Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 9.4. 2017

Program:

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia (VZ)
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie eletronického hlasovania o zmene Stanov Slovenskej asociácie Frisbee (SAF)
 4. Voľba volebnej komisie na elektronické hlasovanie
 5. Ukončenie VZ.

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

 • VZ otvoril v zasadacej miestnosti TJ Kunov (o 10:38) a pritomných privítal predsedajúci Juraj Turan.
 • Po vyhodnotení prezencie konštatoval, že VZ nie je schopné uznášania.
 • Preto, na základe platných Stanov SAF, vyhlásil časovú lehotu 60 min., po uplynutí ktorej sa začne mimoriadne VZ.
 • Po uplynutí časovej lehoty o 11:40 pokračovalo VZ ako mimoriadne VZ, ktoré bolo uznášaniaschopné podľa platných Stanov SAF s programom a rozhodovacou právomocou obmedzenými na oznámený program.  
 • Predseda Výkonnej rady SAF Juraj Turan oboznámil prítomných s ohláseným programom zasadnutia VZ. Program bol bez pripomienok schválený v súlade so Stanovami SAF.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice:

 • Za zapisovateľa bola navrnutá Lucie Křemenová. Za overovateľa bol navrhnutý Michal Prusák. Obaja tieto návrhy akceptovali a boli schválení.
 • Počet prítomných členov : 53

Za: 53
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 

3. Schválenie eletronického hlasovania o zmene Stanov SAF:

 • Juraj Turan a generálny sekretár SAF Martin Keseg oboznámili prítomných členov SAF o potrebe modifikovať Stanovy SAF a s návrhom uskutočníť o zmene Stanov elektronické hlasovanie členov SAF.
 • Prebehlo hlasovanie VZ o návrhu konania elektronického schvaľovania Stanov Slovenskej asociácie Frisbee (SAF) v apríli 2017.
 • Počet prítomných členov : 53

Za: 52
Proti: 0
Zdržal sa: 1

 

 • Konanie elektronického hlasovania o zmene Stanov bolo mimoriadnym VZ SAF schválené.

4. Voľba volebnej komisie na elektronické hlasovanie

 • Navrhnutí na členov Volebnej komisie (sčítačov hlasov) boli Marcel Kucharík a Tomáš Malec. Obaja nomináciu akceptovali a boli jednohlasne schválení hlasovaním VZ.
 • Počet prítomných členov : 53

Za: 53
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 

 1. Ukončenie Valného zhromaždenie
 • Predsedajúci Juraj Turan ukončil VZ.

 

Dňa 9. apríla 2017, Kunov

 

Zapisovateľ: Lucie Křemenová

Overil: Michal Prusák

Zápisnica z Mimoriadneho VZ SAF z dňa 9.4.2017

Prezenčná listina.