Zápisnica zo stretnutia z 13. 12. 2015

Prítomní členovia K­-ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková
(VČ), Martin Keseg (MK), Júlia Návratová (JN), Michaela Maláková (MM), Marcel Kucharík
(MKu), Ján Rosina (JR), Pavol Vaca (PV), Jakub Banetka (JB)

Neprítomní členovia K-­ULT:
Samuel Molčan, Adrián Németh, Urban Sivák, Jozef Horváth, Michal Némethy, Jakub
Jančišin, Michaela Rafajová, Adam Flajs, Lea Turzáková, Barbora Slimáková, Júlia
Banetková

Prísediaci: Tomáš Lehuta (TL)

Program:

 1. Úlohy z predošlého stretnutia.
 2. Reprezentácie na WUGC, ­ uzavretie 2. dotazníka, finálne stanovisko.
 3. Reprezentácie na WJUC 2016 ­ voľba trénerov a organizačných tímov.
 4. Súťažný poriadok 2016
 5. Halová sezóna (QHMSR + HMSR women, HMSR) ­ feedback.
 6. Mixové HMSR.
 7. Neobsadené pozície ľudí do K­ULT (financie, rozvoj, komunikácia cez web, fb…).
 8. EUCS ­ zástupcovia a výsledky hlasovania ­ pre info.
 9. Výročné ceny SAF.
 10. Projekt rozvoja North Side.
 11. . Zastrešenie SOTG.

 

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (1.11.2015):

JT a VČ informujú o stave hľadania voľnej haly na QHMSR + HMSR women.
Termín: 8.11.2015 -­ SPLNENÉ
Všetci členovia K­-ULT: pripomienkovanie Návrhu na zmenu Pravidiel členstva v SAF
Termín: 8.11.2015 ­- SPLNENÉ
MP a MS preberú s jednotlivými záujemcami zloženie/spoluprácu v realizačných
tímoch seniorských (MP) resp. juniorských reprezentácii (MS).
Termín: 8.11.2015 -­ SPLNENÉ
MP osloví JN, či nemá záujem o zastupovanie Slovenska v EUCS vo women divízii.
Termín: 8.11.2015 -­ SPLNENÉ
Všetci členovia K-­ULT: nominácia osoby na funkciu finančného manažéra K-­ULT.
Termín: do ďalšieho stretnutia K­-ULT ­- SPLNENÉ
JB a MP upresnia možné termíny hál (Turzovka resp. Bratislava) na HMSR mixed.
Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT ­- NESPLNENÉ
MKu zapracuje pravidlá na delegovanie zástupcov na zasadnutie K­-ULT a tiež
pravidlá na účasť osoby mimo K-­ULT na jej zasadnutí.
Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT ­- SPLNENÉ
Všetci členovia K­-ULT: nominácia osoby na koordináciu Výročných cien SAF (za ultimate).
Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT -­ SPLNENÉ

Nové úlohy zo stretnutia 1.11.2015 (zoradené podľa termínu/priority):

VČ dá hlasovať K-­ULT o zástupcoch v EUCS Michalovi Prusákovi za divíziu OPEN a
MIX a Júlii Návratovej za divíziu WOMEN. Termín: do 15. 12. 2015
MP informuje realizačný tím openu o diskusii k reprezentácii, ktorá prebehla na
stretnutí.
VČ dá hlasovať komisii o juniorských tréneroch pre open v zložení Lukáš Kvetan,
Matej Surový a pre women divíziu v zložení Veronika Čolláková, Dáška Legenyová.
Termín: do 15. 12. 2015
MS a VČ oslovia Leu Turzákovú, Jakuba Banetku, prípadne iných ľudí so záujmom
zapojiť sa do menežérského tímu pre juniorské reprezentácie. Termín: do 23. 12. 2015
MS, MKu, US ako členovia súťažnej subkomisie pripravia viacero alternatív
kalendára na rok 2016, kde budú zahrnuté: 2­3 ligové kolá, QMSR, MSR Open, MSR
Mix. Pozor aby sa neprekrývalo s repre podujatiami a s turnajmi EUCS. Termín: do
26. 12. 2015. MS, MKu, US pripravia ďalší draft verzie súťažného poriadku. Termín: do 26.
12. 2015.
VČ prípraví template správy delegáta SAF, ktorý bude oficiálnou správou pre K-­ULT
po každom turnaji s prítomnosťou delegáta. Termín: do 31. 12. 2015
JB pošle na K-­ULT možné termíny organizácie mixových HMSR. Termín: do 23. 12.
2015
MKu osloví ľudí navrhnutých na webovú komunikáciu ­ Aďo Németh, Mišo Kováč,
Pavol Vaca. Termín: do 31. 12. 2015
VČ dá hlasovať o návrhu JB s finančnou pomocou pre rozvoj na školách v oblasti
Kysúc. Termín: do 15. 12. 2015
VČ spíše sumár a posunie kontakty na ľudí v Krupine, čím dá subkomisii rozvoja
úvodný kick of na ďalší rozvoj frisbee v danom regióne. Termín: do 31. 12. 2015

 

1.) Úlohy z predošlého stretnutia.

