Zápisnica zo stretnutia z 13. 3. 2016

Prítomní členovia K-­ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková
(VČ), Marcel Kucharík (MKu), Jakub Banetka (JB), Samuel Molčan (SM)

Neprítomní členovia K­-ULT:
Ján Rosina (JR), Martin Keseg (MK), Adrián Németh, Urban Sivák, Jozef Horváth, Michal
Némethy, Jakub Jančišin, Michaela Rafajová, Adam Flajs, Lea Turzáková, Barbora
Slimáková, Júlia Banetková, Júlia Návratová
Prisediaci: Michal Meszároš (MM), Tomáš Lehuta (TL), Radovan Paulovič (RP), Alena
Bachratá (AB)

Program:

 1. Úlohy z predošlého stretnutia.
 2. Finančný menežér K­-ULT.
 3. Sponzoring pre seniorskú a juniorskú národnú reprezentáciu (Radko Paulovič
  informuje o tom ako oslovil firmy, prieskum možností…)
 4. Prerozdelenie dotácie (repre, juniori, rozvoj) ­ diskusia
 5. Halová sezóna ­ feedback
 6. Vonkajšia sezóna ­ termíny, organizátori atď.
 7. Súťažný poriadok ­ zverejnenie na webe.
 8. Web, webová komunikácia.
 9. Výročné ceny a ples SAF ­ Feedback
 10. Zastrešenie SOTG.
 11. Rozvoj

 

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (13.12.2015) :

VČ dá hlasovať K­ULT o zástupcoch v EUCS Michalovi Prusákovi za divíziu OPEN a
MIX a Júlii Návratovej za divíziu WOMEN. Termín: do 15. 12. 2015 ­- SPLNENÉ
MP informuje realizačný tím openu o diskusii k reprezentácii, ktorá prebehla na
stretnutí. -­ SPLNENÉ
VČ dá hlasovať komisii o juniorských tréneroch pre open v zložení Lukáš Kvetan,
Matej Surový a pre women divíziu v zložení Veronika Čolláková, Dáška Legenyová.
Termín: do 15. 12. 2015 -­ SPLNENÉ
MS a VČ oslovia Leu Turzákovú, Jakuba Banetku, prípadne iných ľudí so záujmom
zapojiť sa do menežérského tímu pre juniorské reprezentácie. Termín: do 23. 12.
2015 ­- SPLNENÉ
MS, MKu, US ako členovia súťažnej subkomisie pripravia viacero alternatív
kalendára na rok 2016, kde budú zahrnuté: 2­3 ligové kolá, QMSR, MSR Open, MSR
Mix. Pozor aby sa neprekrývalo s repre podujatiami a s turnajmi EUCS. Termín: do
26. 12. 2015. -­ SPLNENÉ
MS, MKu, US pripravia ďalší draft verzie súťažného poriadku. Termín: do 26. 12.
2015. -­ SPLNENÉ
VČ prípraví template správy delegáta SAF, ktorý bude oficiálnou správou pre K­ULT
po každom turnaji s prítomnosťou delegáta. Termín: do 31. 12. 2015 ­- NESPLNENÉ
JB pošle na K­ULT možné termíny organizácie mixových HMSR. Termín: do 23. 12.
2015 -­ SPLNENÉ
MKu osloví ľudí navrhnutých na webovú komunikáciu ­ Aďo Németh, Mišo Kováč,
Pavol Vaca. Termín: do 31. 12. 2015 ­ SPLNENÉ
VČ dá hlasovať o návrhu JB s finančnou pomocou pre rozvoj na školách v oblasti
Kysúc. Termín: do 15. 12. 2015 ­- SPLNENÉ
VČ spíše sumár a posunie kontakty na ľudí v Krupine, čím dá subkomisii rozvoja
úvodný kick of na ďalší rozvoj frisbee v danom regióne. Termín: do 31. 12. 2015 ­
SPLNENÉ
(z predminula ­ ) JB a MP upresnia možné termíny hál (Turzovka resp. Bratislava) na
HMSR mixed. Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT ­- SPLNENÉ

Nové úlohy zo stretnutia 13.3.2015 (zoradené podľa termínu/priority):

