Zápisnica so zasadania VR SAF, 30.9.2009

Zápisnica zo stretnutia Výkonneho výboru SAF
Bratislava, 30.9.2009
Prítomní:
členovia VR: Veronika Čollaková, Libor Gažovič, Braňo Jaško, Richard Kollár, Chorche Turan.
prísediaci: Jozef Čierny, Katka Boďová (členovia DR), Peťa Morávková
Agenda:

 1. Rozdelenie úloh medzi členov VR.
 2. Voľba predsedu VR.
 3. Voľná diskusia.

Podrobnosti:
Rozdelenie úloh.

 • Evidencia členov a potenciálnych členov: Libor Gažovič
  (údržba databázy členov aj nečlenov, aktualizácia e-mailových adries, evidencia členských príspevkov)
 • Rozvoj ultimate v regiónoch: Libor Gažovič
  (kontakt s regiónmi, vznášanie pripomienok a žiadostí z regiónov vo VR)
 • Komunikácia z členmi SAF: Libor Gažovič
  (zasielanie e-mailových správ všetkým členom SAF – oznamy o Valných zhromaždeniach SAF, a o iných dôležitých udalostiach; zasielanie e-mailom potenciálnym členom na začiatku každého členského obdobia)
 • Komunikácia s klubmi: Braňo Jaško
  (koordinácia tréningov, klubová liga, spoločné klubové aktivity)
 • Správa web-stránky: Veronika Čolláková
  (zabezpečenie aktualizácie príspevkov, zlepšenia funkčnosti stránky, a lepšej organizácie stránky)
 • Promoaktivity: Chorche Turan
  (zabezpečenie promo aktivít, komunikácia so záujemcami, prenos know-how na VR)
 • Rozvojové aktivity: Chorche Turan
  (kontakty s učiteľmi TV, kontakty s FTVŠ, nábory členov, prenos know-how na VR)
 • Komunikácia s medzinárodnými organizáciami: Richard Kollár
  (WFDF, EFDF, podávanie bidov na medzinárodné podujatia, zastupovanie SAF v medz. organizáciach)
 • Vedenie účtvoníctva: Richard Kollár (v spolupráci s Katkou Boďovou)
  (pravidelná kontrola bežného účtu SAF, zabezpečenie výročnej finančnej správy SAF)
 • Zatiaľ nerozdelené:
  Zapisovač SAF, archív SAF, správa majtetku SAF, komunikácia so štátnou správou v SR.

Voľba predsedu VR SAF.
Z dvoch kandidátov získal Richard Kollár 3 hlasy a Braňo Jaško 2 hlasy. Na obdobie Október 2009 – Spetember 2011
bol za predsedu Výkonnej rady SAF zvolený Richard Kollár. Povinnosti predsedu VR SAF sú špecifikované v Stanovách SAF.

Voľná diskusia.
Vo voľnej diskusii boli prerokované tieto témy:

 • Klubové majstrovstvé sveta WUCC 2010.
  Richard Kollár informoval VR o podaných bidoch a možných scenároch vývoja. Slovensko s veľkou pravdepodobnosťou dostane bid v kategórii OPEN a možno aj WOMEN. Nie je však stále vylúčený ani bid v kategórii MIX. Konečné rozhodnutie o rozdelení bidov v prvom kole by mala WFDF poskytnúť v najbližších týždňoch. Za trénerov tímu reprezentujúceho Slovensko boli vybraní Chorche Turan pre mužov a Katka Boďová pre ženy.
 • Tím MASTERS, Roman Miezga sa zaujímal o možnostiach zostavenia družstva MASTERS na Slovensku.
  VR sa zhodla, že zatiaľ neregsitruje o štart v kategórii MASTERS na Slovensku veľký záujem. V prípade vzniku takéhoto tímu podporí jeho účasť na vrcholných podujatiach (t.j. požiada o príslušný bid, a bude výpomocé v príprave). Odporúča však najprv štart takéhoto tímu na niektorom regionálnom turnaji. Zároveň v budúcnosti bude viesť databázu hráčov, ktorí sú spôsobilí v tejto kategórii štartovať.
 • Webstránka SAF.
  Viacerí členovia SAF nie sú spokojný s formou stránky www.szf.sk. Dlhodobým cieľom je dosiahnúť úroveň stránky frisbee.cz. V diskusii odznelo viacero návrhov, ako by stránka mohla byť vylepšená, avšak vzhľadom na zložitosť témy a krátkosť času bude tejto téme venované osobitné stretnutie, ktoré zvolá zodpovedná osoba VČ). Treba taktiež vyriešiť problémy web-hostingu a prípradny prechod na stránku www.frisbee.sk v budúcnosti.

Úlohy:

 1. RK pripraví Zápisnicu zo zasadnutia.
 2. RK pošle ostatným členom VR nové stanovy SAF v slovenskom aj anglickom jazyku.
 3. Stanovy sa pripravia do konečnej verzie a zaregistrujú sa na Ministerstve vnútra (zabezpeči ChT a BJ s pomocou ostatných členov VR).
 4. LG pripraví databázy SAF (členovia aj nečlenovia), RK mu dodá niektoré chýbajúce informácie. Databáza by mohla byť prístupná všetkým členom VR SAF, napr. formou zdieľaného dokumentu na google docs. LG zabezpečí jej zálohovanie.
 5. VČ zvolá stretnutie ohľadom webstránky. Nie je potrebná účasť všetkých členov VR, treba osloviť najmä schopných ľudí spomedzi členov SAF, ktorí by mohli pomôcť. Pred tým by mala prebehnút e-mailová diskusia, kde budú konkrétne formulované základné požiadavky na zmeny. Túto komunikáciu tiež riadiť VČ.
 6. RK vykomunikuje s WFDF bidy na WUCC 2010 a tiež zabezpečí potrebné materiály na obnovenie nášho členstva. Taktiež zabezpečí uhradenie členského poplatku z fonodov SAF.
 7. všetci členovia e-mailom vykomunikujú predbežný program podujatí organizovaných SAF na budúci rok, tak aby sa program na najbližšom stretnutí VR poľahky schválil. Je potrebné zaradiť aj iné disciplíny ako ultimate frisbee, toto treba konzultovať s príslušnými osobami.
 8. BJ zistí termíny tréningov všetkých tímov na Slovensku v jesenej a zimnej sezóne 2009. Tieto informácie dá na webstránku. Zároveň kontaktuje zástupcov klubov a dohodne si s nimi stretnutie, kde sa prerokujú prípadnú spoluprácu.
 9. RK prevezme účtovníctvo SAF.
 10. ChT pripraví kemp 10.10. v Trnave. Vhodná by bola rezervácia ihriska, ak by to bolo možné.

Najbližšie zasadanie:
Najbližšie zasadnutie VR sa uskutoční v Trnave 10.10.2009, prejedná sa program na nasledujúcu sezónu.

Zápisnicu spísal
Richard Kollár, 1.10.2009.