Zápisnica zo stretnutia DG komisie 29.3.2023

Zápisnica zo stretnutia DG komisie 29.3.2023 

Miesto konania:

Online

Prítomní členovia komisie:

Matúš Kment (splnomocnený hlasovať za Martin Chalány), Igor Miškovič (splnomocnený hlasovať za Michal Kondela), Michal Kúdela, Soňa Kúdelová, Juraj Feilhauer, Katarína Boďová, Richard Kollár

Beáta Feilhauerová (Outsiterz), Marko Čačala (Malženice), Galina Miková (Treecutters)

Ospravedlnení členovia komisie:

Michal Kondela, Martin Chalány (Crataegus Hlohovec)

Program v bodoch

  1. Schvaľovanie rozpočtu discgolfovej komisie
  2. Preklad pravidiel
  3. BKIS propagačná akcia

Podrobný program

1 Schvaľovanie rozpočtu discgolfovej komisie

Katka Boďová bola vybraná do športového TOP tímu, čo znamená podporu 15 000€ na športové podujatia rôzneho typu, pričom minimálne podujatia v rámci reprezentácie SR budú podporené z rozpočtu SAF. Preto DG komisia rozhodla o tom, že Katke Boďovej budú pridelené prostriedky na štartovné na všetkých reprezentačných podujatiach. Vďaka podpore Katky Boďovej bol DG komisii v rámci SAF skrátený rozpočet.

DG komisia následne upravila rozpočet v plneniach A, B a C podľa pridelených súm.

V prípade vyšších nákladov má rozpočet stále priestor aj na flexibilné položky ako stavanie ihrísk, nákup košov, na rozvoj atď.

Rozpočet bol schválený zo 100% sühlasom.

2 Preklad PDGA pravidiel

Igor Miškovič pracuje na preklade súťažného poriadku a bude sa starať o preklad aktualizácii pravidiel aj v budúcnosti. Preklad pravidiel mu bude preplatený z PDGA dotácií (vo výške 1000 dolárov) na podporu prekladu pravidiel do národných jazykov.

DG komisia sa rozhodla slovenské PDGA pravidlá netlačiť v papierovej forme.

Pravidlá zvyknú byť často aktualizované a papierová verzia by sa rýchlo stala zastaralou. Navyše v pravidlách v elektronickej forme sa ľahšie vyhľadáva.

3 BKIS propagačná akcia

23.apríla sa budú konať Bratislavské mestské dni, kde bude mať stánok aj SAF a bude zastrešovať discgolf. BKIS preplatí náklady 120€ na účasť 2 osôb v propagačnom stánku SAF. DG komisia sa rozhodla v tejto výške nákladov poskytnúť nové disky, ktoré ponúkne na propagačnej akcii do tomboly.

 

Zápisnicu spísal: Beáta Feilhauerová 29.3.2023

Zápisnicu overil: Matúš Kment 29.3.2023

Celá verzia v pdf: 2023_03_29_Zapisnica_DG_komisie.pdf