VČ spíše guidline procesov a rozsah prác pre finančného menežéra K-­ULT.. Termín:
nadchádzajúce stretnutie K-­ULT.
TL a JŠ sa osobne stretnú a prejdú si vzájomné fungovanie finančncýh menežérov
medzi VR a K-­ULT. Termín: nadchádzajúce stretnutie K-­ULT.
RP skoordinuje a bude viesť evidenciu grantových programov pre organizačné tímy
jednotlivých reprezentácií. Termín: dlhodobo (do termínu vrcholových podujatí
WUGC a WJUC 2016).
MM spíše mail pre K-­ULT, s podrobným obsahom agendy “pravidlá a spirit”. Termín:
8. 4. 2016
MKu zabezpečí výrobu trofejí za spirit. Termín: 12. 4. 2016
MKu pošle remainder na prihlásenie sa organizátora 1. ligy s termínom do 20. marca.
Termín: 18. 3. 2016
MKu pošle mail s výzvou na posielanie bidov pre organizovanie 2. Ligy do termínu
25. Apríl. Termín: 20. 3. 2016
MS zabezpečí zverejnenie súťažného poriadku na webe. Termín: 8. 4. 2016
VČ eskaluje mailom problém so zlou web stránkou na VR SAF. Termín: 23. 3. 2016
Jednotlivý členovia sa rozhodli vo svojom okolí osloviť ďalších ľudí s ponukou na
pozíciu menežér webu:

 • JB oslovi Natáliu Ševcovú
 • VČ a MS sa spýtajú Radky R., Baša M.
 • MKu dodá zoznam potencionálnych ľudí na oslovenie Termín: 15. 4. 2016

MKu pripraví dotazník na feedback k plesu SAF, ktorý sa rozošle kapitánom klubov a
zverejní sa na fb stránke plesu. Termín: 20. 3. 2016

 

1.) Úlohy z predošlého stretnutia.

Bol prejednaný stav jednotlivých úloh z predošlého stretnutia, viď vyššie.

2.) Finančný menežér K­-ULT!!!

TL z pohľadu finančného menežéra VR SAF komunikoval K-­ULT, že súčasné fungovanie,
procesy a komunikácia vo finančných otázkach medzi VR SAF a K­-ULT nie sú
akceptovateľné. MS oslovil na pozíciu finančného menežére K­-ULT Ján Švarca (JŠ), ktorý s
vykonávaním danej pozície súhlasil. TL uviedol na pár príkladoch činnosti, ktoré sa
očakávajú, že bude nový finančný menežér zastrešovať. VČ prisľúbila, že spíše súhrnný
guideline, aké všetky aktivity by mal finančný menežér koordinovať. TL a JŠ sa osobne
stretnú a prejdú si rozsah prác.

3.) Sponzoring pre seniorskú a juniorskú národnú reprezentáciu (Radko Paulovič
informuje o tom ako oslovil firmy, prieskum možností…)

RP informoval K-­ULT o možnostiach grantov a podpory rôznych neziskoviek. RP ďalej
informoval o vlastnej iniciatíve získať granty a preposlal K-­ULT svoje materiály. K-­ULT, v
ktorej boli zastúpení aj tréneri seniorskej a juniorských národných reprezentácii diskutovali o
možnostiach využitia a vzájomnej koordinácii pri podávaní týchto grantov. RP zastreší
grantovú koordináciu a vytvorí spoločne zdieľaný dokument pre prístup kompetentným
ľuďom každej národnej reprezentácie.

4.) Prerozdelenie dotácie (repre, juniori, rozvoj) ­ diskusia

K-­ULT diskutovala o prerozdelení neviazanej časti dotácie pre účely rozvoja, seniorskej a
juniorských reprezentácií. K­-ULT sa predbežne dohodla, že na rozvoj alokuje objem peňazí
v rozsahu okolo 1000 eur. Juniorskí aj seniorskí tréneri sa vyjadrili, pre čo najväčšie
vyalokovanie zdrojov v prospech svojej reprezentácie. Konkrétne prerozdelenie zatiaľ nebolo
dohodnuté.

5.) Zastrešenie SOTG

Mimo poradia programu vystúpil MM a predniesol svoju predstavu o zastrešení agendy
pravidiel a Spirit of the Game (zahŕňa to sledovanie zmien pravidiel, zvyšovanie povedomia
o pravidlách a o spirite, propagácia aktivít smerom k dodržiavaniu a sledovaniu aktuálnych
pravidiel). MM ako bývalý člen VR SAF mal na starosti práve túto agendu. MM sa ponúkol
ako konzultant pre túto problematiku, gro celej agendy by podľa neho mal prebrať niekto
ďalší. MM spíše mail pre K-­ULT, čo všetko by táto a agenda mala pokrývať, K-­ULT následne
pošle výzvu na kapitínov, že sa hľadá človek na túto pozíciu.

