Program podpory špičkových hráčov

Discgolfová komisia SAF sa rozhodla vytvoriť Program podpory špičkových hráčov (PPŠH). PPŠH je určený na zníženie nákladov spojených s účasťou elitných slovenských hráčov v danom kalendárnom roku na prestížnych discgolfových súťažiach v zahraničí. Vzhľadom na to, že tento rok bol program vytvorený až po odsúhlasení rozpočtu sekcie, bolo možné vyčleniť na tento účel sumu 50€. Na program každoročne DGK SAF vyčlení fixný rozpočet, ktorý bude rozdelený výberovou komisiou  medzi vybraných uchádzačov podľa nasledujúcich pravidiel.  

Pravidlá PPŠH a priebeh výzvy

 1. Rozpočet programu Rozpočet programu PPŠH každoročne určí vo svojom finančnom rozpočte DGK SAF. Komisia zároveň určí počet výziev, rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé výzvy a ich termíny. (V prvých rokoch programu možno očakávať jednu výzvu ročne zverejnenú počas prvých 6 mesiacov kalendárneho roka. DGK SAF môže zvážiť vypísanie dodatočnej výzvy, ak na to bude mať finančné prostriedky.)  
 2. Zverejnenie výzvy. Výzvu PPŠH zverejní DGK SAF na webstránke discgolf.sk, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí, webstránky szf.sk, prípadne priamo emailom členom SAF. Výzva obsahuje informácie o rozpočte programu, podmienkach kladených na uchádzačov, kritériách hodnotenia uchádzačov, ako aj o termíne a spôsobe podania prihlášky. Termín podania prihlášky na PPŠH musí byť minimálne 7 dní po zverejnení výzvy.
 3. Prihláška do výzvy. Prihláška do výzvy PPŠH sa podáva prostredníctvom emailu na adresu výberovej komisie (grant-dg-saf-2017(zavináč)googlegroups.com), a záujemcovia v nej uvedú nasledujúce údaje:
  1. meno a priezvisko
  2. názov, miesto a dátum turnaja v danom kalendárnom roku, na ktorý má byť príspevok  použitý (žiadať možno o príspevok na už absolvované podujatie alebo na podujatie, ktoré sa ešte len bude konať, jedinou podmienkou je príslušný kalendárny rok),  
  3. celkové a aj po zložkách vymenované existujúce alebo odhadované finančné náklady hráča/hráčky na podujatie (štartovné, cestovné, ubytovanie a strava).
 4. Výberová komisia. DGK SAF ustanoví neverejne pred vyhlásením výzvy dvoj- až trojčlennú výberovú komisiu, ktorá do 14 kalendárnych dní od termínu ukončenia možnosti zaslania prihlášky rozhodne o rozdelení peňazí PPŠH medzi hráčov prihlásených do aktuálnej výzvy PPŠH, ktorí spĺňajú podmienky kladené na uchádzačov, a ktorí podali prihlášku určeným spôsobom pred určeným termínom. Členovia výberovej komisie PPŠH a ich rodinní príslušníci sa nesmú uchádzať o peniaze v rámci PPŠH v období, počas ktorého pôsobia v rozhodovacej komisii. V mimoriadnych prípadoch rozhodovacia komisia nemusí prerozdeliť celý objem prostriedkov určených na výzvu, napr. ak kvalita alebo počet uchádzačov nezodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov na výzvu.Pre rok 2017 bola ustanovená výberová komisia v zložení Martin ChalányMartin MozolaMiloš Silný.

Podmienky pre uchádzačov

 1. O príspevok PPŠH sa môže uchádzať iba člen SAF, ktorý má v SAF registrovanú disciplínu discgolf, a ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo sa v Slovenskej republike trvalo zdržiava počas predchádzajúcich 12 mesiacov pred dňom vyhlásenia príslušnej výzvy.
 2. Uchádzač musí mať v deň vyhlásenia výzvy absolvovaný minimálne jeden dvojdňový zahraničný discgolfový turnaj PDGA (kategórie C alebo vyššie) a minimálne jeden turnaj slovenskej discgolfovej ligy za uplynulých 18 mesiacov.

Kritéria hodnotenia uchádzačov

 1. Kvalita zahraničného podujatia, na ktoré hráč/hráčka žiada príspevok (dôležitosť podujatia – PDGA tier, kvalita zahraničnej konkurencie v divízii hráča na turnaji, a pod.)
 2. Kvalita (napr. PDGA rating) hráča/hráčky, ktorý/á o príspevok žiada.
 3. Význam účasti na podujatí pre rast hráča/hráčky.
 4. Význam účasti hráča/hráčky na podujatí pre SAF (napr. prezentácia SR v zahraničných médiách, možnosť dosiahnutia kvalitných výsledkov, reportovaných Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).
 5. Význam príspevku pre účasť hráča/hráčky na zahraničnej súťaži.

Termín ukončenia prijímania prihlášok

V prípade záujmu o príspevok je potrebné zaslať prihlášku do 19. 11. 2017 do 23:59.

Zoznam žiadateľov

 • Michal Kúdela
 • Karol Hrubjak

Výsledok grantovej výzvy

Grantová komisia ukončila a odhlasovala výsledky grantovej vyzvy na rok 2017. Prihlásili sa dvaja kandidáti a komisia sa rozhodla, že prostriedky rozdelí na polovicu rovnakým dielom obom prihlaseným (tj. po 25).