Zápisnica zo stretnutia 4.12.2017

online stretnutie cez skype, pondelok 4.12.2017, 19:00

Prítomní členovia K-ULT: Matej Surový (MS), Martin Keseg (MK), Veronika Čolláková (VČ), Marcel Kucharík (MKu), Jakub Banetka (JB), Klára Stopková (KS), Lucia Pekárová (LP), Martin Cibuľa (MC), Ivan Rybársky (IC)

Neprítomní členovia K-ULT:

Jakub Jančišin, Júlia Banetková (zastupoval KS), Jozef Horváth, Urban Sivák, Richard Melicher, Lenka Bobeková (zastupoval MC), Michal Prusák (MP)

Prisediaci:

Jaromír Jáchym

Program:

 • Členské poplatky – NUTNÁ ZMENA PRAVIDIEL
 • Reprezentácie U17, U20, U24, seniori – dvojročný program – dotazník záujmu. Práca s juniormi v roku 2018.
 • Halová sezóna – delegáti, termíny, organizátori
 • Súťažný poriadok – propozície pre školské a juniorské turnaje, zmena formátu Slovenskej rozvojovej ligy.
 • Leadership Academy – zhodnotenie
 • Školenie k športovému informačnému systému
 • Plážové ME klubov – výzva na organizaáciu PMSR a prieskum účasti klubov.
 • 10M discs – rozvoj local coordinator
 • Spolupráca s FTVŠ / trénerské triedy + FTVŠ turnaj
 • Organizovanie VZ v budúcnosti.
 • Výzva BSK na projekty z dotačnej schémy určené pre rozvoj športu.
 • Presun agendy od Škrečka
 • kalendár SAF
 • práca v „reprezentačnej subkomisii“ (hlavne dotazníky, prieskumy, výber trénerov atď.)
 • výročné ceny SAF
 • súťažný poriadok
 • Ples SAF, výročné ceny

Nové úlohy zo stretnutia 4.12.2017:

MS obopíše Paskudy ohľadom súťažného poriadku. Zistí, či majú záujem zapojiť sa. Termín: 18.12.2017

MKu napíše e-mail ohľadom plážových majstrovstiev Slovenska (výzva pre kluby, záujem klubov, zároveň info pre Mentál,že by to mal riešiť ich zástupca a aby komunikovali s Patrickom van der Valk, totoinfo@beachultimate.org ). Termín: 11.12.2017

MKu napíše Jurajovi Turanovi (Chorche), aby sa vyjadril ku spolupráci s FTVŠ. Termín: 10.12.2017

MK odošle e-mail každému členovi SAF o VZ, zoznam členov mu poskytne MKu. Termín: 10.12.2017

pridá do fb skupiny Slovenský ultimate príspevok o VZ. Termín: 10.12.2017

MKu prevezme agendu od MP -> SAF kalendár. Termín: 31.12.2017

JB zabezpečí človeka, ktorý urobí dotazník U24 (výber trénerov, prieskum). Termín: 20.12.2017

LP si vezme na starosti výročné ceny SAF, jej bude pomáhať. Termín: 31.1.2018

MS, JB, LP, MKu sa budú venovať súťažnému poriadku Termín: 31.12.2017

JB bude delegátom na turnaji HMSR-J a HMSR-W 2018

MS pošle mail s výzvou na delegátov SAF na ostatné turnaje SAF halovej sezóny. Termín: 11.12.2017

Zoznam úloh z predošlého stretnutia:

MKu bude riešiť putovné trofeje. Termín: 31.12.2017

MS odkomunikuje rezignáciu pasívneho člena komisie. Termín: 31.12.2017

 • Členské poplatky – NUTNÁ ZMENA PRAVIDIEL

VČ predostrela komisii návrh nových členských poplatkov. Tie by boli platné od septembra do konca nasledujúceho roka. Komisia sa ďalej zhodla na zrušení neskorého vyššieho poplatku. Výška poplatkov by bola 10e normálny člen, 5e junior, zľavy pre nových členov vo výške ako doteraz. Tento návrh bude posunutý na VR.

