Zapisnica zo stretnutia Komisie DG sekcie SAF 12.03.2018

Zápisnica zo stretnutia Komisie sekcie discgolfu SAF

12.3.2018, Reštaurácia DRAG, Bratislava, 19:00

Prítomní členovia komisie: Katka Boďová, Jozef Čierny, Richard Kollár, Martin Krička, Martin Chalány, Stefan Dobrev, Matúš Masaryk (DG Malženice)

Program

 1. Rozpočet DG sekcie SAF na rok 2018
 2. Určenie delegátov SAF na turnaje
 3. Nové stanovy SAF
 4. Iné

Podrobný program

 1. Rozpočet DG sekcie SAF na rok 2018
 • Komisia schválila rozpočet DG sekcie SAF na rok 2018, na základe schváleného rozpočtu SAF.  Detaily rozpočtu nižšie.
 • V rámci programu šport mládeže sekcia DG (podľa zmluvy s MŠVVŠ SR) rozdelí 450 Euro medzi športové kluby. Do 1.7.2018 sa budú môcť športové kluby registrovať v SAF (musia byť právnickými osobami a spĺňať požiadavky kladené Stanovami SAF). Následne sa medzi ne pomerne rozdelia prostriedky podľa počtu ich členov, ktorí sú členmi SAF a zároveň v roku 2018 ešte nedovŕšili a nedovŕšia vek 23 rokov.  Prostriedky sa priamo prevedú na účty klubov, ktoré majú povinnosť tieto peniaze použiť na šport mládeže do 23 rokov do konca roka 2018, vrátane schopnosti ich účtovne dokladovať ich použitie.
 • Grantový program pre kompetetívnych hráčov bude mať v roku 2018 dve kolá (jar a jeseň), v každom sa rozdelí 200 Euro. MCh zostaví do 30.4.2018 rozhodovaciu komisiu.
 • Schválené príspevky na EDGC a CEDGC sa budú deliť rovným dielom medzi hráčov, ktorí sa na podujatie kvalifikujú.
 • O delení schváleného príspevku na PDGA Pro Worlds sa v prípade štartu viacerých slovenských hráčov bude osobitne rozhodovať DG komisia SAF, ak táto situácia nastane, pričom zoberie do úvahy šancu na dosiahnutie dobrého výsledku.
 • DG komisia vyčlenila 200 Euro na nákup diskov, z toho 100 Euro sa použije na promo disky, ktoré sa budú rozdávať na promo akciách a 100 Euro sa použije na obnovu sady diskov používaných na požičiavanie na akciách SAF.
 • Príspevok 400 Euro od mesta Hlohovec použije MCh na DG aktivity v Hlohovci, podľa zmluvy.
 • Príspevok 1000 Euro od firmy NiceReply sa použije na opravu DG ihrísk v Bratislave (Malý Slavín, FMFI UK) rovným dielom. Firme sa ponúkne jej prezentácia na teepadoch týchto ihrísk a SAF sa pokúsi uzatvoriť dlhodobú dohodu o podpore obnovy DG ihrísk na Slovensku. RK zároveň osloví vedenie FMFI UK, aké sú ich finančné možnosti na pravidelnú každoročnú údržbu ihriska.
 • Suma 300 Euro sa ukladá do fondu na obnovu discgolfových košov. Tento fond sa bude dlhodobo vytvárať, aby sme boli schopní zabezpečiť koše na DG podujatia na dočasných ihriskách. V súčasnosti má 8 košov MK, 8 Roman Miezga a 4 koše Adrián Čačala (DG Malženice). Staré koše budú ich majitelia predávať (už sa tak deje).
 • MK vyúčtuje jeho nevyúčtovanú pohľadávku 40 Euro.
 1. Webstránka
 • RK sa stretne s Petrom Tomovičom a prediskutujú webovú prezentáciu na stránke discgolf.sk.
 • RK vytvorí do 31.3. stručný profil reprezentácie Slovenska na stránke szf.sk príp. discgolf.sk.
 1. Kategórie na Slovenských turnajoch
 2. Iné
 • MCh navrhol úpravy v špecifikácii hráčov v kategórii AM OPEN a AM WOMEN. V roku 2018 sa už zmeny robiť nebudú, ale na jeseň DG komisia prejedná možné zmeny.  
 • Sklad DG Sekcie SAF, online evidencia, MCh do konca apríla 2018 pripraví online evidenciu majetku SAF v správe DG sekcie (formou google dokumentu)
 • SD do 18.3. zistí, aký je záujem zahraničných hráčov o turnaj v Piešťanoch. Následne sa rozhodne, aký typ podujatia sa tam zorganizuje.
 • Na facebookovskej skupine Discgolf Slovakia KB zverejní kampaň za získanie 2% z dane pre SAF.