Bol prejednaný stav jednotlivých úloh z predošlého stretnutia, viď vyššie.

2.) Reprezentácie na WUGC, ­ uzavretie 2. dotazníka, finálne stanovisko

MP informoval K-­ULT o výsledkoch z druheho prieskumu záujmu hráčov o reprezentáciu v
konkrétnych divíziach. MP v mene reprezentačnej komisie zhrnul mail, ktorý išiel na
organizačno­trénerské tímy jednotlivých divízií. Jednotlivé divízie do termínu 31.12.2015
indikujú zaväzný záujem štartovať na WUGC 2016 tým, že zložia nevratnú zálohu vo výške
team fee (1400 eur). MP zdôraznil vysokú finančnú nákladovosť turnaja a aby toto info bolo
hráčom komunikované. JN otvorila tému preferencie divízií. Prebehla diskusia, aké divízie je
je najlepšie pre SAF vyslať. MK zdôraznil dôležitosť výberu divízií na základe preferencií
hráčov vzhľadom na to, že tam investujú svoje vlastne finančné prostriedky.

3.) EUCS ­ zástupcovia a výsledky hlasovania ­ pre info.

Na žiadosť JN komisia pristúpila k tomuto budu skôr ako bolo plánované v harmonograme.
MP a JN informovali, že sa dohodli na internom fungovaní zastupovania záujmov SK v
medzinárodnej komisii pre EUCS turnaje. MP bude zastupovať divízie open a mix a JN
divíziu women. MP ešte v krátkosti informoval K-­ULT o schválení termínov pre regionálnu
kvalifikáciu v termínoch EUCR Mixed date: 2016. May 7­8 a EUCR Women and Open date:
2016. August 27­28. EUCQ Open a Women Šardice ­ koniec mája.

4.) Reprezentácie na WJUC 2016 ­ voľba trénerov a organizačných tímov

MS informoval komisiu o tom ako dopadol prieskum ľudí, ktorí prejavili záujem o realizačné
tímy na juniorských majstrovstvách sveta vo Wroclawi. Z prieskumu vyšlo, že pôvodne širší
záujem ľudí o vedenie openovej juniorskej divízie sa zúžil, menovite Matej Surový ako
tréner, Lukás Kvetan ako tréner/kondičný tréner a Richard Melicher ako kondičný tréner. Vo
women divízii svoj záujem prejavili Veronika Čolláková a Dáša Legenyová. Komisia sa
zhodla o tom, že výber trénerov je jasný a dá o ich schválení hlasovať (OPEN: Lukáš
Kvetan, Matej Surový; WOMEN: Veronika Čolláková, Dáša Legenyová). MS a VČ oslovia
ďalších ľudí do menežérského tímu resp. Richarda Melichara na výpomoc s kondičným
programom.

5.) Súťažný poriadok 2016

Prebehla diskusia o tom aby súťažný poriadok bol postavený modulárne a každá sekcia by
mala svoju časť. MK informoval K-­ULT o súťažnom poriadku, ktorý bol nedávne schválený
sekciou discgolfu. MP a VČ prejdú Pravidlá výberu tímov Slovenska na medzinárodné
podujatia. Komisia sa nezhodla jednoznačne na tom, akou formou a v ktorej časti roka bude
bežať domáca liga. Prebehla diskusia o zorganizovaní outdoor MSR mix a MSR women.
Väčšina členov komisie vyjadrila pozitívny postoj k zavedení majstrovstiev aj v týchto
kategóriách. Súťažná subkomisia vytovrí viacero alternatív kalendára a pripravý prvý draft
nového súťažného poriadku na rok 2016. ­

6.) Halová sezóna (QHMSR + HMSR women, HMSR) ­ feedback. 

MS podal feedback na QHMSR a HMSRW z pohľadu organizátora. Organizácia prebehla
bez väčších problémov, jediný väčší problém z pohľadu organizátora bola platobná
disciplína tímov. MP pridal svoje drobné návrhy na zlepšenie: píšťalka, diplomy na tvrdý
papier. Bolo spomenuté, že informovanosť kapitánmi ­ členmi K-­ULT o prihláške bola slabá
a ľudia nevedeli ako sa zaregistrovať.