 • Reprezentácie U17, U20, U24, seniori – dvojročný program – dotazník záujmu. Práca s juniormi v roku 2018

Komisia diskutovala o vytvorení dotazníku, za účelom zistiť záujem trénerov pre slovenské reprezentácie U17, U20, U24 a seniori vo všetkých divíziách. Pri budovaní reprezentácii by bola snaha o dvojročný program.  Komisia paralelne rozpošle dotazník smerujúci na hráčov, v ktorom budú musieť vyjadriť svoj záujem zapojiť sa do reprezentácie, či už na 1 alebo 2 roky. Táto téma je zatiaľ otvorená a hľadajú sa ľudia, ktorí by sa zapojili do vytvorenia týchto dotazníkov. Zároveň sa komisia dohodla, že by bolo vhodné napísať príspevok do FB skupiny Slovenské Ultimate Frisbee a tým vyzvať ľudí, aby sa zapojili do vytvárania dotazníkov, pokiaľ stoja o to aby fungovala ich divízia, v ktorej majú prípadný záujem hrať.

 • Halová sezóna – delegáti, termíny, organizátori

Prebehla diskusia o potrebe delegátov na turnajoch SAF na halovú sezónu. Delegát by riešil jednoduché veci na mieste turnaja, o ktorých by rozhodoval on spolu s organizátorom turnaja. MS informoval o zozname turnajov a termínoch na nastávajúcu halovú sezónu. Na najbližšie HMSR-J a HMSR-W 2018 sa zahlásil ako delegát JB. Komisia zhodnotila, že je potrebné spísanie e-mailu na ULT Komisiu, za účelom prihlásiť sa na delegáta týchto turnajov. MS pošle mail s výzvou na delegátov SAF na ostatné turnaje SAF halovej sezóny.

 • Súťažný poriadok – propozície pre školské a juniorské turnaje, zmena formátu Slovenskej rozvojovej ligy

Komisia sa zamerala na dve hlavné zmeny, a to: pravidlá pre školské súťaže a zmena formátu ligy SAF (5na5). K prvej téme, pravidlá pre školské súťaže, sa komisia vyjadrila takto. Komisia doplní do súťažného poriadku propozície pre školské a juniorské turnaje. Ďalej rozhodla o členstve hráčov, ktorí hrajú za školu. Aj keď budú pod záštitou SAF, nemusia to byť členovia, čo znamená, že nebudú platiť členské poplatky. Ďalej komisia diskutovala o súpiskách, a zhodla sa na tom, že hráč môže na školských turnajoch hrať len za svoju školu. Pri druhej téme, zmena formátu ligy SAF (5na5), komisia diskutovala nasledovne. Pokiaľ by boli organizované regionálne ligy, boli by vo formáte 5na5. Pokiaľ by bola jedna celoslovenská liga, bola by vo formáte 7na7. Primárne sa členovia komisie zhodli na formáte 5na5. Jeden z možných vedľajších efektov formátu 5na5 je motivacia klubov organizovať viac turnajov vo formáte 7na7, alebo sa takých turnajov zúčastňovať v zahraničí. Menší formát taktiež motivuje menšie alebo rekreačnejšie ladené tímy sa zúčastniť takéhoto turnaja. Do tvorby a pripomienkovania súťažného poriadku sa zapoja MS, JB a LP.

 • Leadership Academy – zhodnotenie

informovala komisiu o priebehu školení Leadership Academy, ktoré tohto roku prebehli tri. Prvé školenie sa odohralo v Dobrej Vode, druhé v Kysaku a tretie v Hútoch. Školenie obsahovalo veľa rôznych a zaujímavých prednášok. Do obeda prebiehalo 3-6 prednášok paralelne, dvakrát za sebou, čiže zúčastnený sa mohol zapísať a dve z týchto prednášok. To isté prebiehalo aj poobede. Medzi prednáškami bol čas vyhradený pre športovú alebo inú spoločenskú aktivitu. Na školenie v Dobrej vode sa približne prihlásilo 24 ľudí, v Kysaku to bolo približne 19 ľudí a v Hútoch 31 ľudí. Príjemným spestrením na týchto školeniach boli aj prednášky od kolegov aktuálne pôsobiacich v Teach for Slovakia na témy práce s deťmi ako aj dospelými. Tieto školenia mali veľký úspech, či už pre hráčov Ultimate frisbee alebo aj pre nehráčov. Motivovalo mnoho ľudí, ktorí teraz tvoria podľa týchto školení a rozširujú tieto myšlienky ďalej. VČ má kontakty na niektorých ľudí, ktorí majú záujem robiť niečo pre Slovenské frisbee. Ako výsledok týchto školení možno vidieť aj nasledovné aktivity: z iniciatívy Lenky Michálkovej prebehlo školenie učiteľov v Prievidzi s účasťou 10 učiteľov z celého regiónu.Cieľom tohto školenia bolo oboznámiť učiteľov o Ultimate Frisbee. Učiteľom bola odoslaná pozvánka na ZŠ turnaje, o ktoré majú aj záujem. V budúcnosti zrejme prebehnú aj ďalšie podobné školenia.

