Zápisnica z Valného zhromaždenia sekcie Ultimate, 12.11.2023

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba zapisovateľa zápisnice
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa činnosti komisie
9. Diskusia
10. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril Martin Keseg.

Voľba zapisovateľa: Dominik Kovalík

Voľba overovateľov zápisnice: Miroslava Petrášová a Jozef Čierny

Prednesenie správy o činnosti.

Diskusia k správe.

Ukončenie valného zhromaždenia.

Zapisovateľ: Dominik Kovalík

Overil: Miroslava Petrášová a Jozef Čierny

Prezenčná listina