Z pohľadu platenia členského SAF pred turnajom MKu spomenul negatívum súčasného
systému, že aktuálne sa registrovali a zaplatili iba tí, ktorí museli a veľa potencionálnych
členov nemá vyplatené členské, čo spôsobuje rozťahanosť platenia. K-­ULT očakáva, že sa
to ale do budúcna zlepší a v súčasnosti zavedením nového systému prechdáza úhrada
členského do SAF len istým preklenovacím obdobím.

Prebehla diskusia o právach a povinnostiach delegáta SAF a organizátora. K-­ULT sa
zhodla, že po turnaji podá delegát oficiálnu správu pre K-­ULT o priebehu turnaja. Template
tejto správy pripraví VČ.

K­-ULT diskutovala o cenách na jednotlivé majstrovstvá Slovenska. Otázkou bolo zakúpenie
trofejí resp. putovných trofejí pre víťazov jednotlivých divízií. K-­ULT sa rozhodla nechať túto
tému otvorené, keďže nie je plne oboznámená s rozpočtom, ktorým disponuje.

7.) Mixové HMSR.

MP informoval, najbližšie voľné termíny v hale na manželákoch v Bratislave vie prevádzka
haly dať vedieť až v polovici januára. JB dá do Vianoc vedieť termíny na MIX HMSR v
regióne Kysúc (preferenčne celý víkend).

8.) Neobsadené pozície ľudí do K-­ULT (financie, rozvoj, komunikácia cez web, fb…).

MS navrhol Jána Švarca z Kus Plastu ako človeka na vedenie financií v K-­ULT. VČ a MS ho
informujú, čo táto pozícia obnáša. VČ by v priebehu polroka predala know how. MKu osloví
ľudí navrhnutých na webovú komunikáciu Aďo Németh, Mišo Kováč, Cvaco. JB sa prihlásil
do subkomisie rozvoja.

9.) Výročné ceny SAF. 

VČ informovala K-­ULT so zámerom i na tento rok uskutočniť hlasovanie o výročných cenách
SAF. VČ ďalej navrhla, aby vyhlásenie víťazov hlasovania prebehlo na prvom ročníku plesu
SAF. Za hlavného koordinátor galavečera sa prihlásila VČ. Koordinovania výberu nominácií
sa ujme MP. Tieto návrhy boli zároveň akcepotvané a bez pripomienok schválené
prítomnými členmi VR SAF. K-­ULT hľadá ľudí ochotných pomôcť pri organizácii plesu SAF.
VČ pošle mail s výzvou o pomoc s organizovaním plesu na kapitánov a zástupcov discgolfu,
MP bude kontaktovať sekciu discgolfu ohľadom nominácií a hlasovania. Hlasovanie o
výročných cenách by malo prebehnúť v priebehu januára, samotný “Ples SAF” by sa
vyhliadkovo uskutočnil v druhej polovici februára.

10.) Projekt rozvoja North Side.

JB predostrel K-­ULT žiadosť o materiálnu a nemateriálnu pomoc pri veľkej náborovej
iniciatíve z radov tímu North Side. Členovia tímu North Side majú ambíciu v priebehu mája a
júna navštíviť a spropagovať ultimate frisbee na cca 5 ­7 stredných a 12 ­ 15 základných
školách v regióne Kysuce. JB požiadal SAF o zadotovanie 5 učiteľských balíčkov, 60 diskov
a propagačných plagátoch o ultimate frisbee. VČ dá hlasovať o návrhu JB s finančnou
pomocou o rozvoj.

11.)  Zastrešenie SOTG. 

K­-ULT sa rozhodla presunúť bod na ďalšie stretnutie a prizvať tam Michala Mesároša ako
navrhovateľa.

Body mimo stretnutia

12.) Návrh na úlohu pre subkomisiu rozvoja ­ rozvoj frisbee v meste Krupina

Z diskusie k rozvoju vyplynula úloha mimo bodov programu pre subkomisiu rozvoja. Po
juniorskom kempe, ktorý sa uskutočnil v Krupine a súčasťou ktorého bola aj ukážka ultimate
na miestnych ZŠ prišla od miestnych ľudí zo školy a predstaviteľov obce pozitívna reakcia
na propagovaný šport. Učiteľom TV , deľom ako ja riaditeľovi školy sa šport páčil a radi by
ho vyučovali aj na hodinách telesnej výchovy, prípadne uvítaju aj promo v meste Krupina pre
širokú verejnosť. VČ spíše sumár, čo sa v Krupine uskutočnilo a posunie kontakty, čím dá
subkomisii rozvoja úvodný kick of na Ďalší rozvoj frisbee v meste Krupina a jeho okolí.

 

Ďalšie stretnutie K­-ULT je plánované predbežne za 3­4 týždne.

 

Spísala: Veronika Čolláková
Overil: Michal Prusák

 

 

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.