 • Školenie k športovému informačnému systému

MKu sa zúčastní školenia k športovému informačnému systému MŠVVŠ. Po školení posunie informácie na komisiu.

 • Plážové ME klubov – výzva na organizáciu PMSR a prieskum účasti klubov

Komisia diskutovala o možnom organizovaní Slovenských plážových majstrovstvách. Zhodla sa na tom, že SAF musí poslať výzvu/e-mail, za účelom zohnať klub, alebo ľudí, ktorí by sa rozhodli zorganizovať tieto majstrovstvá. Túto tému by mal riešiť zástupca klubu Mental Discorders, ktorý bude komunikovať s Patrickom van der Valk ( info@beachultimate.org ). Tieto majstrovstvá však musia byť do konca marca už zorganizované. Minimálny počet tímov by mal byť 3, z hora je počet neobmedzený. MS spíše informačný e-mail pre klub Mental Discorders ako hlavných iniciátorov tejto aktivity.

 • 10M discs – rozvoj local coordinator

Prebehla diskusia o programe, ktorého účelom je rozvoj frisbee v novej krajine. Tento rozvoj by bol platený, a človek, ktorý sa na tom podujme musí vytvoriť asociáciu aj s niekoľkými členmi. Viac informácií môžete nájsť na stránke. https://10milliondiscs.org/

 • Spolupráca s FTVŠ / trénerské triedy + FTVŠ turnaj

Pri tejto téme komisia zatiaľ nemá žiadne reálne informácie. MKu napíše Jurajovi Turanovi (Chorchému) aby k danej veci podal podrobnejšie informácie.

 • Organizovanie VZ v budúcnosti

Diskusia prebehla o tohtoročnom VZ SAF Ultimate. Veľkým problémom bola neúčasť funkcionárov SAF, neprišiel totiž žiaden člen VR, predseda a ani podpredseda Sekcie Ultimate. Komisia sa zhodla, že by bolo vhodné poslať správu o činnosti každému členovi SAF sekcie ultimate. MK rozošle oficiálny e-mail so správou. VČ zverejní túto správu aj do FB skupiny Slovenské Ultimate Frisbee. Komisia sa zhodla, že na týchto VZ by mali vystupovať viacerí ľudia, ako napr. zástupca klubu, člen reprezentácie, organizátor školenia. Taktiež komisia diskutovala o tom, aby sa VZ konali na podujatiach, kde bude väčšina kompetentných funkcionárov.

 • Výzva BSK na projekty z dotačnej schémy určené pre rozvoj športu

 

Prebehla diskusia o dotácii športu, určenej pre bratislavský kraj, poslaná mailom od  MP. Komisia diskutovala o možnom požiadaní dotácie, či už pre rozvoj mládeže alebo všeobecne rozvoj športu. O túto dotáciu môže požiadať SAF alebo OZ z bratislavského kraja. Táto dotácia by bola veľká pomoc pre slovenskú reprezentáciu alebo aj pre regionálnu slovenskú ligu. Viac informácii nájdete tu:  https://betabrds.files.wordpress.com/2017/11/vyzva_brds_sm_2018.pdf Komisia uvíta návrhy na možné projekty.

 • Presun agendy od Škrečka

Komisia diskutovala aj o presune agendy od MP.

 

 • kalendár SAF: MKu si vzal na starosti SAF kalendár, ktorý bude obsahovať domácu scénu, zahraničné turnaje, ale aj akcie netýkajúce sa hry, podujatia.
 • práca v “reprezentačnej subkomisii” (hlavne dotazníky, prieskumy, výber trénerov atď.): Prebehla diskusia o prieskumoch a výbere trénerov pre slovenskú reprezentáciu. JB sa zaviazal, že zoženie človeka, ktorý vytvorí dotazník na trénerov U24.
 • výročné ceny SAF: Na výročných cenách SAF sa podujme LP, ktorej bude pomáhať a oboznámi ju s danou agendou VČ a MP.
 • súťažný poriadok: Do tvorby súťažného poriadku sa zapoja MS, MKu, JB a LP.

 

 • Ples SAF, Výročné ceny

 

Prebehla diskusia o SAF plese, ktorý sa uskutoční 3. februára 2018. Výročné ceny si predbežne vzala na starosti LP, a VČ ju oboznámi s tým, čo všetko to obnáša.

Ďalšie stretnutie K-ULT prebehne operatívne.

 

Spísala: Klára Stopková

Overila: Veronika Čolláková

Kompletná zápisnica v PDF formáte na stiahnutie.