Zápisnica z Valného zhromaždenia sekcie Ultimate, 16.10.2021

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa činnosti komisie
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril predseda komisie ultimate Miroslav Stankovič.

Voľba zapisovateľa: Timotej Hajdúk

Voľba overovateľov zápisnice: Martin Keseg a Martin Bolvanský

Prednesenie správy o činnosti.

Diskusia k správe.

Ukončenie valného zhromaždenia.

Zapisovateľ: Timotej Hajdúk

Overil: Martin Keseg a Martin Bolvanský

Prezenčná listina.