené možné
  ďalšie videá. K balíčkom MM zorganizuje stretnutie (do konca augusta).
 • RK preskúma možnosť zorganizovať na jeseň 2012, prípadne na jar 2013 Akademické MSR v
  ultimate frisbee.
 • Počas HMSR 2013 sa zorgnizuje stretnutie SAF s klubmi, na ktorom sa prediskutuje o.i. UL
  SAF 2013. VR SAF navrhne tímom zorganizovať v roku 2013 štyri ligové turnaje. Zámer ligy
  zostáva rozvojový, kým MSR a HMSR majú kompetetívny charakter.
 • RK požiadal VR SAF o preplatenie nákladov na toner a papier do tlačiarne. Žiadosť o
  príspevok pošle emailom a VR SAF bude elektronicky hlasovať (do konca augusta).

Ďalšie stretnutie VR SAF bude krátko po MSR v Bratislave. Zvolá ho JN.

Nové úlohy

V Bratislave 17.8.2012.
Spísal: Richard Kollár
Overovateľ: Mikuláš Kvetan

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.