 

Zápisnicu spísal: Richard Kollár, 13.3.2018

Zápisnicu overil:  Martin Chalány 13.3.2018

 

2018 Rozpocet DG sekcie SAF 9,709.79 8166.00
Príjmy 7,450.00
Účty / hotovosť 2,259.79
Alokované prostriedky 716.00
Plánované výdaje 7,450.00
Rezerva z príjmov 2018 0.00
Zostatok – aktualna financa rezerva 1,543.79
Príjmy 7,450.00
Dotácia SAF – šport mládeže (prevod na kluby s mládežníckymi hráčmi) 450.00 OK
Dotácia SAF – rozvoj talentovaných športovcov 1,000.00 OK
Dotácia SAF – reprezentácia 1,000.00 OK
Sponzorský príspevok NiceReply 1,000.00 OK
Rezerva VR – náklady na športovú činnosť (skvalitnenie domácich turnajov, propagácia) 200.00 OK
rezerva VR – Rozvojové kliniky 200.00 OK
rezerva VR – Reprezentácia MS 1,200.00 OK
rezerva VR – Reprezentácia ME 1,000.00 OK
Sponzorský príspevok Mesto Hlohovec – aktivity Hlohovec 400.00 OK
odložené peniaze na ME 2018 z minulého roku 500.00 neviazané, presun 2019
príjmy slovenske turnaje 500.00 OK
Účty 2,259.79
Účet SAF 1,448.79
2% z dane na účte SAF 0.00 SAF nevyberalo peniaze v roku 2017
Hotovosť 811.00
Alokovane prostriedky 716.00
Cestovne klinika 2017 40.00 Cirsson
Dobrev – Stream zmluva 176.00 SD
odložené peniaze EDGC 2018 500.00 rezerva posun do 2019
Výdaje a rezerva 7,450.00
Príspevky DG klubom – mládežnícki hráči 450.00 450 šport mládeže
Rozvojové kliniky (Prešov, Rajecké Teplice, okolie Trnavy a Piešťan, Bachledová dolina) 600.00 400 RTS + 200 účel
Grantový program – mládežnícki a začínajúci hráči 400.00 400 RTS
Grantový program – kompetetívni hráči 400.00 2 x 200 200 RTS + 100 reprezentácia + 100 príjmy
Majstrovstva Európy Chorvátsko EDGC 1,200.00 3 x 400 (prip. 4 x 300) 1000 účel + 200 reprezentácia
Majstrovstva sveta PDGA Pro Worlds USA 1,200.00 1 x 1200 1200 účel
CEDGC Slovinsko 700.00 7 x 100 700 reprezentácia
oprava DG ihrisko Malý Slavín 500.00 500 NiceReply
oprava DG ihrisko FMFI UK 500.00 500 NiceReply
nákup diskov na rozvojové akcie 200.00 100 športová činnosť + 100 turnaje
Hlohovec aktivity 400.00 400 Hlohovec
Odložené prostriedky na WTDGC 2019 500.00 500 rezerva + 100 turnaje
Propagácia (nálepky, plagáty) 100.00 100 športová činnosť
Fond na obnovu košov 300.00 300 turnaje
Nerozdelená rezerva 0.00