6.) Halová sezóna ­ feedback

MS

 • Zhodnotil halovú sezónu 2015/2016 po hernej stránke ako najlepšiu z doterajších
  (mixové HMSR, dobre zabehnuté Open HMSR, taktiež bez problémov Women a
  kvalifi kácia)
 • Po organizačnej stránke taktiež pozitívne hodnotenie.

MP

 • Dal návrh preusnúť na ďalší rok niektoré z HMSR mix/open smerom k januáru (tento
  rok boli 3 týždne po sebe akcie SAF, čo nie je dobre).
 • Riešiť halovú sezónu skôr.

MKu

 • Navrhol skúsiť naplánovať celú halovú sezónu už v auguste/septembri.
 • Dať vyrobiť trofej za spirit (riešenie v zodpovednosti
  najbližších majstrovstvách.

7.) Vonkajšia sezóna ­ termíny, organizátori atď.

Súťažná subkomisia podala status o aktuálnej situácii s vonkajšou sezónou. MKu pošle
remainder na prihlásenie sa organizátora 1 ligy na 20. Marca a mail s výzvou na posielanie
bidov pre organizovanie 2. Ligy do termínu 25. Apríl. Súťažná subkomisia zároveň
informovala, že momentálne prejavili záujem o organizáciu prvej ligy tím Paskudy a
predbežne o organizáciu 2. ligy tím Kefear.

8.) Súťažný poriadok a jeho zverejnenie na webstránke.

MS zabezpečí zverejnenie súťažného poriadku.

9.) Web, webová komunikácia

K-­ULT sa zhodla na tom, že webová stránka asociácie je v katastrofálnom stave. K-­ULT to
vníma ako urgentný problém, ktorý by sa mal čo najskôr začať riešiť. Hlavným dôvodom je,
že viaceré reprezentačné tímy v súčasnej dobe hľadajú alternatívne zdroje na poníženie
nákladov pre reprezentantov, či sa už jedná o sponzorstvo alebo grantové a nadačné
programy. Webová stránka asociácie je tak prvou komunikačnou zložkou, s ktorou sa
potencionálny sponzor či nadačný fond stretne. Jej aktuálny stav a vzhľad je v stave, ktorý
môže potencionálnych sponzorov skôr odradiť ako prilákať. K-­ULT sa rozhodla tento
všeobecný problém eskalovať na VR SAF. VČ napíše mail na VR SAF.

K-­ULT sa ďalej zaoberala otázkou zastúpenia pozície manažér webu pre K­-ULT. Jednotlivý
členovia sa rozhodli vo svojom okolí osloviť ďalších ľudí:

 • JB osloví Natáliu Ševcovú
 • VČ a MS sa spýtajú Radky R., Baša M.
 • MKu dodá zoznam potencionálnych ľudí na oslovenie

10.) Výročné ceny a ples SAF ­ feedback

V krátkosti prebehla diskusia k hodnoteniu plesu. Akcia dopadla úspešne a v malých
kladných číslach. MKu sa zaviazal spraviť dotazník na feedback k akcii, ktorý sa rozošle
kapitánom klubov a zverejní sa na fb stránke plesu.

11.) Rozvoj

SM informoval K­ULT, že tím Paskudy v možnej spolupráci s ďalšími tímami na východe
Slovenska (Kefear a Skyup) plánuje v lete uskutočniť rozvojové akcie na cca 10 školách v
mestách ako SNV Vranov n. Topľou, Michalovce, Stropkov, Svidnik, Trebišov, Ružomberok,
atď. Akcia je plánovaná predbežne na jún. JB chce má v zámere napísať projekt
(Podvysoká) ­ Minikemp ako návezná akcia po prezentáciách na škole pripravované tímom
North Side v oblasti Kysúc.

Mimo programu

12.) Strečing mimo rozcvičky

AB navrhla spracovať inštruktážne video k správnemu strečovaniu. Cieľom by bolo vytvoriť
vlastné alebo prevziať existujúce inštruktážne videá k strečingu pre mladé tímy a pre hráčov.
AB zastreší inštruktážne videá, ktoré by sa odprezentovali na niektorom z ligových kôl.

Ďalšie stretnutie K-­ULT je plánované predbežne za 3­4 týždne.

 

Spísala: Veronika Čolláková
Overil: Matej Surový

 

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.