Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 23.11.2019

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia

Zápis:

Valné zhromaždenie otvoril predseda Juraj Turan.

Voľba zapisovateľa: Jozef Čierny

Voľba verovateľov zápisnice: Andrej Turan, Martin Bolvanský

Prednesenie správy činnosti výkonnej rady SAF generálnym sekretárom Martinom Kesegom.

Správa o činnosti Dozornej rady nebola prednesená, nakoľko správa nebola dozornou radou doručená.

Diskusia k témam: povinnosti SAF voči ministerstvu, fungovanie nového registračného systému a ďalšie smerovanie asociácie.

Zapisovateľ: Jozef Čierny

Overil: Andrej Turan, Martin Bolvanský

Prezenčná listina