Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 12.11.2023

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril člen VR Martin Keseg.

Voľba zapisovateľa: Jozef Čierny

Voľba verovateľov zápisnice: Mikuláš Kvetan, Tomáš Malec

Prednesenie správy činnosti výkonnej rady SAF Martinom Kesegom.

Správa o činnosti Dozornej rady nebola prednesená, nakoľko správa nebola dozornou radou doručená.

Diskusia k témam: povinnosti SAF voči ministerstvu, fungovanie nového registračného systému a ďalšie smerovanie asociácie.

Zapisovateľ: Jozef Čierny

Overil: Mikuláš Kvetan, Tomáš Malec

Prezenčná listina